Actualitat

Deduccions per a la millora d’eficiència energètica per la Renda

29 / 09 / 2022 | Actualitat

La deducció resulta aplicable a les quantitats satisfetes des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022 per obres realitzades durant aquest període amb les característiques que a continuació es descriu.

Què es necessita perquè es practiqui la deducció?

La deducció es practicarà en el període impositiu en el qual s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica emès després de la realització de les obres.

El certificat haurà de ser expedit abans d’1 de gener de 2023.

Quin tipus d’habitatges tenen dret a la deducció?

 • L’habitatge habitual del contribuent
 • Qualsevol altre habitatge, del qual sigui titular el contribuent, que tingui arrendat per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que l’habitatge es llogui abans de 31 de desembre de 2023.

IMPORTANT! No s’entendran com a habitatges amb drets aquests que es realitzin obres en…

 • Les parts dels habitatges afecta a una activitat econòmica.
 • Les places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.
 • Els segons habitatges i que no es trobin arrendats o en expectativa de lloguer (si l’habitatge No es lloga abans de 31 de desembre de 2023 també queda exclòs de la possibilitat d’aplicar la deducció).
 • Habitatges d’obra nova

Quin és el tipus d’obra que dona dret a deducció?

Les obres realitzades des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022 per a la millora en el consum d’energia primària no renovable es podran beneficiar l’any 2021 i s’entendrà que s’ha millorat el consum d’energia primària no renovable en l’habitatge si compleix algun dels següents requisits:

 • Es redueixi en almenys un 30% l’indicador de consum d’energia primària no renovable, o bé
 • S’aconsegueixi una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per a obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació del consum energètic, acreditat mitjançant certificat d’eficiència energètica expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l’expedit abans de l’inici d’aquestes.

Important! no es beneficien de la deducció les quantitats satisfetes que corresponguin a costos relatius a la instal·lació o substitució d’equips que utilitzin combustibles d’origen fòssil.

Qui podran practicar-se la deducció?

Únicament podran aplicar la present deducció els contribuents que ostentin el títol de propietaris de l’habitatge objecte de les obres.

Llavors, queden exclosos:

 • Nusos propietaris.
 • Usufructuaris.
 • Arrendataris.

Quantitats a deduir:

 • Els contribuents podran deduir-se el 20% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades durant aquest període per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració del seu habitatge habitual o de qualsevol altre de la seva titularitat que tingués arrendat per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que l’habitatge estigués llogat abans de 31 de desembre de 2023.
  S’entendrà que s’ha reduït la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge quan es redueixi en almenys un 7% per la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d’eficiència energètica.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals.

 • Els contribuents podran deduir-se el 40% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades durant aquest període per a la millora en el consum d’energia primària no renovable del seu habitatge habitual o de qualsevol altre de la seva titularitat que tingués arrendat per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que l’habitatge estigués llogat abans de 31 de desembre de 2023.
  S’entendrà que s’ha millorat el consum d’energia primària no renovable en l’habitatge quan es redueixi en almenys un 30% l’indicador de consum d’energia primària no renovable o s’aconsegueixi una millora de la qualificació energètica amb una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació, acreditat mitjançant certificat d’eficiència energètica.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 7.500 euros anuals.

 • Els contribuents propietaris d’habitatges situats en edificis d’ús predominant residencial podran deduir-se el 60% de les quantitats satisfetes durant aquest període per obres de rehabilitació energètica. Tindran la consideració de tals obres aquelles en les quals s’obtingui una millora de l’eficiència energètica de l’edifici en el qual se situa l’habitatge, acreditades amb el certificat d’eficiència energètica, en les quals s’aconsegueixi una reducció d’un 30% com a mínim del consum d’energia primària no renovable o s’aconsegueixi una millora de la qualificació energètica amb una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació, respecte de l’expedit abans de l’inici d’aquestes.
  S’assimilaran a habitatges les places de garatge i trasters que s’haguessin adquirit amb aquestes.
  No donaran dret a practicar aquesta deducció per les obres realitzades en la part de l’habitatge que es trobi afecta a una activitat econòmica.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals.

Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir de la base màxima anual de deducció podran deduir-se, amb el mateix límit, en els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir de 15.000 euros.

Acreditació dels requisits:

Per a acreditar el compliment dels requisits exigits serà necessari el certificat d’eficiència energètica expedits abans i després de les obres.

 • Certificats vàlids

Els certificats d’eficiència energètica expedits abans de l’inici de les obres seran vàlids per a acreditar el compliment dels requisits sempre que no hagués transcorregut un termini de dos anys entre la data de la seva expedició i la de l’inici d’aquestes.

Els certificats d’eficiència energètica emès després de la realització de les obres determinen el període impositiu en el qual es practica la deducció i haurà de ser expedit abans d’1 de gener de 2023.

Els certificats d’eficiència energètica hauran d’haver estat expedits i registrats acord amb la normativa que regula el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

 • Descripció en la declaració

Els contribuents amb dret a aquesta deducció hauran d’emplenar en l’apartat corresponent de l’Annex A.2 de la declaració, la informació necessària sobre l’immoble:

 • El NIF o NIE de la persona o entitat que ha realitzat les obres.
 • Les dates dels certificats d’eficiència energètica anterior i posterior a les obres.
 • El consum d’energia primària no renovable que figuri en cadascun d’ells (podrà extreure’s de l’indicador global contingut en l’apartat 2 de l’Annex II).
 • La lletra de la qualificació energètica obtinguda.
 • Les quantitats satisfetes.

Per a qualsevol dubte o consulta, no dubtin a posar-se en contacte amb Gros Monserrat ETL Global al telèfon 93 877 24 13.

Envia'ns un missatge