Corporate compliance

Dret Laboral

L’assessorament i serveis de Adbisio ETL Global en l’àrea de pràctica de dret laboral inclou les següents matèries:

  • Contractació.
  • Relacions laborals individuals.
  • Negociació Col·lectiva i Reestructuracions.
  • Descentralització productiva.
  • Jurisdicció social (demandes i reclamacions) i Contenciosa-administrativa.
  • Recursos Humans.
  • Inspecció de Treball i Seguretat Social.

  Contractació

  • Assessorament en matèria de contractació laboral, tant de contractes subjectes a relació laboral comuna, com a contractació subjecta a relació laboral especial (contractes d’Alta Direcció, representants de comerç, esportistes…).
  • Redacció dels corresponents contractes laborals, prèvia anàlisi i valoració de les clàusules més adequades a la posició ocupada per l’empleat i necessitats de l’Empresa, especialment en matèria de confidencialitat, exclusivitat, no competència, propietat intel·lectual i industrial, etc.
  • Assessorament i suport en matèria d’extinció de contractes laborals, valorant les seves conseqüències tant des d’una perspectiva de dret laboral com conseqüències relatives a l’àmbit fiscal.
  • Assessorament en matèria d’expatriats i impatriats, aplicació de convenis bilaterals de seguretat social, implicacions a nivell laboral, de seguretat social i fiscals, etc.

  Relacions laborals individuals

  • Règim disciplinari.
  • Modificacions substancials de condicions de treball de caràcter individual, jornada de treball, horari i distribució del temps de treball, règim de treball a torns, sistema de remuneració i quantia salarial, sistema de treball i rendiment, funcions, etc.
  • Assessorament en matèria de calendari laboral, jornades, vacances, suspensió de contracte, excedències, llicències.

  Negociació Col·lectiva i Reestructuracions

  Assessorem l’empresa o treballadors en tota mena de processos de negociació col·lectiva:

  • Acomiadaments col·lectius
  • Modificacions substancials de caràcter col·lectiu
  • Mobilitats geogràfiques de caràcter col·lectiu
  • Expedients de regulació temporal d’ocupació (suspensió i/o reducció de jornada).
  • Successions d’empreses.
  • Representació de l’Empresa en les relacions amb la representació legal dels treballadors.
  • Gestió de conflictes col·lectius, etc.
  • Suport a les empreses en reestructuracions societàries i les seves conseqüències respecte a la plantilla de treballadors.

  Descentralizació productiva

  Assessorament en totes les qüestions laborals inherents a la subcontractació d’activitats per part de les Empreses (outsourcing).

  Jurisdicció social (demandes i reclamacions)
  Contenciosa-administrativa

  • Representació dels clients en tota mena de procediments, judicials i extrajudicials.
  • Representació i defensa via judicial i administrativa prèvia en matèria d’acomiadaments i extincions de la relació laboral.
  • Defensa i representació del client en qualsevol mena de matèria relacionada amb la relació laboral (vacances, vulneració de drets fonamentals, jornada, sancions, modificacions substancials de condicions de treball, mobilitat geogràfica, etc.).
  • Defensa i representació del client en matèria relativa a accidents de treball i malalties professionals, recàrrec de prestacions, responsabilitat empresarial per danys i perjudicis, etc.
  • Defensa i representació del client en recursos administratius i contenciosos derivats d’actes de liquidació i/o infracció incoades per la Inspecció de Treball, i en relació a la liquidació de deutes de la Seguretat Social.

  Recursos humans

  Assessorament i implantació de diferents sistemes de retribució per a directes i empleats (retribució variable dinerària, retribució en espècie, plans d’opcions sobre accions, retribució flexible).

  Suport en l’elaboració de protocols de conducta (manual de l’empleat) i manuals sobre polítiques internes.

  Inspecció de Treball i Seguretat Social

  • Assessorament en relació amb subvencions i bonificacions a la contractació.
  • Assessorament en relació amb els diferents règims de cotització a la Seguretat Social.
  • Assessorament en matèria de cotització.
  • Assistència i representació del client en Inspeccions de Treball i de Seguretat Social.
  • Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals.

  CORPORATE COMPLIANCE

  DRET MERCANTIL

  DRET LABORAL

  DRET FISCAL

  DRET PROCESSAL CIVIL

  EMPRESA FAMILIAR I DRETS DE SUCCESSIONS

  DRET CONCURSAL

  DRET IMMOBILIARI

  ASOC. I ENTITATS S.A.L.

  CONTRATACIÓ

  RELACIONS LABORALS INDIVIDUALS

  NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I REESTRUCTURACIÓ

  DESCENTRALITZACIÓ

  JURISDICCIÓ SOCIAL

  RECURSOS HUMANS

  INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

  Envia'ns un missatge