Actualitat

Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del Programa d’ajuts a inversions empresarials d’Alt Impacte

23 / 05 / 2022 | Actualitat

S’han aprovat les bases reguladores i convocatòria del programa d’ajuts a inversions d’alt impacte per tal d’ajudar a les empres en termes de creació d’ocupació o inversió en actius fixes. 

Accés a la convocatòria>

Beneficiaris:

Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo, que portin a terme projectes descrits en el punt “Tipologia de projectes i imports de l’ajut”.

Les empreses amb els següents tipus de projectes NO es consideraran beneficiàries:

 • Comerç al detall.
 • Sector immobiliari.
 • Sacrifici de bestiar.
 • Conservació de carn.
 • Elaboració de productes carnis
 • Producció primària de productes agrícoles.

Tipologia de projectes i imports de l’ajut:

LíniaTipus de projectesMínims requisitsImport màxim ajut
1. Projectes d’inversió empresarial d’Alt impacte de creació d’ocupació  1.1 Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacionsCreació de 25 llocs de treball200.000,00 euros

1.2 Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit supraregionalCreació de 15 llocs de treball200.000,00 euros

1.3 Projectes de creació d’ocupació en projectes industrialsCreació de 15 llocs de treball200.000,00 euros

1.4 Projectes de creació d’ocupació en centres logísticsCreació de 25 llocs de treball200.000,00 euros

1.5 Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+iCreació de 8 llocs de treball200.000,00 euros
2. Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes2.1 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productivaLa despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 2.000.000,00 euros.200.000,00 euros

2.2 Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+iLa despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 500.000,00 euros.200.000,00 euros

2.3 Projectes estratègics per a l’economia catalanaLa despesa mínima acceptada en actius fixes productius ha de ser de 5.000.000,00 d’euros i es requereix la creació neta de com a mínim 30 llocs de treball directes.1.500.000,00 euros

Altres despeses com la realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada es podrà subvencionar amb una intensitat del 100% amb un màxim de 1.500,00 euros.

La despesa mínima exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 60% del cost aprovat de l’actuació subvencionada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat. 

Requisits per obtenir la condició de beneficiàries:

 • Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l’entitat, o bé complir amb la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades. 
 • No trobar-se en circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiàries.
 • No haver estat sancionades.
 • Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció i aplicar el protocol contra l’assetjament sexual.
 • No haver superat la quantitat màxima d’ajuts de minimis. 
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries.
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

Per qualsevol dubte o consulta no dubtin en contactar-nos al telèfon 93 877 24 13

Envia'ns un missatge