Obligacions Fiscals Segon Trimestre 2024

Els recordem que el pròxim dia 22 de juliol, finalitza el període voluntari de les declaracions tributàries trimestrals corresponents al segon trimestre de 2024 o les corresponents al mes de juny de 2024, pels següents conceptes:

  • Retencions i ingressos a compte.
  • Pagaments fraccionats de la renta i societats.
  • Impost sobre el Valor Afegit.

 NOTES IMPORTANTS

Domiciliació bancària: Per a la domiciliació bancària dels pagaments resultants de les autoliquidacions, és necessari aportar un número de compte.

La data límit per poder presentar autoliquidacions domiciliades, de qualsevol concepte tributari, serà el 17 de juliol de 2024.

AUTOLIQUIDACIONS  I DECLARACIONS DE CARÀCTER ESTATAL

IRPF. PAGAMENT FRACCIONAT

  • Empresaris, professionals, agricultors i ramaders en Règim d’estimació directa, normal o simplificada (Model 130).

Les persones físiques que realitzin activitats econòmiques en estimació directa i aquelles que realitzin activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres en estimació directa, en modalitat normal o simplificada, han de presentar el Model 130 abans del 22 de juliol de 2024, pels rendiments obtinguts entre abril i juny de 2024.

  • Empresaris, professionals, agricultors i ramaders en Règim d’estimació objectiva per mòduls (Model 131).

Les persones físiques que realitzin activitats econòmiques en estimació objectiva i les que es dediquin a activitats agrícoles, ramaderes, pesqueres i forestals en estimació objectiva, hauran de presentar el Model 131 abans del dia 22 de juliol de 2024, pels rendiments obtinguts entre abril i juny de 2024. S’hauran d’aportar les factures corresponents a les inversions que s’hagin realitzat dins d’aquest període.

RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE DE L’IRPF

Els empresaris i professionals que hagin efectuat retencions a treballadors, professionals, agricultors, ramaders, retribucions en espècie, dividends i interessos, hauran de presentar el Model 111, de Retencions i Ingressos a Compte de l’ IRPF, fins al 22 de juliol de 2024.

Hauran d’aportar la base del pagament i les retencions efectuades que corresponguin al segon trimestre de 2024.

Els recordem que determinats sectors estan obligats a practicar les següents retencions:

Activitats agrícoles i ramaderes en generalRetenció del 2%
Activitats d’engreix porcí i aviculturaRetenció del 1%
Activitats forestalsRetenció del 2%
Activitats empresarials en Estimació ObjectivaRetenció del 1%
Cessió del dret d’imatgeRetenció del 24%
Resta de conceptesRetenció del 19%

NOTA: Per l’exercici 2024, la retenció per a activitats professionals es manté en el 15%, excepte que es tracti de professionals de nou inici, que aplicaran en l’any d’inici i en els dos següents una retenció del 7%.

RETENCIONS PER ACTIVITATS EN ESTIMACIÓ OBJECTIVA 

Els empresaris acollits al règim de mòduls (estimació objectiva) estan obligats a practicar una retenció de l’1% en les factures, pels treballs que realitzin a d’altres empresaris o professionals. Hauran d’aportar les factures emeses que continguin una retenció de l’1%.

RETENCIONS PEL LLOGUER DE BÉNS IMMOBLES

Els empresaris i professionals que satisfacin rendes subjectes a retenció per l’arrendament o subarrendament d’immobles, hauran de presentar el Model 115 corresponent al segon trimestre de 2024 o corresponent al mes de juny de 2024, fins el dia 22 de juliol de 2024. 

Abans d’aquesta data, ens haurien de facilitar la base del pagament i les retencions que s’hagin practicat durant el període comprès entre abril i juny de 2024.

NOTA: Els recordem que la base de la retenció ha d’incloure tots els conceptes del rebut del lloguer, excepte l’IVA, i que el tipus de retenció aplicable durant l’exercici 2024, és del 19%. 

IVA

  • Empresaris i professionals subjectes a IVA (Model 303 o 309).

El dia 22 de juliol de 2024 s’acaba el termini per presentar l’autoliquidació del IVA relativa al segon trimestre de 2024. Caldrà aportar totes les factures emeses, rebudes i dels béns de inversió, pel període comprès entre abril i juny de 2024.

  • Empresaris en règim d’estimació objectiva per mòduls.

Els empresaris subjectes a IVA pel Règim de Mòduls, podran deduir-se les quotes suportades per l’adquisició d’actius fixes (no compres corrents) realitzades durant el segon trimestre de l’any 2024. Aquestes també podran ser objecte de deducció a final d’any. 

OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

Els empresaris i les empreses que hagin adquirit o entregat béns o serveis a d’altres empreses o professionals ubicats en algun dels Estats Membres de la Unió Europea, han de presentar el Model 349, relatiu al segon trimestre fins el dia 22 de juliol de 2024.

Per presentar la Declaració cal que ens aportin el nom del client o del proveïdor, el número fiscal europeu i l’import de cadascuna de les operacions. 

NOTA: El termini de presentació del Model 349 és trimestral sempre i quan l’import de les entregues de béns o de prestacions de serveis no superi els 50.000 euros durant el trimestre. En canvi, la presentació serà mensual si el total de les operacions intracomunitàries durant el trimestre supera els 50.000 euros. 

IMPOST SOBRE SOCIETATS 

El dia 25 de juliol de 2024, finalitza el termini de presentació de l’Impost sobre Societats 2023 per a aquelles entitats en les quals el període impositiu coincideix amb l’any natural. 

Per aquelles entitats en les quals el període impositiu no coincideix amb l’any natural, la data límit de presentació finalitza als 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors al final del període impositiu. 

Per presentar la declaració domiciliada, el termini finalitza el dia 22 de juliol de 2024.

IMPOST SOBRE ELS ENVASOS DE PLÀSTIC NO REUTILITZABLES

El dia 22 d’abril de 2024 finalitza el termini per presentar el model 592 corresponent al segon trimestre de 2024 o corresponent al mes de juny de 2024. Correspon presentar aquest model als subjectes passius que siguin fabricants o adquirents intracomunitaris dels següents tipus d’envasos:

  • Envasos no reutilitzables que continguin plàstic.
  • Productes semielaborats destinats a l’obtenció d’envasos de plàstic, com ara les preformes o les làmines de termoplàstic.
  • Els productes que continguin plàstic destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables.

Prèviament, tant per a fabricants com per a adquirents, s’haurà de sol·licitar la inscripció en el registre territorial de l’Oficina Gestora de la AEAT on radiqui l’establiment en el qual exerceixin la seva activitat.

ALTRES OBLIGACIONS A TENIR EN COMPTE 

MODELS DE DECLARACIÓ D’INVESIO ESTRANGERA D4 I D8

Per les societats que han tancat exercici social a 31 de desembre del 2023, el termini de presentació dels models D4 i D8 al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa s’estableix a 31 de juliol del 2024.

IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES (IBEE)

Es tracta d’un Impost de caràcter autonòmic, exigit per l’Agència Tributària de Catalunya, que grava el consum de begudes ensucrades envasades i és exigible a tot el territori de Catalunya, independentment del seu lloc de fabricació. 

Hem d’entendre que les begudes ensucrades són els refrescos o sodes, sucs de fruites, begudes esportives, te i cafè, begudes energètiques, batuts, begudes vegetals i aigües amb sabors.

El CONTRIBUENT és la persona física o jurídica que subministra la beguda al consumidor final. El SUBSTITUT DEL CONTRIBUENT és el distribuïdor resident a l’Estat Espanyol que subministra les begudes al contribuent que les posa a disposició del consumidor.

A aquests efectes, l’obligat a presentar la Declaració de l’IBEE serà:
1) Substitut del contribuent: quan aquest substitut sigui resident a l’Estat Espanyol.

2) Contribuent: quan el substitut no és resident a l’Estat Espanyol.

3) Contribuent: quan el contribuent i substitut són la mateixa persona, és a dir, ell mateix és qui fa la distribució als seus punts de venda.

El període de meritació de l’impost coincideix amb el trimestre natural, i el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost (model 520) corresponent al segon trimestre és entre els dies 1 i 22 de juliol de 2024.

Per qualsevol dubte o consulta no dubtin en contactar-nos al telèfon 93.877.24.13.