Actualitat

La Seguretat Social actualitza les bases mínimes de cotització a l’SMI per a 2024

16 / 04 / 2024 | Actualitat

Una vegada s’ha aprovat el Reial decret 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2024, amb efectes des de l’1 de gener de 2024, en el BOE del 28 de març de 2024 (amb correcció d’errates en el BOE del dia 3 d’abril) s’ha publicat l’Ordre PJC/281/2024, de 27 de març, que actualitza el topall mínim de la base de cotització a la Seguretat Social en cadascun dels seus règims conforme a l’SMI aprovat per a 2024. D’aquesta manera, l’ordre modifica parcialment l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, en aquells preceptes que contenen imports vinculats directament a l’SMI, així com els imports de la base mínima superiors, de manera que s’incrementin en la mateixa proporció d’aquesta pujada.

La diferència entre les bases oficials publicades al gener i les noves ha de ser liquidada pels ocupadors, segons el que s’estableix per la normativa.

Bases màximes i mínimes de cotització

Des de l’1 de gener de 2024, la cotització al règim general per contingències comunes està limitada per a cada grup de categories professionals per les bases mínimes i màximes següents:

Grup decotitzacióCategories professionalsBases mínimesEuros/mesBases màximesEuros/mes
1Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors.1.847,404.720,50
2Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats.1.532,104.720,50
3Caps administratius i de taller.1.332,904.720,50
4Ajudants no titulats.1.323,004.720,50
5Oficials administratius.1.323,004.720,50
6Subalterns.1.323,004.720,50
7Auxiliars administratius.1.323,004.720,50
Grup decotitzacióCategories professionalsBases mínimesEuros/mesBases màximesEuros/mes
8Oficials de primera i segona.44,10157,35
9Oficials de tercera i especialistes.44,10157,35
10Peons.44,10157,35
11Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional.44,10157,35

Així mateix, s’actualitzen els imports relatius a determinades situacions concretes, entre altres, els contractes temporals de curta durada, els contractes per a la formació i l’aprenentatge i formatius en alternança i les pràctiques formatives o acadèmiques externes incloses en els programes de formació.

D’altra banda, s’esmenen uns errors advertits en la redacció de l’article 31 de l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, quant a la referència a les bases de cotització per accidents de treball i malalties professionals en les bases de cotització per conceptes de recaptació conjunta.

Atenció. La norma especifica que la base de cotització pels conceptes de recaptació conjunta (desocupació, FOGASA i formació professional) serà la base per accidents de treball i malalties professionals.

De la mateixa manera, es corregeix una referència incorrecta al Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació.

Finalment, s’afegeix una nova previsió respecte a les pràctiques formatives, remunerades i no remunerades, contemplant que l’empresa ha de sol·licitar l’alta i la baixa i comunicar el nombre de dies de pràctiques fets i s’estableixen les normes per al cas que se superposin amb períodes d’alta en qualsevol règim de la Seguretat Social per exercir una altra activitat o de situació assimilada a l’alta amb obligació de cotitzar.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Envia'ns un missatge