Actualitat

Calendari del contribuent 2024

19 / 01 / 2024 | Actualitat

Informem que s’ha publicat al web de l’AEAT el calendari del contribuent per a l’any 2024. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l’exercici 2024.

Atenció! Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l’assenyalat en aquest calendari, excepte per al model 369 (el termini de presentació no varia, encara que l’últim dia del termini coincideixi amb caps de setmana o festius).

En el model 360, si el venciment del termini coincideix amb un dia inhàbil a Espanya, el termini finalitzarà el primer dia hàbil respecte de les sol·licituds de devolució de l’IVA suportat a Espanya per empreses de Canàries, Ceuta i Melilla. Aquest mateix termini és aplicable a sol·licituds de devolució d’IVA suportat a Espanya presentades per empreses establertes en altres estats membres de la UE presentades en el seu propi país. En canvi, les empreses espanyoles que desitgin sol·licitar la devolució de l’IVA suportat en un altre estat membre hauran d’atendre el termini vigent en aquest Estat.

Aquest calendari s’ha confeccionat el desembre de 2023, amb projectes normatius en tramitació.

NOVETATS EN EL CALENDARI DE L’ANY 2024

Respecte a la circulació de productes objecte d’impostos especials, desapareix la declaració del model 503. A partir del 13 de febrer de 2023 va arrencar la nova Fase-4 de l’EMCS intracomunitari i s’inclouen els moviments intracomunitaris de productes subjectes a impostos especials de fabricació realitzats pel sistema d’enviaments garantits. A partir d’aquesta data no s’admetran noves declaracions del model 503.

S’ha publicat una nota informativa (descarregui el document informatiu) sobre els tràmits a seguir en relació amb la utilització del procediment d’enviaments garantits, registre d’expedidors certificats i destinataris certificats, circulació, garanties, i es creen els nous models 504, 505 i 507.

Els següents models seran presentats per primera vegada en l’exercici 2024 i el seu termini de presentació és el següent:

 • Model 172. “Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals”: 1 a 31 de gener.
 • Model 173. “Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals”: 1 a 31 de gener.
 • Model 721. “Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger”: 1 de gener a 1 d’abril.
 • Model 281. “Declaració informativa trimestral d’operacions de comerç de béns corporals fetes en la Zona Especial Canària sense que les mercaderies transitin per territori canari”.

Amb caràcter excepcional, la declaració informativa corresponent al primer, segon i tercer trimestre de l’exercici 2023 es presentarà en el mateix termini que la declaració informativa corresponent al quart trimestre de 2023, això és, de l’1 al 31 de gener de 2024.

 • Model 379. “Declaració informativa sobre pagaments transfronterers”: mes natural següent al corresponent trimestre natural.

Els següents models es troben pendent d’aprovació i determinació de la data de presentació en 2024:

 • Model 238. “Declaració informativa per a la comunicació d’informació per part d’operadors de plataformes”.
 • Model 040. “Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el registre d’operadors de plataforma estrangers no qualificats i en el registre d’altres operadors de plataforma obligats a comunicar informació”.

RECORDI:

Identificació per presentar les autoliquidacions

 • La presentació electrònica per Internet es podrà fer amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve o número de referència. Per a tots els models es podrà fer servir el DNI electrònic o el certificat electrònic, de persones físiques, de representants de persones jurídiques o d’entitats sense personalitat jurídica. El sistema Cl@ve i el número de referència només el podran fer servir les persones físiques.
 • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve o número de referència per a presentar, si és el cas, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

El sistema Cl@ve, d’ús exclusiu per persones físiques, es podrà fer servir per presentar els models 01, 04, 030, 035, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 179, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 231, 233, 234, 235, 236, 282, 296, 303, 308, 309, 318, 341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 369, 390, 560, 568, 572, 576, 585, 586, 587, 589, 590, 604, 650, 651, 655, 714 i 720.

El número de referència permet, només a les persones físiques, fer gestions relatives a l’IRPF.

 • Les SA i SL, així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, estan obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic les seves declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seves declaracions censals.
 • La resta d’entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic.
 • Les administracions públiques estan obligades a presentar-les per Internet amb certificat electrònic.

Dates de la campanya de renda i patrimoni

Els recordem les dates per a la confecció de la seva declaració de renda i patrimoni 2023:

 • 3 d’abril fins a l’1 de juliol de 2024: presentació per Internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2023.

Altres qüestions d’interès

 • La presentació dels models 172 i 173 tindrà caràcter anual i el seu termini de presentació serà el mes de gener de l’any següent a què es correspongui la informació declarada. Cal destacar que la primera declaració relativa a l’obligació d’informar sobre operacions amb monedes virtuals, model 173, s’haurà de presentar el mes de gener de 2024, respecte de les operacions corresponents a l’exercici 2023 fetes des del 25 d’abril de 2023.
 • Queden exonerats de presentar el model 390 “Declaració-Resum anual de l’IVA” els contribuents que, fent les liquidacions trimestrals d’IVA, tributin només en territori comú i duguin a terme activitats en règim simplificat o operacions d’arrendament de béns immobles urbans (encara que realitzin, a més, activitats per les quals no existeixi obligació de presentar autoliquidacions periòdiques), així com els subjectes passius que portin els llibres registre a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària amb l’obligació d’emplenar la informació addicional sol·licitada, en l’autoliquidació de l’últim període de liquidació del model 303 d’IVA de l’exercici. L’exoneració no procedirà quan no existeixi obligació de presentar l’autoliquidació corresponent a l’últim període de liquidació de l’exercici.
 • El sistema de gestió de llibres de registre a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària -SII- consistent en el subministrament electrònic dels registres de facturació, és obligatori des de l’1 de juliol de 2017, per a empresaris, professionals i altres subjectes passius el període de liquidació dels quals coincideixi amb el mes natural: grans empreses (volum d’operacions d’acord amb l’article 121 LIVA superior a 6.010.121,04 € l’any anterior), grups d’IVA i inscrits en el REDEME (Registre de devolució mensual de l’IVA).

Els qui no estiguin obligats a acollir-se a l’SII ho podran fer de manera voluntària, exercint l’opció en el model 036 que es podrà presentar durant tot l’exercici i farà efecte per al primer període de liquidació que s’iniciï després d’exercir aquesta opció. L’opció s’entendrà prorrogada per als anys següents mentre no es renunciï a la seva aplicació. La renúncia es farà en el model 036 durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any en què hagi de fer efecte.

Aquells que apliquin l’SII estan exonerats de presentar els models 347 “Declaració d’operacions amb terceres persones” i 390 “Declaració-resum anual de l’IVA”.

 • Es presentaran a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària en el sistema SIANE, la informació relativa a albarans de circulació i notes de lliurament (procediment de vendes en ruta), comprovants de lliurament expedits per a documentar avituallaments de carburants exempts de l’impost sobre hidrocarburs a aeronaus, i la sol·licitud de devolució pel gasoil marcat subministrat a embarcacions amb devolució de l’impost sobre hidrocarburs (articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels impostos especials).
 • Es presentarà a través del sistema EMCS INTERN (versió 2), la informació relativa a avituallaments de carburants a embarcacions amb exempció de l’impost sobre hidrocarburs que no es facin a través del procediment de vendes en ruta.
 • Estan exonerats de l’obligació de presentar les declaracions d’operacions en relació amb els impostos especials de fabricació (models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580) els establiments que portin la comptabilitat dels productes objecte dels impostos especials de fabricació a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.
 • Els establiments autoritzats com a fàbriques, dipòsits fiscals, magatzems fiscals, dipòsits de recepció i fàbriques de vinagre estaran obligats a portar la comptabilitat dels impostos especials de fabricació a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària des de l’1 de gener de 2020.
 • Els fabricants de productes objecte de l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables obligats a portar la comptabilitat d’existències hauran de complir la seva obligació a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • Els adquirents intracomunitaris de productes objecte de l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables obligats a presentar el llibre registre d’existències hauran de complir la seva obligació a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • Els fabricants, adquirents intracomunitaris i emmagatzemadors de gasos fluorats de productes objecte de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle obligats a portar la comptabilitat d’existències hauran de complir la seva obligació a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Terminis de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària

El termini de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària dependrà de la fi del termini de presentació de cada model. Així, si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s’ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d’aquesta declaració.

Vegeu els terminis generals i de domiciliació bancària per a cada model, corresponents a l’any 2024

Finalment, li recordem que l’obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques, segons l’impost i l’obligat tributari, pot ser:

 • Anual, per a persones físiques, empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.
 • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.
 • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d’operacions superior a 6.010.121,04 € en 2023 (grans empreses) i per a subjectes passius de l’IVA, que portin de manera obligatòria els llibres registre a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària o presentin l’IOSS, així com per a les administracions públiques, Seguretat Social inclosa.

A continuació pot consultar el calendari fiscal per al 2024

Descarregui l’arxiu relacionat

Envia'ns un missatge