Actualidad

Segona convocatòria de les ajudes extraordinàries directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19

20 / 07 / 2021 | Actualidad

Avui, dia 20 de juliol de 2021 s’ha publicat al DOGC l’Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Mitjançant aquesta Ordre, es fa la segona convocatòria de les ajudes extraordinàries directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 i s’amplien els sectors els quals tenen accés a aquesta ajuda.

Els sectors d’activitat que poden optar a ser beneficiaris d’aquest ajut són totes les persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses, societats civils i entitats en atribució de rendes que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), excepte les activitats incloses en els sectors de la secció K (activitats financeres i d’assegurances) i secció U (activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials).

Qui pot sol·licitar l’ajuda?

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes que realitzin alguna de les activitats incloses en CNAE, excepte activitats incloses en sectors de la secció K i secció U.

Que aquesta activitat hagi estat realitzada i declarada durant el 2019 i 2020 i que la continuïn exercint en l’actualitat.

Que es trobin en una de les següents situacions:

  • Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF. S’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que en l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

Compromisos i obligacions dels sol·licitants.

– Mantenir l’activitat corresponent fins el 30 de juny de 2022.
– No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
– No aprovar increments en la retribució de l’alta direcció durant un període de 2 anys des que es concedeixi l’ajuda.

Finalitat de l’ajuda.

L’ajuda es destina a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre 1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a 13 de març de 2021.

El tipus de deute que són objecte d’aquests ajuts són:

  • Comercials, és a dir, factures amb proveïdors, prioritàriament.
  • Financers, deutes amb creditors, siguin bancaris o no.
  • Costos fixos.

En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel règim d’estimació objectiva en l’IRPF, no cal acreditar una quantia mínima del deute. En el cas d’autònoms en règim d’estimació directa en l’IRPF i les empreses o grups d’empreses que tributen per l’Impost de Societats o en l’Impost de la renta per no residents el deute ha de ser d’un mínim de 4.000 euros.

Exclusions entre ajudes.

En cas que es complissin els requisits i es presentés la inscripció prèvia de la primera convocatòria, no s’ha de tornar a sol·licitar la ajuda.

En cas que tot i no complir els requisits es sol·licités la inscripció prèvia de la primera convocatòria, cal fer una nova inscripció prèvia.

Termini per efectuar la inscripció prèvia.

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9:00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores.

Poden consultar l’Ordre en el següent link: t.ly/wz3C

Per qualsevol dubte o consulta poden posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 93 877 24 13.

Envíanos un mensaje