Actualitat

Obligatorietat dels reconeixements mèdics laborals

6 / 05 / 2024 | Actualitat

Si té empleats i s’ha plantejat si els treballadors de la seva empresa tenen o no obligació a sotmetre’s als reconeixements mèdics legals, la resposta general a aquest plantejament és que sí. Els treballadors poden estar obligats a sotmetre’s a revisions mèdiques en l’àmbit laboral, encara que existeixen excepcions i matisos.

En el context laboral, els reconeixements mèdics juguen un paper fonamental en la preservació de la salut i la seguretat dels treballadors. Amb el propòsit d’aclarir les responsabilitats i drets tant d’ocupadors com d’empleats en aquest àmbit, aquesta circular pretén oferir una guia detallada sobre l’obligatorietat dels reconeixements mèdics laborals, basant-nos en la legislació vigent i les millors pràctiques en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals.

Dret a la salut i seguretat en el treball

L’Estatut dels Treballadors i la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals estableixen que els treballadors tenen dret a la integritat física i a una política de seguretat i higiene adequada. L’article 22 d’aquesta llei especifica que l’empresari ha de garantir la vigilància periòdica de l’estat de salut dels treballadors, sempre subjecte al seu consentiment, excepte en uns certs casos específics que es detallen a continuació.

Quan és obligatori el reconeixement mèdic?

  1. Avaluació de condicions de treball: és obligatori quan cal avaluar els efectes de les condicions laborals en la salut dels treballadors. Això és aplicable en ambients de treball amb riscos elevats, com a exposició a substàncies tòxiques o nivells de soroll alts.
  2. Verificació de l’estat de salut del treballador: quan la condició física o psicològica del treballador pugui representar un risc per a si mateix, per a altres treballadors, o per a tercers, és imprescindible fer reconeixements mèdics.
  3. Disposicions legals específiques: alguns sectors regulats específicament per la llei requereixen exàmens mèdics obligatoris, com aquells que involucren treball amb radiacions ionitzants o substàncies perilloses.
  4. Condicions estipulades per conveni: depenent del conveni col·lectiu aplicable, pot haver-hi estipulacions que exigeixin reconeixements mèdics regulars en uns certs tipus de treballs o indústries.

Atenció. A pesar que la llei defensa la voluntarietat (tal com consagra la Llei de prevenció de riscos laborals, cal el previ consentiment del treballador) per fer el reconeixement mèdic en virtut al dret a la intimitat (Article 18.1 de la Constitució espanyola), en determinades situacions existeix l’obligació de fer-lo.

Voluntarietat i excepcions

Encara que generalment el reconeixement és voluntari, les excepcions esmentades anteriorment obliguen el treballador a sotmetre’s a avaluacions mèdiques pel bé comú i la seguretat en l’entorn laboral. És fonamental que com a ocupador documenti correctament l’oferiment d’aquests reconeixements i, en cas de negativa per part del treballador, asseguri l’obtenció d’un document signat que acrediti aquesta renúncia.

Periodicitat i execució

Els reconeixements han de ser programats de manera periòdica, idealment anualment, encara que la llei no especifica una freqüència obligatòria. És crucial que els facin personal mèdic qualificat i en formes que minimitzin les molèsties per al treballador, respectant sempre la seva intimitat i dignitat.

Quan s’han de dur a terme els reconeixements mèdics?

Els reconeixements mèdics en l’empresa es poden fer en aquests moments:

  • Al començament de la relació laboral: quan el treballador s’incorpora a la feina o quan se li assignen noves tasques que comporten riscos per a la salut. Fins i tot pot estar contemplat que aquest reconeixement es faci prèviament. En algunes empreses el reconeixement mèdic forma part del procés de selecció. Cal tenir en compte que els candidats encara no són treballadors de l’empresa i poden negar-se a fer aquest reconeixement. A més, en alguns casos es pot produir una discriminació en els processos de selecció si ens basem en aquest reconeixement a l’hora de seleccionar al treballador -per exemple, rebutjant per a un lloc administratiu una dona pel fet d’estar embarassada-.
  • Quan es reprèn una feina: després d’una baixa de llarga durada per motius de salut, l’empresa pot imposar al treballador que es realitzi un reconeixement mèdic per descobrir si la malaltia podria repetir-se per motius laborals.
  • De manera periòdica: aquest tipus de reconeixement sol fixar-se segons normes especials, tenint en compte riscos específics del lloc de treball. Per exemple, aquells treballadors que estan exposats a sorolls alts, han de passar un examen mèdic cada 3 o 5 anys, segons l’article 11 del Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.

Protecció de dades i confidencialitat

La confidencialitat de les dades de salut és primordial. Només el personal mèdic i les autoritats sanitàries tenen accés a la informació detallada de l’estat de salut del treballador. Els ocupadors només reben informació sobre la capacitat del treballador per a exercir la feina de casa o necessitats d’adaptació en el lloc de treball.

Com a ocupador, la seva responsabilitat no només és complir amb l’obligació d’oferir els reconeixements mèdics, sinó també d’actuar conforme a les regulacions que protegeixen els drets dels seus empleats. Estar ben informat i seguir les directrius legals i ètiques l’ajudarà a crear un ambient laboral segur i saludable.

Esperem que aquesta informació li sigui útil per gestionar adequadament la salut i seguretat en la seva empresa. No dubti a contactar amb nosaltres per a més detalls o assistència addicional.

Envia'ns un missatge