Actualitat

Les claus del reial decret que fixa els requisits per a ser considerat influenciador

6 / 06 / 2024 | Actualitat

Com ja sap, els creadors de contingut en xarxes socials són una realitat no menyspreable. Els influenciadors tenen una importància cada vegada més important des de 2020, ja que amb la pandèmia van cobrar una rellevància fora del comú. Quan estàvem a casa tancats, els creadors de contingut en plataformes com Youtube, Instagram, Twitch, Facebook o Twitter, ens van donar l’entreteniment que no podíem tenir d’una altra manera.

De fet, el món del màrqueting i publicitat ha canviat molt, gràcies a tot això. Ara sembla que els mitjans tradicionals (ràdio i televisió), estan lleugerament desesperats per atreure publicitat d’empreses que se n’han anat als creadors de contingut. Per això, el poder executiu ha volgut regular als influenciadors, perquè és una realitat que no podem obviar.

Nou Reial decret 444/2024 regulador per a influenciadors

El Reial decret 444/2024, i amb efectes des del dia 2 de maig de 2024, té per objecte concretar els requisits per a ser considerat “usuari d’especial rellevància” que usi serveis d’intercanvi de vídeos a través de plataformes, o comunament conegut com a influencer a l’efecte de la nova Llei 13/2022, de 7 de juliol, general de comunicació audiovisual.

Incloent dins de l’àmbit d’aplicació tant a persones físiques com jurídiques, per a ser considerat “usuari d’especial rellevància”, s’ha de complir amb els següents criteris:

  • Ingrés anual superior a 300.000 € derivats del conjunt de la seva activitat.
  • Audiència significativa de més d’1 milió de seguidors en una única plataforma de vídeo o 2 milions en total en totes les seves plataformes.
  • Activitat d’almenys 24 vídeos publicats a l’any.

Per tant, hem de tenir present que el requisit d’ingressos “significatius”, implica tenir ingressos bruts superiors a 300.000 euros anuals, i el d’audiència “significativa”, és el de tenir més d’un milió de seguidors en una de les plataformes (pot ser Tiktok, Twitch, Youtube, Instagram, etc.), o més de 2 milions de forma agregada (per exemple 1 milió a Youtube i 1 milió a Twitch), i hagi publicat més de 24 vídeos a l’any.

La CNMC pretenia que el requisit d’audiència significativa fos de mig milió de seguidors, en equiparació a altres regulacions europees, però finalment ha estat la que hem exposat aquí. 

Els ingressos computables per a determinar els ingressos significatius són els següents:

  1. Ingressos obtinguts, tant de remuneracions dineràries com en espècie, per la comercialització, venda o organització de les comunicacions comercials audiovisuals que acompanyin o s’insereixin en els continguts audiovisuals responsabilitat dels usuaris que emprin serveis d’intercanvi de vídeos a través de plataforma.
  2. Ingressos percebuts pels usuaris procedents dels prestadors dels serveis d’intercanvi de vídeos a través de plataforma per raó de la seva activitat en aquests serveis.
  3. Ingressos percebuts per l’activitat dels usuaris provinents de quotes i pagaments abonats per la seva audiència en els serveis d’intercanvi de vídeos a través de plataforma.
  4. Ingressos procedents de prestacions econòmiques concedides per administracions i entitats públiques, sigui quina sigui la seva denominació i naturalesa, relacionats amb l’activitat dels usuaris en els serveis d’intercanvi de vídeos a través de plataforma.
  5. Altres ingressos obtinguts per l’activitat dels usuaris en els serveis d’intercanvi de vídeos a través de plataforma no previstos en les lletres anteriors d’aquest apartat.

D’altra banda, tots els influenciadors que compleixin aquests criteris s’hauran d’inscriure en el termini de dos mesos, en el Registre Estatal de Prestadors Audiovisuals, així com fer front a un seguit de noves obligacions, com són entre altres, el compliment de principis generals de comunicació audiovisual, identificació de contingut publicitari, restriccions per a la promoció de publicitat sobre tabac, alcohol i jocs d’atzar, i mesures de protecció a menors d’edat.

La conseqüència jurídica és que, si es compleix tot això, hauran de protegir el públic audiovisual, no promovent violència, odi, discriminació, abstenir-se de fer crides a favor de delictes com ara terrorisme, pornografia, hostilitat, incitar a l’odi.

Atenció. A més, hauran de garantir que els menors no siguin exposats a continguts negatius per al seu desenvolupament físic, mental o moral. Hauran de complir les normes de difusió de comunicacions comercials audiovisuals que promouen ells mateixos, i donar-se d’alta en el Registre Estatal de Prestadors de Serveis de Comunicació Audiovisual. Els usuaris d’especial rellevància hauran de donar-se d’alta al cap de dos mesos de l’aprovació.

Aquesta llei, la “llei dels influencers“, com s’ha anomenat de manera popular, ha estat àmpliament criticada per molts creadors de contingut i mitjans. No obstant això, és clar que els creadors de contingut han de tenir límits, igual que els tenen les televisions i ràdios. El que no és possible és que un creador de contingut amb milions de seguidors, que puguin ser menors, pugui posar-se a fer publicitat diàriament de casinos, cases d’apostes, alcohol o qualsevol altre tipus d’activitats o substàncies que clarament són dolentes i nocives per a l’ésser humà.

És cert que els influenciadors ara no tindran la llibertat que tenien anteriorment, però això és una cosa positiva i necessària.

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

D’altra banda, cal recordar que les activitats consistents en la realització de fotografies i vídeos per a la seva posterior publicació en la plataforma, amb la finalitat d’obtenir ingressos de la plataforma a través de les subscripcions mensuals dels clients al seu contingut o bé a través de la realització de fotografies i vídeos de contingut personalitzat dins de la mateixa plataforma, s’haurà de donar d’alta en les següents rúbriques de les tarifes d’IAE:

  • En l’epígraf 961.1 “Producció de pel·lícules cinematogràfiques (fins i tot vídeos)” de la secció primera de les tarifes, que faculta per a la venda, reproducció i lloguer de les pel·lícules produïdes (fins i tot vídeos), comprenent qualsevol activitat relacionada amb la producció.
  • En l’epígraf 973.1 “Serveis fotogràfics” de la secció primera de les tarifes, que comprèn segons la seva nota adjunta “la producció de retrats fotogràfics, i la producció de fotografies comercials, els serveis de fotografia tècnica, els serveis de revelatge, impressió i ampliació de fotografies, així com els serveis combinats de vídeo i fotografia”.

Envia'ns un missatge