Actualitat

Possibilitat de reclamar les quotes pagades en els exercicis 2021-2022 de l’impost sobre el patrimoni

21 / 12 / 2023 | Actualitat

“Amb la finalitat de preparar-se per que una possible declaració d’inconstitucionalitat de l’Impost sobre el patrimoni limiti el seu abast, es recomana impugnar les autoliquidacions del tribut corresponents als exercicis 2021 i 2022), fins que es resolgui el dubte d’inconstitucionalitat

INTRODUCCIÓ

L’abril del 2021,  el ple del Tribunal Constitucional va admetre a tràmit un recurs que posava en dubte la constitucionalitat de l’Impost sobre el Patrimoni després de les reformes introduïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat d’aquell any.

L’any 2008,  l’Impost sobre el Patrimoni va ser tècnicament suprimit mitjançant la creació d’una bonificació del 100% de la seva quota, però la crisi econòmica va fer que la seva desaparició fos breu i ja els anys 2011 i 2012 va ser recuperat mitjançant una mesura que havia de ser transitòria. 

No obstant això, aquesta decisió temporal es va perllongar, i des d’aleshores l’impost s’ha exigit fins a l’any 2021, quan la norma que preveia la seva desaparició es va derogar de forma definitiva mitjançant la Llei de Pressupostos de l’Estat d’aquell exercici, de manera que l’impost ha passat a tenir caràcter indefinit i ja no es preveu la seva desaparició.

En aquestes circumstàncies, el que discuteix el recurs admès a tràmit és la constitucionalitat de les modificacions següents:

  1. L’ increment del tipus marginal màxim, que va passar del 2,5% al 3,5%,  la qual cosa podria trencar el principi de no confiscatorietat consagrat a l’article 31 de la Constitució. És a dir,  en algun cas, això implicaria pagar un impost quan aquest patrimoni no genera rendiments suficients reduint el patrimoni personal i potencialment infringir el principi de capacitat econòmica establert a la Constitució, gravant una riquesa que pot ser fictícia, irreal o inexistent.
  2. La derogació de caràcter temporal de l’ impost fent-lo exigible de forma indefinida, la qual cosa equivaldria a la creació d’ un nou tribut 

incomplint el que preveu l’ apartat 7 de l’ article 134 de la Constitució, que precisament prohibeix que puguin establir-se tributs mitjançant una Llei de Pressupostos.

ESTAT ACTUAL DEL PROCEDIMENT

Si finalment es declara la inconstitucionalitat de les reformes, les autoliquidacions de l’impost corresponent als anys 2021 i 2022 haurien de quedar sense efectes i procediria la devolució de les quotes satisfetes i els corresponents interessos de demora, tot i que en aquest punt sorgeix el dubte de si el Tribunal Constitucional podria establir límits a l’abast de la seva sentència, com va fer en declarar la inconstitucionalitat de l’anomenada plusvàlua municipal,  quan es va impedir que poguessin beneficiar-se dels seus efectes les liquidacions que no havien estat impugnades fins aleshores.

Sembla ser que el Tribunal Constitucional,  està a punt de decidir si les modificacions a l’Impost sobre Patrimoni establertes en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2021 són legals. La sentència podria tenir un impacte significatiu a les arques públiques i en els contribuents afectats, donat que està en joc la devolució de les liquidacions del 2021 i 2022 per un import de 2.555 milions d’euros.

PER QUÈ INSTAR LA RECTIFICACIÓ

Tenint en compte la incertesa que es planteja sobre aquesta qüestió i per tractar d’assegurar la recuperació de l’impost si finalment s’estima el recurs, sembla aconsellable instar la rectificació de les autoliquidacions corresponents als exercicis 2021 i 2022 abans que es produeixi la decisió del Tribunal Constitucional, tot i que no s’ ha d’ oblidar que demanar les rectificacions suposa interrompre el termini de prescripció de l’impost, la qual cosa atorgarà a l’ Administració Tributària més temps per comprovar aquests dos exercicis, així que en cada cas caldrà avaluar si el benefici d’ una eventual declaració d’ inconstitucionalitat compensa les conseqüències que pugui tenir la interrupció de les prescripcions.

Per a més informació, podeu contactar amb aquest despatx professional, al correu electrònic: ctermens@adbisio.com

Envia'ns un missatge