Consultoria Fiscal

Adbisio ETL Global

L’assessorament tributari que la seva empresa necessita

Un assessorament integral, fiable i sempre a temps.

Un servei especialitzat que permet externalitzar els processos fiscal, comptable i econòmic financer de les empreses i que serveix de suport a la direcció de la companyia.

 

Fiscal

Proporcionem un assessorament fiscal integral per a la seva activitat, tant en l’àmbit empresarial, com en l’àmbit personal.

• Estudi de la problemàtica tributària de l’empresa i soci, buscant les solucions més adequades a les diferents opcions fiscals.

• Planificació fiscal en els àmbits nacional i internacional.

• Assessorament fiscal en operacions intracomunitàries i de comerç exterior.

• Assessorament personalitzat en projectes i operacions específiques.

• Tractament fiscal de les diferents Operacions Societàries: constitució, modificació, fusió, escissió, transformació i extinció.

• Informació permanent sobre legislació en matèria fiscal-comptable.

• Confecció i liquidació d’impostos.

• Grups fiscals.

• Representació, defensa i assistència davant de la Inspecció tributària, així com la interposició i seguiment de tota mena de reclamacions administratives i de recursos davant dels òrgans jurisdiccionals.

• Representació de no residents juntament amb la gestió de les obligacions formals pertinents.

• Gestió fiscal de treballadors expatriats/impatriats.

• Sistema de Subministrament Immediat d’Informació d’IVA (SII).

Comptable

Prestem un servei especialitzat que permet externalitzar els processos comptables i financers de les empreses, servint de suport a la direcció de la companyia. La nostra agilitat, compromís, treball i feina ben feta, ens converteixen en una extensió de les companyies per a les quals treballem, cosa que garanteix el millor servei.

• Anàlisi de les necessitats funcionals de l’empresa per a determinar el sistema comptable més idoni.

• Confecció del Pla Comptable exclusiu segons les necessitats de l’empresa.

• Estructuració dels mitjans de treball i dels processos de mecanització tant pel que fa a la informàtica com als arxius, per a aconseguir un sistema comptable eficaç i de control de tota l’activitat empresarial.

• Creació del balanç i del compte d’explotació.

• Confecció dels llibres oficials de comptabilitat.

• Realització de la comptabilitat analítica.

• Resolució de tota mena de dubtes comptables, ja sigui mitjançant visites a l’empresa com per telèfon, exclusivament per als nostres clients.

• Elaboració de llistes de diari, de major, balanços de situació i comptes de resultats tant de la comptabilitat oficial com de l’analítica o de costos.

• Elaboració de comptes consolidats entre empreses.

• Tancament trimestral dels registres d’IVA i IRPF.

• Externalització dels serveis comptables, i consulta en línia d’estats financers.

Econòmic financer

Saber què fer i estar preparat a cada moment és vital per a la supervivència de la seva empresa, per això des de Adbisio ETL Global duem a terme un assessorament personalitzat i constant dels nostres clients, per a millorar la seva rendibilitat i aconseguir el màxim benefici.

• Estudis de viabilitat d’empreses.

• Informes analítics de la situació econòmica de l’empresa. Rendibilitat, productivitat i preus de venda.

• Valoració i compravenda d’empreses.

• Internacionalització d’empreses.

• Anàlisi i avaluació de l’estructura productiva. Estudi de costos, tant d’implantació en diferents centres de cost, com el seu càlcul i control.

• Elaboració, implantació i seguiment de sistemes de control pressupostari.

• Anàlisi financera de l’empresa. Càlcul i avaluació dels nivells d’endeutament, de recursos propis, dels períodes mitjans de pagament i cobrament. Elaboració d’altres ràtios financeres significatives.

• Informació i supervisió mensual.

• Elaboració de projeccions financeres, anàlisis de “cash flow” i elaboració de previsions i necessitats de liquidació.

• Càlcul de rendibilitat d’inversions.

• Informatització de l’administració de l’empresa.

• Planificació i organització de l’administració de l’empresa.

• Estudis de projectes d’inversions i finançament, estudis de viabilitat, determinació de la taxa interna de rendibilitat en plans d’inversió (TIR), anàlisi del VAN, etc.

• Assessorament en tota mena d’inversions, implantació de sistemes de cash-management per a rendibilitzar al màxim la tresoreria de l’empresa.

• Informació i supervisió mensual.

• Operacions vinculades.

• Assessorament patrimonial.

• Planificació successòria.

• Simulacions fiscals.

Adbisio ETL Global

Internacional

Envia'ns un missatge