Actualidad

Ajudes extraordinàries directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

16 / 06 / 2021 | Actualidad, Actualitat

Avui, dia 16 de juny de 2021 s’ha publicat al DOGC l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID – 19.

Mitjançant aquesta Ordre, la Generalitat de Catalunya fa el desenvolupament normatiu de les ajudes aprovades per l’Estat central mitjançant el Real Decret Llei 5/2021, de 12 de març.

Qui pot sol·licitar l’ajuda?

  • Empresaris i professionals que estiguin adscrits en algun dels CNAE detallats al final d’aquesta nota.
  • Que el volum d’operacions anual declarats en l’Impost sobre el Valor Afegit o un tribut indirecte equivalent de l’any 2020 hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.
  • Els grups consolidats que tributin a l’Impost de Societats en règim de tributació consolidada, s’entendrà el grup com a contribuent únic, no cadascuna de les entitats que l’integren. En aquest cas, el volum d’operacions resulta de sumar tots els volums d’operacions de les entitats que formen el grup tant el 2019 com al 2020.
  • No poden ser destinataris els empresaris o professionals que, tot i complir els requisits anteriors, en la declaració de IRPF 2019 hagin declarat un rendiment net negatiu per les activitats econòmiques que s’apliqui el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o que, la base imposable hagi resultat negativa en l’impost sobre societats abans d’aplicar la reserva de capitalització i compensació en les bases imposables negatives.
  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

Compromisos i obligacions dels sol·licitants

  • Mantenir l’activitat corresponent fins el 30 de juny de 2022.
  • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
  • No aprovar increments en la retribució de l’alta direcció durant un període de 2 anys des que es concedeixi l’ajuda.

Finalitat de l’ajuda

L’ajuda s’ha de destinar a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos, quan s’hagin meritat entre 1 de març de 2020 i 31 de maig de 2021 i provenen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Termini per efectuar la inscripció prèvia

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9:00 hores del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores.

Poden consultar l’Ordre en el següent link: ibit.ly/QE1a

Per qualsevol dubte o consulta poden posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 93 877 24 13.

> DESCARREGAR LLISTAT DE CNAE INCLOSOS >

Envíanos un mensaje