Observatorio RH 27.02.17

Observatorio RH 27.02.17

Nulidad del despido estando de baja médica el trabajador Una, cuanto menos, controvertida sentencia del Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona ha sacudido la hasta hoy, muy asentada doctrina del Tribunal Supremo que establecía que no cabía calificar el despido de...
El Jurista 22.02.17

El Jurista 22.02.17

La inconstitucionalitat del IIVTNU (antiga plusvàlua municipal) 1.- Antecedents Constitueix l’objecte del present article l’anàlisi del fet imposable de l’Impost Municipal sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana –d’ara endavant IIVTNU- i les...
El Jurista 22.02.17

El Jurista 22.02.17

La inconstitucionalidad del IIVTNU (antigua plusvalía municipal) 1.- Antecedentes Constituye el objeto del presente artículo el análisis del hecho imponible del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana –de ahora en adelante...