Actualitat

Nous terminis per a la sol·licitud d’ajornament i fraccionament en els deutes tributaris

15 / 09 / 2022 | Actualitat

El passat 6 de setembre es va publicar la Llei 16/2022, de reforma del text refós de la Llei Concursal, que suposarà el detonant d’un canvi integral de la situació dels procediments d’insolvència, sent clau per a la seva flexibilització i agilitació, i per a afavorir els mecanismes preconcursals, amb la finalitat de facilitar la reestructuració d’empreses viables i la liquidació ràpida i ordenada de les quals no ho són.

Entre les diferents novetats cal destacar l’establiment de terminis màxims que pot adoptar l’Administració en els acords de concessió d’ajornaments o fraccionaments, que, entre ells, es destaquen els següents:

  • Ajornaments de deutes sense garantia menors de 30.000€

El termini serà de màxim de 6 mesos en els supòsits d’ajornaments/fraccionaments que no s’exigeixen garanties, sempre que el seu import en conjunt no excedeixi de 30.000 euros i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament, sense perjudici del manteniment.

  • Ajornaments amb aval solidari de crèdit

El termini serà de màxim 9 mesos en els supòsits que l’Administració Tributària exigeixi que es constitueixi al seu favor un aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució.

  • Ajornaments amb dispensa de garantia (casos taxats)

El termini serà de màxim 12 mesos quan l’obligat al pagament manqui de béns suficients per a garantir el deute i l’execució del seu patrimoni pogués afectar substancialment el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d’ús de l’activitat econòmica respectiva, o pogués produir greus crebants per als interessos de la Hisenda Pública, en la forma prevista reglamentàriament.

Per a qualsevol dubte o consulta no dubtin en contactar-nos al telèfon 93.877.24.13.

Envia'ns un missatge