Consultoria Laboral

Assessorament integral en totes les matèries relatives a les relacions laborals i de seguretat social.

• Elaboració de nòmines i impresos de cotització a la Seguretat Social en els diferents règims existents de la seguretat social.

• Estudi, revisió i confecció dels contractes de treball, assessorament sobre tipologia de contracte de treball, subvencions i bonificacions a la contractació i clàusules més adequades en funció de les circumstàncies de l’Empresa i lloc de treball.

• Confecció i presentació davant els Organismes competents dels contractes de treball a subscriure i de les seves pròrrogues.

• Assessorament i gestió en qualsevol gestió amb la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social (TGSS), el Servei Públic d’Ocupació (SEPE), l’Institut Nacional Seguretat Social (INSS) i mútues.

•Assessorament relatiu a les condicions d’afiliació, d’altes i baixes i cotització en els diferents règims de la Seguretat Social, així com l’elaboració dels corresponents impresos d’alta i baixa de treballadors.

• Confecció anual del calendari laboral personalitzat amb els festius autonòmics i locals segons la seva empresa.

 • Càlculs i realització de fulls de salaris i cotitzacions de salaris de tramitació, endarreriments de conveni, etc.

• Prevenció de riscos laborals.

• Control d’hores ordinàries i extraordinàries.

• Polítiques d’Igualtat.

• RSC / Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

• Actualització permanent de la normativa laboral.

• Assessorament en desplaçaments i gestions amb totes les administracions d’aquest àmbit.

• Auditoria Laboral i Due Diligence.

• Tramitació de prestacions de la Seguretat Social.

• Elaboració, implantació i seguiment de sistemes de control pressupostari.

Adbisio ETL Global

Internacional

Envia'ns un missatge