Corporate compliance

Corporate compliance

L’última reforma del Codi Penal arran de la Llei orgànica 5/2015 ha motivat la necessitat d’implementar en les empreses sistemes de Corporate Compliance.
Adbisio ETL Global desenvolupa Programes de Prevenció de Delictes per a ajudar les empreses i els seus administradors a complir amb aquests nous requeriments, assessorant i donant suport en totes les fases i aspectes de la seva implementació.
El primer pas per al seu desenvolupament és l’establiment d’un CODI ÈTIC o CODI DE CONDUCTA que marqui les pautes a seguir en les polítiques de Compliance:

 

 • Se sanciona penalment les organitzacions per la comissió d’infraccions que poden ser comeses de manera habitual en l’àmbit de la seva activitat empresarial.
 • Aquestes infraccions poden ser comeses pels empleats o els administradors.

Possibles multes:

 • Multa per quotes o proporcional.
 • Dissolució de la persona jurídica.
 • Suspensió de les seves activitats per un termini que no podrà excedir de cinc anys.
 • Clausura dels seus locals i establiments per no més de cinc anys.

Posibles multas

 • Prohibició definitiva o temporal de realitzar determinades activitats en el futur.
 • Inhabilitació per no més de 15 anys per a obtenir subvencions i ajudes públiques.
 • Intervenció judicial per no més de cinc anys a favor de creditors o treballadors.
Adbisio ETL Global desenvolupa Programes de Prevenció de Delictes per a ajudar les empreses i els seus administradors a complir amb aquests nous requeriments assessorant i donant suport en totes les fases i aspectes de la seva implementació.
 • Desenvolupem tots els mecanismes per a eximir la responsabilitat penal.
 • Ajudem a millorar la competitivitat de les empreses.
 • Millorem el control intern i la responsabilitat corporativa
 • Segreguem les funcions i responsabilitats de l’organització.
 • Enfortim la imatge i la reputació de les empreses.

CORPORATE COMPLIANCE

DRET MERCANTIL

DRET LABORAL

DRET FISCAL

DRET PROCESSAL CIVIL

EMPRESA FAMILIAR I DRETS DE SUCCESSIONS

DRET CONCURSAL

DRET IMMOBILIARI

ASOC. I ENTITATS S.A.L.

CONTRATACIÓ

RELACIONS LABORALS INDIVIDUALS

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I REESTRUCTURACIÓ

DESCENTRALITZACIÓ

JURISDICCIÓ SOCIAL

RECURSOS HUMANS

INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Envia'ns un missatge