Actualitat

Hisenda puja l’exempció per despesa de quilometratge en l’IRPF

24 / 07 / 2023 | Actualitat

A el BOE del dia 17 de juliol consta publicada l’Ordre HFP/792/2023, que revisa la l’import de les dietes i assignacions per a despeses de locomoció excloses de tributació en l’IRPF, fixant un nou l’import exempt de gravamen en 0,26 € per km recorregut (anteriorment era de 0,19 €).

Aquesta nova disposició ha entrat en vigor a partir del dia 17 de juliol de 2023, per tant, el límit exempt vigent fins a 16 de juliol de 2023 continua essent, l’anterior import de 0,19€/km.

Aquestes despeses de locomoció no han d’incloure’s com a rendiments del treball i s’atorguen a l’empleat per a compensar els desplaçaments fora del lloc de treball habitual realitzats amb els propis mitjans del treballador. 

Per contra, les quantitats percebudes pel desplaçament de l’empleat o treballador des del seu domicili al lloc de treball, encara que tots dos estiguin situats en diferents municipis, estan subjectes a l’impost i han d’incloure’s en la declaració com a rendiments íntegres del treball. 

No obstant això, les quantitats satisfetes a les entitats encarregades de prestar el servei públic de transport de viatgers per al desplaçament dels empleats entre el seu lloc de residència i centre de treball estan exemptes, amb un límit de 1. 500€ anuals per cada treballador, incloses les fórmules indirectes de pagament que compleixin condicions establertes en l’article 46 bis del Reglament de l’IRPF. 

S’exceptuen de gravamen i, per tant, no es computaran entre els ingressos procedents del treball personal, les quantitats destinades per l’empresa per a aquest fi en les següents condicions i imports: 

  • Si l’empleat o treballador utilitza mitjans de transport públic, l’import de la despesa justificada amb la factura o document equivalent. 
  • En un altre cas, sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament., la quantitat que resulti de computar 0,26 € (des del 17 de juliol de 2023. Abans era de 0,19 €) per km recorregut, més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin. 

Atenció.  L’excés percebut, en el seu cas, sobre les quantitats indicades està plenament subjecte a gravamen en concepte de rendiments del treball. 

Envia'ns un missatge