Corporate compliance

Dret processal civil

Defensa i representació del client en tota mena de procediments en qüestions civils i mercantils, davant qualsevol tribunal i en totes les instàncies, prestant serveis en concret, en les següents matèries:

 • Reclamacions de quantitat.
 • Responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Responsabilitat professional.
 • Procediments relatius a contractes civils i mercantils (rescissió i resolució, compliment, extinció, validesa, execució, interpretació).
 • Litigis relacionats amb contractes d’assegurances.
 • Arrendaments urbans.
 • Propietat horitzontal.
 • Accions de responsabilitat contra administradors.
 • Conflictes societaris.
 • Impugnació d’acords socials.
 • Successions.
 • Separacions matrimonials i divorcis.
 • Incapacitats.
 • Filiació i paternitat.

CORPORATE COMPLIANCE

DRET MERCANTIL

DRET LABORAL

DRET FISCAL

DRET PROCESSAL CIVIL

EMPRESA FAMILIAR I DRETS DE SUCCESSIONS

DRET CONCURSAL

DRET IMMOBILIARI

ASOC. I ENTITATS S.A.L.

CONTRATACIÓ

RELACIONS LABORALS INDIVIDUALS

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I REESTRUCTURACIÓ

DESCENTRALITZACIÓ

JURISDICCIÓ SOCIAL

RECURSOS HUMANS

INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Envia'ns un missatge