Actualidad

Model 720. Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger

10 / 03 / 2021 | Actualidad

Recordem que des de 2012, arrel de l’aprovació de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, totes les persones o entitats que tinguin béns o drets situats a l’estranger hauran de presentar el Model 720.

Es tracta d’una declaració informativa, tot i que la no presentació d’aquest model pot comportar sancions.

La data límit per poder presentar el Model 720 corresponent a l’exercici 2020 és el 31 de març de 2021.

Béns i drets situats a l’estranger que s’han de declarar

D’acord amb el RD 1065/2007, de 27 de juliol, de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs (RGAT), s’ha d’informar de:

1. Comptes en entitats financeres situades a l’estranger (42.bis RGAT)

Obligats a presentar-ho: Els titulars dels comptes i els representants, els autoritzats, els beneficiaris o en poder de disposició sobre aquest compte, o aquells que en siguin titulars reals.

A partir de quin import: Si els comptes considerats conjuntament no superen els 50.000 euros o si els saldos  mitjos dels comptes no superen aquest import, no hi haurà l’obligació de presentar el Model 720. Si el conjunt del valor dels comptes supera els 50.000 euros, s’haurà d’informar de tots ells en el Model.

Els comptes declarats en exercicis anteriors, només s’hauran d’incorporar en la declaració dels anys successius quan qualsevol dels saldos conjunts hagi experimentat un increment superior a 20.000 euros, respecte dels saldos que van determinar la presentació de l’última declaració.  

S’haurà d’informar de la cancel·lació dels comptes que s’haguessin declarat anteriorment.

Data que tenim en compte: per considerar si estem o no obligats a presentar el Model 720, atenem als valors dels comptes a dia 31 de desembre de 2020 o als saldos mitjos de l’últim trimestre.

2. Valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger (42.ter RGAT)

Obligats a presentar-ho: les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats no residents que siguin titulars o que tinguin la titularitat real de:

  • Valors o drets representatius de la participació en qualsevol tipus d’entitat jurídica.
  • Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis.
  • Valors aportats per la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic (fideïcomisos, trusts…) o masses patrimonials que, tot i no tenir personalitat jurídica, actuïn en el tràfic econòmic.
  • NOVETAT: El Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2021 publicat, busca incrementar la vigilància sobre les criptomònades i preveu que s’hagin d’incorporar aquests actius en el Model 720.

Els obligats tributaris que haguessin estat titulars de drets o valors en qualsevol moment de l’any 2020, i que a 31 de desembre ja no ho fossin, hauran de subministrar la informació corresponent a la data en que es va produir l’extinció.    

A partir de quin import: si l’import de tots els títols, actius, valors, drets, assegurances o rendes, considerats conjuntament no superen els 50.000 euros, no hi haurà l’obligació de declarar el Model 720.

Els valors declarats en exercicis anteriors, només s’hauran d’incorporar en la declaració dels anys successius quan el valor conjunt de tots els valors hagi experimentat un increment superior a 20.000 euros, respecte dels valors que determinessin la presentació de l’última declaració.

S’haurà d’informar de la cancel·lació de valors, drets, assegurances… que s’haguessin declarat anteriorment.  

Data que tenim en compte: per considerar si hem de presentar el Model 720, a 31 de desembre de 2020 atenem als saldos de:

  • Valors i drets representatius de la participació en el capital o en els fons propis d’entitats jurídiques.
  • Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis.
  • Valors aportats a l’instrument jurídic corresponent.

3. Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger (54 bis RGAT)

Obligats a presentar-ho: les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats no residents que siguin titulars o que tinguin la titularitat real de béns immobles o drets sobre béns immobles que estiguin situats a l’estranger.

Els titulars de drets reals d’ús o gaudi i de nua propietat sobre béns immobles situats a l’estranger, hauran d’indicar la data en que es va adquirir la titularitat i el valor de l’immoble a 31 de desembre de 2020.

Si en algun moment de l’any 2020, s’ha estat titular real d’un immoble o dret, s’haurà d’informar del valor de transmissió de l’immoble o dret i de la data en que es va fer aquesta transmissió.  

A partir de quin import: no s’haurà d’informar sobre cap immoble o dret sobre béns immobles si el valor d’adquisició o el valor del dret real no supera conjuntament els 50.000 euros. Si es superen els 50.000 euros, s’haurà d’informar de tots els immobles i drets sobre immobles.

Els valors dels béns immobles declarats en exercicis anteriors, només s’hauran d’incorporar en la declaració dels anys successius quan el valor conjunt d’aquests hagi experimentat un increment superior a 20.000 euros, respecte del valor que determinés la presentació de l’última declaració.

En cas en que s’hagi transmès algun dels immobles declarats anteriorment, o ja no es sigui titular d’un dret declarat, s’haurà d’incloure aquesta transmissió en la Declaració.      

Data que tenim en compte: tenim en compte els béns immobles o drets sobre béns immobles de l’obligat a 31 de desembre de 2020.

En resum, els obligats a presentar el Model 720 són:

Exoneració per comptabilitat en persones jurídiques

1. Per comptes a l’estranger (Art. 42 bis.4.b RGAT)
L’obligació d’informar dels comptes a l’estranger no aplicarà per les persones jurídiques o entitats residents al territori espanyol, si aquests comptes han estat registrats a la seva comptabilitat de forma individualitzada i identificats pel seu número, entitat de crèdit, sucursal on constin obertes i país o territori on es trobin situats.

2. Per valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger.(Art. 42 ter.4.b RGAT)
L’obligació d’informar dels valors a l’estranger no aplicarà per les persones jurídiques o entitats residents en territori espanyol que tinguin registrats de forma individualitzada en la seva comptabilitat els valors, drets, assegurances i rendes, que s’haurien hagut d’incloure en el Model 720.

3. Per béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger. (Art. 54.bis.6.b RGAT)
L’obligació d’informar dels béns immobles o drets sobre béns immobles no aplicarà per les persones jurídiques i altres entitats residents en territori espanyol, que s’hagin registrat de forma individualitzada en la comptabilitat de l’empresa i que quedin suficientment identificats.

Règim sancionador

Si el Model 720 no es presenta dins del termini exigit , si la seva presentació és incomplerta o falsa, o es fa per mitjans diferents als electrònics, s’entendrà la comissió d’una infracció tributària.

Es considerarà com una infracció molt greu, l’incompliment de l’obligació d’informar sobre els comptes, títols, valors o béns immobles que estiguin situats a l’estranger.

D’acord amb la disposició addicional divuitena de la Llei General Tributària les sancions seran les següents;

Per a qualsevol dubte o consulta, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 93.877.24.13.

> DESCARREGAR

Envíanos un mensaje