Actualitat

Comptes anuals 2021: Terminis de presentació, sancions i fulla Covid

28 / 04 / 2022 | Actualitat

Resumim els terminis per a la formulació dels comptes anuals i la presentació de llibres. A més, recordem els criteris sancionadors del seu incompliment.

Terminis de presentació

Els terminis màxims per a la presentació de formulació, aprovació, dipòsit i presentació de llibres són els següents:

AccióPeríodeData límit
Formulació de comptes anuals3 mesos, comptats a partir del tancament de l’exercici social.31/03/2022
Aprovació de las comptes anuals6 mesos, comptats a partir el tancament de l’exercici social.30/06/2022
Dipòsit de comptes anuals1 mes, comptats a partir de l’aprovació dels comptes anuals.31/07/2022
Presentació de llibres al R.M.4 mesos, a partir del tancament de l’exercici.30/04/2022

Sancions

L’incompliment de l’obligació legal de presentar els comptes anuals pot donar lloc a la imposició de les següents sancions:

  • La sanció serà del 0,5 per mil de l’import total de les partides d’actiu, més el 0,5 per mil de la xifra de vendes de l’entitat inclosa en l’última declaració presentada davant l’Administració Tributària, de la qual l’original haurà d’aportar-se en la tramitació del procediment.
  • En cas de no aportar la declaració tributària citada en la lletra anterior, la sanció s’establirà en el 2 per cent del capital social segons les dades que consten en el Registre Mercantil.
  • En cas que s’aporti la declaració tributària, i el resultat d’aplicar els esmentats percentatges a la suma de les partides de l’actiu i vendes fos major que el 2 per cent del capital social, es quantificarà la sanció en aquest últim reduït en un 10 per cent.

Fulla COVID

Aquest exercici 2021, malgrat el caràcter excepcional i transitori, es mantindrà l’obligatorietat de presentar la fulla de declaració COVID, introduïda en l’exercici anterior 2020.

La fulla COVID té la finalitat d’analitzar la repercussió de la pandèmia COVID a l’any 2021. També, permetrà observar els seus efectes i valorar les mesures de la política econòmica posades en marxa.

Envia'ns un missatge