Actualitat

La futura implantació del règim de franquícia en l’IVA per a autònoms i pimes

27 / 11 / 2023 | Actualitat

Com ja deu haver llegit o sentit, l’Agència Tributària està preparant un nou sistema d’IVA franquiciat amb el qual els autònoms i pimes que facturin menys de 85.000 euros a l’any quedaran exempts d’incloure l’IVA en les seves factures, i que possiblement substituirà l’actual règim simplificat i l’especial del recàrrec d’equivalència. La idea és que aquest règim es desplegui en tres fases, una per any, fins a la seva entrada en vigor en 2025.

La seva adopció es deu en concret a la Directiva (UE) 2020/285 del Consell de 18 de febrer de 2020 per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor afegit, pel que fa al règim especial de les petites empreses, i el Reglament (UE) núm. 904/2010, pel que fa a la cooperació administrativa i a l’intercanvi d’informació a l’efecte de vigilància de la correcta aplicació del règim especial de les petites empreses, que amplia el règim de franquícia de l’IVA a les operacions intracomunitàries, de tal forma que les empreses no establertes en un Estat es puguin beneficiar de la franquícia per les vendes de béns i prestacions de serveis que hi realitza. Aquesta Directiva ha de ser objecte de transposició a la normativa nacional abans de l’1 de gener de 2025, data d’entrada en vigor de les modificacions.

El règim de franquícia és un règim opcional que permet a aquells empresaris o professionals, el volum d’operacions dels quals no superi un determinat import, no repercutir l’IVA en les seves operacions, ni deduir l’impost suportat en les seves adquisicions de béns i serveis.

En l’actualitat el règim de franquícia s’aplica en tots els Estats membres amb excepció d’Espanya i els Països Baixos.

De moment, i a l’espera de conèixer el contingut del projecte de transposició de la Directiva (UE) 2020/285, de 18 de febrer de 2020, a l’ordenament intern, podem destacar el següent d’aquest règim especial:

  • Opcional quan així ho decideixi un Estats membres i opcional per als empresaris o professionals que desitgin acollir-s’hi.
  • Aplicació voluntària sempre que l’empresari o professional no hagin superat un volum d’operacions determinat per l’Estat membre que no podrà ser superior a 85.000 euros anuals (la majoria d’Estats membres han aprovat una franquícia molt inferior i segurament el límit que acabi aprovant l’Administració Tributària espanyola serà bastant inferior).
  • Es podran fixar llindars diferenciats per a diferents sectors d’activitat basant-se en criteris objectius, amb el límit assenyalat dels 85.000 euros.
  • Possibilitat de quedar exclosos de presentar declaració censal, o declaració simplificada, NIF, tret que efectuïn operacions intracomunitàries. Presentar declaracions-liquidacions de l’impost. Si hi ha obligació, serà una declaració de l’IVA simplificada que cobreixi l’any natural i se’ls pot eximir d’algunes obligacions de facturació, llibres de registre i estats recapitulatius.

Substitució del règim simplificat i recàrrec d’equivalència per un règim de franquícia

Diversos mitjans han comentat la possibilitat que la introducció del règim de franquícia de l’IVA suposi la desaparició del règim especial del recàrrec d’equivalència o del règim simplificat de l’IVA i fins i tot del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, també conegut com a mòduls. La Directiva europea no es pronuncia sobre aquesta qüestió, per la qual cosa de moment cal esperar a conèixer el contingut del projecte de transposició de la Directiva (UE) 2020/285, de 18 de febrer de 2020, i com s’implantarà el règim de franquícia en l’IVA al nostre país.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Envia'ns un missatge