Actualidad

Presentació del model d’autoliquidació 510 de l’impost sobre els habitatges buits.

5 / 03 / 2021 | Actualidad

Els recordem que entre els dies 1 i 20 de març de 2021 s’ha de presentar el Model 510, de l’Impost sobre els habitatges buits davant de l’Agència Tributària de Catalunya.

L’impost sobre els habitatges buits es va aprovar al 2015, i es tracta d’un tribut propi de la Generalitat de Catalunya. Aquest grava els habitatges que estan desocupats permanentment, per considerar que s’incompleix amb les funcions socials de la propietat.

Qui ha de presentar el Model 510?

Hauran de presentar l’autoliquidació, les persones jurídiques que siguin propietàries d’habitatges a Catalunya, que han estat buits durant més de dos anys, sense cap causa justificada.

El període de dos anys s’inicia des del moment en que l’habitatge està a disposició del propietari per ser ocupada o per cedir-ne el seu ús a un tercer, i no hi hagi cap causa que en justifiqui la seva desocupació.

S’entendrà interromput el còmput dels dos anys, si l’habitatge s’ocupa durant un període de com a mínim, sis mesos continuats.

Són subjectes passius de l’impost:

– Persones jurídiques propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys.
– Persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotar econòmicament l’habitatge.
– Els grups fiscals o grups de societats poden optar per tributar en règim de consolidació en l’autoliquidació anual d’aquest impost.

L’autoliquidació refereix als habitatges dels quals el subjecte passiu és propietari en data 31 de desembre de 2020.

Exempcions.

– No superar els 150 m2 . No hi haurà l’obligació de presentar l’autoliquidació ni d’ingressar cap quantitat, si el total dels metres quadrats de tots els habitatges subjectes a l’impost, no supera els 150m2, com a conseqüència de l’aplicació del mínim exempt.

– Situats en zones d’escassa demanda acreditada. L’obligació no recau sobre tots els habitatges buits de Catalunya, sinó només els que es situen en algun dels municipis considerats dins la Llista de Municipis amb Habitatges no Exempts, que poden descarregar en el següent link: t.ly/B8Fa

– Habitatges a disposició de programes socials d’habitatge. Habitatges que s’han posat a disposició de programes socials, establerts amb les Administracions Públiques, per tal que es destinin a lloguer social.

– Habitatges destinats a usos regulats per la legislació turística o a activitats econòmiques no residencials. Els titulars hauran de poder acreditar que han desenvolupat l’activitat durant els dos últims anys, que s’han satisfet els tributs corresponents a l’activitat desenvolupada i que s’han declarat els ingressos obtinguts en aquesta activitat.

En cas d’habitatges d’ús turístic, serà necessari a més, que estiguin inscrites en el registre gestionat pel Departament d’Empresa i Coneixement.

Per a qualsevol dubte o consulta no dubtin en contactar-nos a través del telèfon 93 877 24 13.

> DESCARREGAR

Envíanos un mensaje