Actualitat

Impost sobre la renda de les persones físiques i l’Impost sobre el Patrimoni 2022

15 / 05 / 2023 | Actualitat

En la mesura que sigui possible, els hi agrairíem que  la documentació i informació ens la fessin arribar a través de les següents mesures:

 • Substituir la documentació física en paper per arxius o documents telemàtics que s’enviaran a través del correu electrònic habitual o al correu assessors@grosmonserrat.com 

En cas de no poder enviar la documentació escanejada, la pot deixar a la bústia de les oficines del Carrer Carrió núm. 33 de Manresa.   

 • Reunions per trucades o videotrucades a través del mòbil o ordinador.
 • Reunions presencials que els proporcionarem des del despatx.

CAMPANYA IRPF 2022

TERMINI DE PRESENTACIÓ 

 • El termini es comprèn entre el dia 11 d’abril i el dia 30 de juny de 2023.
 • En cas que es desitgi domiciliar el deute, es pot realitzar fins el 25 de juny de 2023.

OBLIGACIÓ DE DECLARAR

 • Contribuents amb rendiments del treball per import de 22.000 euros anuals, o
 • Contribuents que percebin rendiments del treball per import de 14.000 euros, quan:
 • Procedeixin de més de un pagador  (i s’obtingui del segon i restants més de 1.500 euros/any)
 • Pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
 • Pagador no obligat a retenir
 • Rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

EN CAS D’HAVER REBUT PRESTACIONS PER PART DEL SEPE

Les prestacions es consideren com a rendiments del treball subjectes al IRPF. No estan exemptes. En aquest cas s’ha de considerar que el contribuent ha tingut DOS pagadors (l’empresa i el SEPE) i per tant, si l’import pagat pel SEPE és superior a 1.500 euros i la suma total dels rendiments del treball percebuts supera els 14.000 euros, hi haurà l’obligació de presentar la Declaració de IRPF.

 • La retenció aplicada pel SEPE és inexistent o mínima i l’Impost haurà de ser abonat mitjançant la Declaració de IRPF.  

RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI

Important. En cas que tinguin ALGUN IMMOBLE LLOGAT, és necessari que aportin la següent documentació:

 • Fotocòpia de l’escriptura de compravenda (o d’acceptació d’Herència, en cas d’immobles heretats), així com còpia les despeses de compra/herència.
 • Rebuts Impost sobre Béns Immobles (IBI)
 • Factures de reparació i conservació en les que consti el NIF del professional que ha prestat els serveis.
 • Contracte de lloguer

Els arrendadors que haguessin subscrit un contracte de lloguer per a ús diferent de l’habitatge i els arrendataris que destinin l’immoble al desenvolupament d’una activitat econòmica, podran computar com a despesa deduïble dels rendiments de capital immobiliari la quantia de la rebaixa en la renda arrendatària que voluntàriament haguessin acordat a partir de 14 de març de 2020, corresponents a les mensualitats reportades en els mesos de gener, febrer i març de 2021, quan es tracti de lloguers de locals realitzat a determinats empresaris, sempre que es compleixin els requisits exigits per la norma.

DOMICILI ACTUAL

Important: En cas de canvi de domicili respecte l’exercici anterior, és necessari que ens proporcionin l’adreça del domicili habitual actual (el domicili a dia d’avui) juntament amb la seva referència cadastral, així com ens indiquin el tipus de disposició que tenen sobre el immoble (propietat, de lloguer, usdefruit, o altres situacions).  En cas de lloguer, ens hauran de comunicar el NIF del propietari de l’immoble.

PRINCIPALS NOVETATS IRPF 2022

LIMITS EXCLOENTS PER ACTIVITATS ECONÓMIQUES EN ESTIMACIÓ OBJETIVA

S’ha ampliat al període impositiu 2022 l’aplicació dels mateixos límits quantitatius excloents fixats per als exercicis 2016 a 2021: tant els relatius al volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior derivat de l’exercici d’activitats econòmiques, com al volum de compres en béns i serveis.

DETERMINACIÓ RENDIMENT NET PREVI I MINORAT

La reducció general sobre la determinació del rendiment net de l’activitat s’eleva del 5% al 15% sobre el rendiment net de mòduls obtingut en el període 2022 pels contribuents en estimació objectiva.

Per a les activitats agrícoles i ramaderes, s’estableix la possibilitat d’aplicar sobre el rendiment net previ les següents reduccions:  Reducció del 35% del preu d’adquisició del gasoil agrícola i Reducció del 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants.

PRIMES SATISFETES EN CONTRACTES AMB OPCIÓ DE COMPRA

La renda obtinguda pel propietari d’un bé immoble a canvi d’oferir el dret d’opció de compra sobre aquest (la prima del contracte) constitueix un guany patrimonial que ha d’integrar-se en la renda de l’estalvi (i no en la renda general) quan implica una transmissió, derivada del lliurament de facultats pròpies del dret de propietat a les quals temporalment renuncia el titular.

GUANYS O PÉRDUES NO DERIVADES DE TRANSMISSIONS NO LUCRATIVES

L’ajuda de 200 euros a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni i el Bono Cultura Jove son considerats com a guanys patrimonials

INFORMACIÓ ARRENDAMENTS HABITATGES AMB FINS TURÍSTICS

S’ha restablert l’obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics.

DEDUCCIÓ EN PLANS DE PENSIÓ

En l’exercici 2022, el conjunt de les aportacions anuals màximes als plans de pensions que donen dret a reduir la base imposable general, incloent, en el seu cas, les quantitats imputades pels promotors, no pot excedir de 1.500 euros. Aquest límit s’incrementa en 8.500 euros sempre que tal increment provingui de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix pla per import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial.

DEDUCCIÓ PER LES MILLORES DELS HABITATGES QUE PROMOGUIN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

S’amplia un any més l’àmbit temporal d’aplicació de la deducció:

 • Els contribuents podran deduir-se el 20% fins a un màxim de 5.000 euros per les obres realitzades durant aquest període per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge habitual o de qualsevol altra de la seva titularitat abans de 31 de desembre de 2024.
 • Els contribuents podran deduir-se el 40% fins a un màxim de 7.500 euros per les obres realitzades per a la millora en el consum d’energia primària no renovable del seu habitatge habitual o de qualsevol altra de la seva titularitat abans de 31 de desembre de 2024. La deducció es practicarà en el període en el qual s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica.
 • Els contribuents propietaris d’habitatges d’edificis d’ús residencial, així com, garatges i trasters, en els quals s’hagin dut obres de rehabilitació energètica, podran deduir-se el 60%, fins a un màxim de 5.000 euros. No donaran dret a practicar aquesta deducció per les obres realitzades en la part de l’habitatge que es trobi afecta a una activitat econòmica. 

La deducció es practicarà en els períodes impositius 2021, 2022, 2023 i 2024 en relació amb les quantitats satisfetes en cadascun d’ells, sempre que s’hagués expedit, abans de la finalització del període impositiu en el qual es vagi a practicar la deducció, el citat certificat d’eficiència energètica

MONEDES VIRTUALS

Una de les modificacions més destacables dins els guanys i pèrdues patrimonials consisteix en desglossar un nou apartat específic per la transmissió o permuta de monedes virtuals per particulars.

DEDUCCIÓ MATERNITAT

S’aprova una nova disposició que permet tant la deducció per maternitat  com l’increment per despeses de les escoles bressol, per tots els mesos de 2020, 2021, 2022 quan es trobin en aquestes noves situacions. És a dir, les dones que a partir de l’1 de gener de 2020 hagin passat a estar en alguna de les següents situacions.

PRINCIPALS NOVETAT CAMPANYA PATRIMONI 2022

IMPORTANT! Impost temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes

Impost complementari de l’Impost sobre el Patrimoni, de caràcter estatal, per a gravar amb una quota addicional els patrimonis de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d’euros. 

Per això, els subjectes passius de l’Impost sobre el Patrimoni quan el seu patrimoni net superi 3.000.000 d’euros estaran obligats a presentar declaració per aquest nou impost quan resulti quota a ingressar un cop deduïda la quota de IP.

ESCALA AUTONÒMICA 

S’ha aprovat pel exercici 2022 un nou tram de Base Liquidable  a partir de 20.000.000 euros amb un tipus de 3.48.

VALORS ESTRANGERS

S’haurà d’identificar els valors estrangers negociats en mercats organitzats en un nou camp denominat “Codi País”, amb la finalitat de permetre una millor identificació d’aquests valors estrangers quan els mateixos no disposen de ISIN ni tampoc es coneix el número d’identificació de l’entitat emissora al país de residència.

MONEDES VIRTUALS

Els saldos de monedes virtuals, que fins ara havien d’incloure’s en l’apartat genèric de «Altres béns i drets de contingut econòmic», en l’apartat sobre Bens i Drets específic per a “Saldos de monedes virtuals”

SUBJECTES PASSIUS PER OBLIGACIÓ REAL

Es consideren situats en territori espanyol els valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d’entitat, no negociats en mercats organitzats, l’actiu dels quals estigui constituït en almenys el 50%, de manera directa o indirecta, per béns immobles situats en territori espanyol.

INCREMENT DE LA INFORMACIÓ 

 • Immobles: detallar la informació de la situació.
 • Valors i fons d’inversió: identificar correctament l’entitat emissora d’aquests valors, per la qual cosa haurà de consignar-se el Número d’Identificació Fiscal (NIF).
 • Assegurances de vida i rentes temporals: s’haurà d’informar el mètode del valor utilitzat pel càlcul.
 • Apartat de deutes: detall del NIF de les persones creditora.

A títol informatiu, destaquem algunes de les deduccions, reduccions i exempcions més rellevants per a l’IRPF d’enguany:

Reduccions i deduccions:

 • Reducció per aportacions a plans de pensions:Es redueix de 8.000 a 2.000 euros anuals el límit general de reducció aplicable en la base imposable per les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, encara que es preveu que el nou límit es pugui incrementar en 8.000 euros més per les contribucions empresarials.
 • Deducció per maternitat: les dones treballadores amb fills menors de 3 anys al seu càrrec poden minorar la quota de IRPF en 1.200 euros anuals, per cada fill nascut o adoptat a Espanya que sigui menor de 3 anys. També es pot sol·licitar que aquesta deducció s’aboni de forma anticipada amb una quantitat de 100 € al mes per cada fill.

Des de 2018, s’incrementa en 1.000,00 euros addicionals la prestació de maternitat quan el contribuent que tingui dret a aquesta deducció, satisfaci despeses de custòdia en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats per fills menors de tres anys. 

 • Deducció per família nombrosa: L’ascendent o ascendents que tinguin tres o més fills (siguin o no comuns) tindran dret a deduir-se fins a 1.200 euros, o fins a 2.400 euros si és de categoria especial. La condició de família nombrosa s’haurà d’acreditar mitjançant el títol oficial.  

Des de 2018, s’incrementa l’import de la deducció per família nombrosa fins a 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigits per tal que aquesta família pugui adquirir la condició de família nombrosa (general o especial). 

Aquesta deducció es podrà aplicar també en el supòsit de cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals ,excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros ni generi dret a les deduccions per descendent amb discapacitat o ascendent amb discapacitat, fins a 1.200 euros.

 • Deducció per descendents amb discapacitat a càrrec: els contribuents amb descendents amb discapacitat a càrrec amb dret a aplicar-se el mínim per descendents, tenen dret a una deducció al IRPF de 1.200 euros, per cadascun dels descendents. S’ha de disposar del certificar oficial del grau de discapacitat. 
 • Deducció habitatge habitual, adquirit abans de 1 de gener de 2013: els contribuents que haguessin adquirit el seu habitatge habitual abans de 1 de gener de 2013, o que haguessin pagat quantitats per la rehabilitació o l’ampliació de l’habitatge (i que s’hagin finalitzat abans de l’1 de gener de 2022) podran aplicar-se la deducció per habitatge habitual. 
 • Deducció per lloguer habitatge habitual: es permet temporalment que els contribuents que haguessin firmat el contracte de lloguer abans de l’1 de gener de 2015 es puguin deduir un percentatge de les quantitats pagades en concepte de lloguer de l’habitatge. Cal que la base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros, tant en tributació individual com conjunta.
 • Deducció per inversió en empreses de nova creació: es permet una deducció del 30% de les quantitats que s’hagin satisfet dins de l’exercici per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació. Només és aplicable per les accions o participacions que s’hagin subscrit a partir de 29 de setembre de 2013.
 • Deduccions per donatius, donacions i aportacions a entitats sense fins lucratius: la base de la deducció d’aquests donatius no pot excedir el 10% de la base liquidable.

Exempcions:

 • Exempció per les ajudes a víctimes de delictes violents o víctimes de violència de gènere.
 • Rendes mínimes de inserció social que estableixin les CCAA i altres per atendre col·lectius en risc d’exclusió social. Aquestes ajudes estan exemptes fins un import màxim anual de 1.5 vegades l’IPREM (8.106,28 euros per l’exercici 2022, LIMIT: 8.106,28 €x1,5 = 12.159,42 €).
 • Exempció de les indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador. Hi ha un límit de 180.000 euros aplicable a acomiadaments produïts des de 1 d’agost de 2014 a acomiadaments derivats d’ERE o a acomiadaments col·lectius.
 • Exempció dels guanys patrimonials derivats de la transmissió d’elements patrimonials realitzades per contribuents majors de 65 anys, si l’import obtingut es destina a una renda vitalícia. 
 • Prestacions per maternitat o paternitat: Arrel de la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018, les prestacions públiques de maternitat percebudes de la Seguretat Social es consideren exemptes del IRPF.
 • Beques: S’incrementen els límits exempts de les beques públiques i de les concedides per entitats sense finalitats lucratives per cursar estudis reglats, tant a Espanya com a l’estranger, en tots els nivells i graus del sistema educatiu. 
 • Exempcions sobre premis de determinades loteries i apostes: Per l’exercici 2022 els premis per un import igual o inferior a 40.000 euros estaran exempts de tributació. 

La Declaració de l’IRPF i de l’Impost sobre el Patrimoni, ha d’incloure els rendiments generats, les variacions en el patrimoni i els béns o drets situats a l’estranger.

A més, hi ha un conjunt de deduccions autonòmiques. En concret, a Catalunya es poden aplicar, entre d’altres, deduccions per les següents situacions:

 • Per naixement o adopció d’un fill. 
 • Pels contribuents que hagin quedat vidus durant l’exercici. Aplicable en la declaració corresponent a l’exercici en què la persona quedi vídua, i en els dos exercicis immediatament posteriors.
 • Per donacions a entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana.
 • Per lloguer de l’habitatge habitual. 
 • Pel pagament dels interessos de préstecs per fer front a estudis de màster i de doctorat.
 • Per rehabilitació de l’habitatge habitual. 
 • Per la inversió d’un àngel inversor en l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o de recent creació. 
 • Per donatius a entitats que fomentin la investigació científica i el desenvolupament o innovació tecnològics.
 • Per donacions a entitats en benefici del medi ambient, conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori.
 • Per inversió en accions d’empreses en expansió del mercat alternatiu borsari.

Altres aspectes a destacar per a la Declaració d’IRPF d’enguany, són:

 1. Fills menors de 3 anys en guarderies: Les dones amb fills menors de 3 anys que tinguin dret al mínim per descendents i que: rebin alguna prestació contributiva o assistencial del sistema de protecció d’atur, realitzin una activitat per compte propi o aliè, o bé, en qualsevol moment posterior al naixement estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat amb un període mínim de 30 dies cotitzats,  podran minorar la seva quota diferencial a l’IRPF en 1.000 euros anuals en cas que satisfacin despeses de guarderies o de centres d’educació infantil especialitzats. Aquestes dades les hauran d’incorporar les guarderies o centres d’educació infantil a través del Model 233. 
 2. Lloguers turístics: Pel que fa als rendiments de capital immobiliari, es regula l’obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques (a través del Model 179). En aquests habitatges no se’ls aplicarà la reducció del 60%, ja que no van dirigides a satisfer una necessitat permanent d’habitatge sinó cobrir una necessitat temporal. 
 3. Compensació de rendes en la base imposable general i de l’estalvi: El saldo negatiu dels rendiments del capital mobiliari de la base imposable de l’estalvi es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials que integren la base imposable de l’estalvi, obtinguts en el mateix període,  amb el límit del 25% d’aquest saldo positiu. 
 4. Quotes sindicals i col·legis professionals:  Les quotes pagades a sindicats i a col·legis professionals, per a aquelles professions en les quals la col·legiació sigui obligatòria, es podran deduir les quotes satisfetes amb un límit de 500 euros anuals. 
 5. Clàusules sòl: Les quantitats retornades en concepte de clàusules sòl no es consideraran com un ingrés. Només s’hi consideraran en els casos que haguessin format part de la deducció per inversió en habitatge habitual, i s’hauran de regularitzar aquestes deduccions.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 2022

Enguany es manté l’obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en el mateix termini que la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, és a dir, entre 6  d’abril i 30 de juny de 2022 (ambdós inclosos). Aquest s’haurà de presentar si:

 • Import del patrimoni net superior a 500.000€ a Catalunya: Amb caràcter general, l’import mínim exempt és de 700.000 euros, no obstant, els subjectes passius residents a Catalunya, hauran de presentar l’Impost si el valor del seu patrimoni net supera els 500.000 euros..
 • Valor de béns o drets superior a 2.000.000€:  tot i no superar els 500.000 euros, s’ha de presentar si el valor dels seus béns o drets és superior a 2.000.000€. Es consideraran tots els béns i drets, sense tenir en compte les càrregues o gravàmens que disminueixin el seu valor, o els deutes o obligacions personals de les que hagi de respondre el subjecte. 

Cal tenir en compte, l’exempció de l’habitatge habitual del contribuent que el contribuent ostenta sobre el seu habitatge habitual, amb un import màxim de 300.000 euros. Els contribuents que siguin titulars de drets que no donin llocs a l’ús i gaudi de l’habitatge habitual, no podran aplicar l’exempció de l’habitatge habitual.  

Si desitja que ADBISIO ETL li confeccioni les declaracions a presentar, li agrairíem que es posés en contacte amb nosaltres el més aviat possible i ens enviés els documents que li indiquem en l’ANNEX d’aquesta circular, o si ho desitja, truqui al telèfon 93 877 24 13 i demani cita per tal que li confeccionem les Declaracions.

ANNEX

DOCUMENTS NECESSARIS PER REALITZAR LA DECLARACIÓ D’IRPF I PATRIMONI DE L’EXERCICI 2022.

 1. Còpia del D.N.I. i indicar el número de compte corrent en el qual sigui titular.
 1. En cas que hagi canviat de domicili, o el seu domicili no sigui el domicili que consta en el seu DNI, és necessari que ens indiqui l’adreça del nou domicili, la referència cadastral d’aquest domicili i el títol de disposició que ostenta  sobre aquest domicili (lloguer, propietat, usdefruit, nua propietat…)
 1. JUSTIFICANTS DELS INGRESSOS EN IRPF:
 • Certificat dels rendiments bruts del treball, tant dineraris com en espècie, lliurat per l’empresa o entitat pagadora.
 • Certificat de prestació d’atur, baixa per malaltia, maternitat, pensió de jubilació, viduïtat, invalidesa, plans de pensions cobrats, o qualsevol altre tipus de rendiment procedent de la feina, no esmentat en els apartats anteriors.
 • Certificats bancaris emesos per entitats bancàries estrangeres (en cas de tenir comptes corrents o inversions a l’estranger).
 • Certificat de les Entitats Financeres o Empreses pagadores relatiu als rendiments del capital mobiliari obtinguts per capitals invertits en Comptes Corrents, Terminis Fixos, Bons, Obligacions, pagarés d’empresa, Lletres del Tresor, dividends, etc.
 • Justificant dels ingressos per arrendaments percebuts durant el 2022, escriptura i rebut cadastral, i certificats de retencions emesos pels arrendataris en el cas de tractar-se de local de negoci (en el cas de ser membres d’una comunitat de béns, certificat expedit per la pròpia comunitat de béns dels rendiments declarats en el model 184).
 • En cas d’activitats empresarials, professionals o d’Artistes, han d’aportar els models 130 o 131, corresponents als pagaments fraccionats del 2022 (quatre trimestres), el model 390 de resum anual d’IVA corresponent a l’any 2022, i els llibres de comptabilitat de l’esmentat exercici. A més, en cas de E.O. Mòduls, el Registre de Béns d’Inversió, i les vendes en el cas dels agricultors.
 • En el cas de Guanys i / o Pèrdues Patrimonials, han d’aportar la documentació relativa a l’adquisició i transmissió dels elements en qüestió (escriptures, justificants, etc.).
 • Fons d’inversió: certificació dels increments o disminucions produïts en els fons d’inversió en retirar els diners, així com les retencions practicades.
 • En el cas d’estar legalment separat, l’import de la pensió compensatòria rebuda o pagada al cònjuge i l’import de les anualitats per aliments a favor dels fills, així com la sentència de separació o divorci per determinar que s’ha estipulat així en el Conveni de separació o divorci.
 1. JUSTIFICANTS DE LES DESPESES, REDUCCIONS O DEDUCCIONS EN IRPF:
 • Hauran d’aportar el llibre de família per conèixer el nombre de fills al seu càrrec i, a més, còpia del N.I.F. si conviu amb vostès algun ascendent major de 65 anys o altres persones al seu càrrec.
 • En cas de discapacitat d’algun membre de la família que estigui al seu càrrec, han d’aportar certificat de l’I.N.S.S o de la Generalitat, on consti el grau de minusvalidesa.
 • Aportacions a plans de pensions, patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, o quantitats abonades a mutualitats laborals.
 • Rebuts dels pagaments efectuats pels préstecs obtinguts per la adquisició de la l’habitatge habitual.
 • Novetat: En cas de tenir béns immobles llogats, cal aportar l’Escriptura de compra del bé immoble (o Escriptura d’Acceptació d’Herència), juntament amb les despeses de la compra o de l’acceptació d’herència. 

També és necessari el contracte de lloguer formalitzat, així com factures pagades per reparació i conservació (en les quals s’identifiqui el NIF del professional) interessos de préstecs, quotes de comunitats de propietaris, tributs i recàrrecs no estatals (IBI, taxa d’escombraries, etc.), primes d’assegurances, despeses d’assessorament.

 • Deducció per lloguer de l’habitatge habitual: hauran d’aportar el contracte d’arrendament, l’import satisfet durant l’any 2022 i el NIF de l’arrendador.
 • Certificat acreditatiu de les donacions efectuades durant l’any 2022 a Entitats sense fins lucratius o a Fundacions legalment reconegudes.
 • Certificat acreditatiu de les donacions efectuades durant l’any 2022 a les fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana.
 • Primes d’assegurances de malaltia per a empresaris en estimació directa normal o simplificada i la seva unitat familiar.
 • Quotes satisfetes a sindicats o a col·legis professionals.
 • Despeses de defensa jurídica derivats de litigis pel lloc de treball.
 • Despeses d’Administració i Dipòsit de Valors.
 • Deducció per maternitat: justificants del cobrament per maternitat (100 € mensuals) per fills menors de 3 anys.
 • Exempció per acomiadament improcedent: papereta de conciliació o resolució judicial, reconeixent en dret a la indemnització per improcedència.

4. ALTRA DOCUMENTACIÓ EN IRPF I PATRIMONI.

• Rebut de contribució urbana (I.B.I.) i escriptures d’adquisició de tots els locals o habitatges de la seva propietat.

• Data d’adquisició de l’habitatge (si té hipoteca) i número d’identificació del préstec.

• Valoració dels béns, com accions, obligacions, fons d’inversió, negocis i qualsevol element que tingui valor, i d’accions d’empreses que no cotitzin en borsa i no estiguin auditats.

• Saldo a final d’any dels Comptes Corrents, d’Estalvi o a Termini en Entitats Financeres.

• Valor de Rescat dels Pòlisses de Vida a final d’any o valor de capitalització a final d’any i de les Rendes Temporals o Vitalícies.

• Detall del valor de les Joies, Pells i Vehicles, Objectes d’Art i Antiguitats a 31.12.2022.

Envia'ns un missatge