Actualitat

Aprovació de la concessió d‘ajuts per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització.

31 / 05 / 2022 | Actualitat

Per a donar suport a l’economia en el context de l’actual brot de COVID-19 i ajudar a l’adaptació  a les micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en la digitalització i en els nou reptes que implica la indústria 4.0, s’han aprovat les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de la competitivitat d’aquestes. No obstant, encara no està publicada la convocatòria.

Accés a les Bases

Import i característiques de l’ajut:

La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000,00 euros d’ajut per projecte.

L’import mínim del projecte subvencionable haurà de ser de 50.000,00 euros (IVA exclòs) .

Els projectes de transformació digital de l’empresa han d’afectar al procés productiu de la persona o entitat sol·licitant i s’haurà d’implementar al centre productiu del beneficiari ubicat a Catalunya.

Beneficiaris:

Podran accedir a aquests ajuts les micro, les petites i les mitjanes empreses que estiguin incloses en algun dels codis de la CCAE que es detallen a continuació:

Tipologia de projectes i imports de l’ajut:

El projectes han de ser de l’àmbit digital de la indústria 4.0, els quals es detallen a continuació:

 1. Projectes de fabricació, control i gestió de la producció avançada amb maquinària o equipament avançat (maquinari i programari) que incorporin tècniques amb Big data o analítica avançada amb l’objectiu d’identificar o predir patrons de comportament.
 2. Projectes de fabricació additiva.
 3. Projectes de robòtica avançada i col·laborativa que incorporin robots connectats que col·laboren en temps real amb les persones treballadores i fins i tot amb màquines.
 4. Projectes d’IIoT (industrial internet of things) que permetin sensoritzar i garantir la connectivitat a Internet de tot tipus de dispositius i maquinària dins de la fàbrica.
 5. Projectes d’intel·ligència artificial.
 6. Projectes de sistemes ciberfísics.
 7. Projectes de realitat virtual.
 8. Projectes de realitat augmentada.
 9. Projectes de bessons digitals (digital twins).
 10. Projectes que requereixin tècniques de computació i simulació quàntica per dissenyar nous materials i fàrmacs i optimitzar processos.
 11. Projectes orientats a implementar mesures de ciberseguretat físiques, lògiques i administratives destinades a la protecció digital de les empreses, les persones i els sistemes. Inclou també projectes que incorporin solucions amb tecnologia blockchain que aportin integritat de les dades i alta disponibilitat.
 12. Projectes que requereixin l’ús de la fotònica per a processos industrials de microfabricació i nanofabricació, aplicacions làser en la fabricació de dispositius elèctrics, mesures tridimensionals i aplicacions per al control de la qualitat i la seguretat alimentària.

Requisits per obtenir la condició de beneficiàries:

 • Tenir la condició de micro, petita o mitjana empresa amb el CCAE descrits en l’apartat “Beneficiaris”.
 • Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l’entitat, o bé complir amb la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades. 
 • No trobar-se en circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiàries.
 • No haver estat sancionades.
 • Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció i aplicar el protocol contra l’assetjament sexual.
 • No haver superat la quantitat màxima d’ajuts de minimis. 
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries.
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

Per qualsevol dubte o consulta no dubtin en contactar-nos al telèfon 93.877.24.13.

Envia'ns un missatge