Actualidad

Ajudes directes per reforçar la solvència d’autònoms i empreses

16 / 03 / 2021 | Actualitat, Sin categorizar

El dissabte 13 de març de 2021, s’ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID – 19, pel que busca concedir ajudes als sectors més afectats per la pandèmia.

Les ajudes estan condicionades a un conjunt de requisits:

  • Que les empreses perceptores no tinguin el seu domicili en un paradís fiscal.
  • Que no estiguin en concurs ni hagin cessat la seva activitat en el moment de la sol·licitud.
  • Que es trobin al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  • Que no reparteixin dividends ni augmentin els salaris del seu equip directiu durant un període de 2 anys.
  • Que mantinguin la seva activitat fins el mes de juny de 2022.

El RDL articula les mesures en quatre eixos d’actuació:

1. Creació de la línia COVID d’ajudes directes a autònoms i empreses

Destinataris de l’ajuda:
a) Empresaris i professionals i entitats adscrites als sectors definits en l’Annex 1 d’aquesta Circular, i les quals el seu volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit del 2020 hagi caigut més d’un 30% respecte al 2019.
b) En cas de grups consolidats que tributen per l’Impost sobre Societats, s’ha de tenir en compte el grup com un contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l’integren. En conseqüència, el volum per determinar la caiguda de l’activitat és el resultat de sumar els volums de totes les entitats que integren el grup.
c) No es consideren destinataris aquells que en la Declaració de IRPF de 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les que s’hagi aplicat el mètode d’estimació directe, o en que hagi estat negativa la base imposable de l’Impost sobre Societats abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

En què consisteix l’ajuda? Les ajudes directes concedides tindran caràcter finalista, és a dir, s’han d’aplicar per satisfer els deutes o els pagaments a proveïdors i altres creditors (financers i no financers), així com a cobrir les despeses fixes (subministraments, salaris, arrendaments…), sempre i quan aquests s’hagin meritat entre 1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i provinguin de contractes anteriors a 13 de març de 2021. En primer lloc, s’haurà de satisfer els pagaments a proveïdors per ordre d’antiguitat.

Import de l’ajuda: Cada CCAA establirà els criteris per la concessió de l’ajuda a cada destinatari, sense que es puguin superar els següents límits:

a) Empresaris o professionals en règim d’estimació objectiva al IRPF: Límit de 3.000 euros.

b) Empresaris o professionals als quals el volum d’operacions anual declarat en l’IVA ha caigut més d’un 30% al 2020 en comparació al 2019. Les ajudes màximes són:

  • i. EMPRESARIS I PROFESSIONALS EN RÈGIM D’ESTIMACIÓ DIRECTA AL IRPF I ENTITATS AMB UN MÀXIM DE 10 TREBALLADORS: el 40% de la caiguda del volum d’operacions a l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi aquesta caiguda del 30%.
  • ii. ENTITATS I EMPRESARIS O PROFESSIONALS QUE TINGUIN MÉS DE 10 TREBALLADORS: el 20% de l’import de la caiguda del volum d’operacions a l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi aquesta caiguda del 30%. 

En ambdós casos l’ajuda no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

Procediment de concessió: La línia compta amb una dotació de 7.000 milions d’euros. Aquesta quantitat s’assignarà a les Comunitats Autònomes de forma proporcional, en base a indicadors de renda, d’atur i d’atur juvenil. Seran les CCAA les que faran les corresponents convocatòries per la concessió de les ajudes als destinataris dels seus territoris.

2. Ajudes per la reestructuració de deutes financers COVID.

Aquest eix d’actuació inclou mesures de suport i flexibilització dels préstecs que comptin amb un aval públic i permet que l’ICO s’incorpori a processos de re-finançament i reestructuració que pactin els bancs amb els seus clients.

Arrel d’aquest RDL s’estén fins a 31 de desembre el termini per sol·licitar préstec amb aval del ICO.

Des de novembre, ja es van adoptar mesures per facilitar el pagament d’aquests deutes al estendre’s fins a 2 anys el termini de carència del pagament del principal i ampliar-se a 8 anys el termini de devolució dels préstecs.

D’acord amb l’anàlisi del client que faci l’entitat financera, es podran acordar mesures per tal que es pugui estendre per un termini addicional el termini de venciment dels préstecs amb aval públic; per tal que es puguin convertir els préstecs amb aval públic en préstecs participatius; així com es permet la concessió d’ajudes directes per reduir el finançament amb aval públic sol·licitat durant la pandèmia.

3. Fons de recapitalització d’empreses mitjanes.

Es crea un Fons de Recapitalització d’empreses afectades per la COVID, que busca reforçar els balanços d’empreses que eren viables al desembre de 2019, però que actualment tenen problemes de solvència degut a la pandèmia.

Les ajudes en aquest cas es realitzaran en forma d’instrument financer, com préstecs ordinaris, préstecs participatius, capital o altres empreses que tinguin dificultats temporals i que no puguin accedir a les ajudes del Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques, gestionat per SEPI.

4. Modernització de la normativa concursal per afavorir la continuïtat de l’activitat empresarial.

S’estenen fins a 31 de desembre les moratòries actuals, amb l’objectiu que les empreses viables en condicions normals de mercat comptin amb instruments legals que els hi permetin mantenir la seva activitat i els llocs de treball.

Específicament, s’estenen les moratòries relatives a l’exempció del deure del deutor de sol·licitar la declaració de concurs i la no admissió a tràmit de les sol·licituds de concurs que presentin els creditors; s’amplia el termini per renegociar, tant els acords de refinançament i acords extrajudicials de pagament (ambdós són instruments previs al concurs), com els propis convenis concursals; i s’amplien fins a 31 de desembre de 2021 les mesures processals que agilitzen els processos (com la tramitació preferent i el foment de la subhasta extrajudicial).

5. Altres mesures

  • S’augmenta a 4 mesos el període per poder atraçar el pagament de deutes tributàries sense interessos de demora.
  • Es regula la possibilitat de que les societats anònimes que no hagin pogut modificar els seus estatuts puguin seguir celebrant la junta general o l’assemblea de socis per mitjans telemàtics durant l’exercici 2021, sempre que pugui garantir-se la identitat de l’accionista que exerceix el seu dret a vot.

Per qualsevol dubte o consulta, poden contactar amb nosaltres a través del telèfon 93 877 24 13.

> DESCARREGAR >

Envíanos un mensaje