Actualitat

Nova llei per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació

14 / 07 / 2022 | Actualitat

El 30 de juny va ser publicada la Llei 12/2022, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2002. Neix amb la finalitat d’introduir reformes per a potenciar la previsió social de caràcter empresarial en el sistema privat de pensions.

També, l’objectiu essencial d’aquesta llei és afavorir l’existència de fons de pensions d’ús de promoció pública amb dimensió adequada per a garantir menors costos de gestió, permetre una distribució d’inversions diversificada i millorar els nivells de rendibilitat, situant-los en línia amb els d’altres institucions d’inversió col·lectiva.

Les mesures més significatives que inclou la norma són les següents:

Creació dels plans de pensions de treball simplificats i àmbit personal

A continuació, es descriuen les modalitats dels plans de pensions d’ocupació simplificats i àmbit personal:

 1. Plans de pensions d’ocupació promoguts per les empreses incloses en els acords col·lectius de caràcter sectorial que instrumentin compromisos per pensions en favor de les seves persones treballadores, amb especial atenció a promoure la seva implantació en les petites i mitjanes empreses.
 2. Plans de pensions d’ocupació del sector públic promoguts per les Administracions públiques, incloses les Corporacions Locals, les entitats i organismes dependents d’aquestes, que instrumentin compromisos per pensions en favor del personal al seu servei.
 3. Les societats mercantils amb participació majoritària de les Administracions i d’entitats públiques podran integrar-se en els plans de pensions dels apartats 1 o 2 en funció dels corresponents acords de negociació col·lectiva.
 4. Plans de pensions de treballadors per compte propi o autònoms, promoguts per les associacions, federacions, confederacions o unions d’associacions de treballadors per compte propi o autònoms, per sindicats, per col·legis professionals o per mutualitats de previsió social, en els quals les seves persones partícips exclusivament siguin persones treballadores per compte propi o autònoms.
 5. Plans de pensions de socis i sòcies treballadores i de socis de treball de societats cooperatives i laborals, promoguts per societats cooperatives i laborals i les organitzacions representatives d’aquestes.

Les empreses incloses en un conveni col·lectiu estatutari de caràcter sectorial en el qual es prevegi la instrumentació de compromisos amb les seves persones treballadores, a través d’un pla de pensions d’ocupació sectorial simplificat, hauran d’adherir-se al mateix si així ho estableix el citat conveni. En tot cas, l’empresa podrà millorar l’import corresponent a les contribucions empresarials acordades en aquest.

S’obliga al fet que els plans de pensions d’ocupació simplificats hauran de ser de la modalitat d’aportació definida per a la contingència de jubilació, sense perjudici a les prestacions definides que es prevegin per a les contingències de defunció, incapacitat permanent, dependència del partícip i les garantides als beneficiaris una vegada esdevinguda qualsevol contingència i les seves reversions, les quals hauran d’articular-se íntegrament mitjançant els corresponents contractes d’assegurança previstos pel pla, el qual en cap cas assumirà els riscos inherents a aquestes prestacions.

Modificació de les especificacions i de la base tècnica dels plans de pensions d’ocupació simplificats

El total de les aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions regulats en la present llei no podrà excedir de 1.500 euros. Aquest límit s’incrementarà en els següents supòsits, en les quanties que s’indiquen:

En 8.500 euros anuals, sempre que tal increment provingui de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior al resultat d’aplicar a la respectiva contribució empresarial el coeficient que resulti del següent quadre:

Import anual de la contribucióCoeficient
Igual o inferior a 500 euros2,5
Entre 500,01 i 1.000 euros2
Entre 1.000,01 i 1.500 euros1,5
Més de 1.500 euros1

En tot cas, s’aplicarà el coeficient 1 quan el treballador obtingui en l’exercici rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 euros procedents de l’empresa que realitza la contribució, a l’efecte de la qual l’empresa haurà de comunicar a l’entitat gestora que no concorre aquesta circumstància. Així doncs, les quantitats aportades per l’empresa que derivin d’una decisió del treballador tindran la consideració d’aportacions del treballador.

La quantia màxima d’aportacions i contribucions empresarials per aplicació dels increments serà de 8.500 euros anuals.

En 4.250 euros anuals, sempre que tal increment provingui d’aportacions als plans de pensions d’ocupació simplificats de treballadors per compte propi o autònoms dels següents tipus:

 • Plans de pensions d’ocupació promoguts per les empreses incloses en els acords col·lectius de caràcter sectorial.
 • Plans de pensions promoguts per les associacions, federacions, confederacions o unions d’associacions de treballadors per compte propi o autònoms, per sindicats, per col·legis professionals o per mutualitats de previsió social, en els quals les persones partícips siguin exclusivament persones treballadores per compte propi o autònoms.
 • Aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a plans de pensions d’ús dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip.

En tot cas, la quantia màxima d’aportacions i contribucions empresarials per aplicació dels increments serà de 8.500 euros anuals.

Adaptació dels plans de pensions d’ocupació en l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques

Com a límit màxim conjunt per a les reduccions previstes s’aplicarà la menor de les quantitats següents:

 1. El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebudes individualment en l’exercici.
 2.  1.500 euros anuals.

Aquest límit s’incrementarà en els supòsits comentats en l’apartat anterior “Modificació de les especificacions i de la base tècnica dels plans de pensions d’ocupació simplificats”, en les quanties que s’indiquen en aquest.

Per als productes paneuropeus els serà aplicable l’IRPF en particular:

 1. Les aportacions de l’estalviador als productes paneuropeus de pensions individuals podran deduir la base imposable general en els mateixos termes que les realitzades als plans de pensions i s’inclouran en el límit màxim conjunt previst en els aspectes generals sobre les característiques dels fons de pensions d’ocupació de promoció pública oberts.
 2. Les prestacions percebudes pels beneficiaris dels productes paneuropeus de pensions individuals tindran en tot cas la consideració de rendiments del treball i no estaran subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions.
 3. Si el contribuent disposés dels drets de contingut econòmic derivats de les aportacions a productes paneuropeus de pensions individuals, totalment o parcialment, en supòsits diferents dels previstos en la normativa de plans i fons de pensions, haurà de reposar les deduccions en la base imposable indegudament practicades, mitjançant les oportunes autoliquidacions complementàries, amb inclusió dels interessos de demora. Les quantitats percebudes que excedeixin de l’import de les aportacions regularitzades tributaran com a rendiment del treball en el període impositiu en què es percebin.

Adaptació dels plans de pensions d’ocupació en l’Impost sobre el Patrimoni

Declara exempts de l’impost els drets de contingut econòmic derivats de les aportacions a productes paneuropeus de pensions individuals regulats en el Reglament (UE) 2019/1238 del Parlament Europeu i del Consell. Així doncs, equipara el tractament fiscal dels productes paneuropeus de pensions individuals al dels plans de pensions.

Deduccions empresarials a sistemes de previsió social sobre l’Impost de Societats

Les quotes íntegres de les noves deduccions són les següents:

Treballadors amb retribucions brutes menors a 27.000 euros/anuals: l’import de la deducció serà del 10% de les contribucions empresarials imputades.

Treballadors amb retribucions brutes iguals o superiors a 27.000 euros/anuals: la deducció del 10% s’aplicarà sobre la part proporcional de les contribucions empresarials que corresponguin a l’import de les retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 euros.

Modificació de l’Impost sobre Transaccions Financeres

Estaran exemptes de l’impost les adquisicions realitzades per Fons de pensions d’ocupació i per Mutualitats de Previsió Social o Entitats de Previsió Social Voluntària sense ànim de lucre.

Creació de un fons de pensions d’ocupació de promoció pública

Són els fons de pensions promoguts pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i podran integrar-se els plans de pensions d’ocupació de les següents modalitats:

 1. Els plans de pensions d’ocupació simplificats desenvolupats en l’apartat anterior.
 2. Els plans de pensions d’ocupació, d’aportació definida per a la contingència de jubilació, sense perjudici que puguin oferir prestacions definides per a la resta de les contingències sempre que les mateixes es trobin totalment assegurades. S’inclouen els plans de pensions d’ocupació d’aquestes modalitats subjectes a la legislació social i laboral d’altres Estats membres a l’empara del que s’estableix en la Directiva (UE) 2016/2341.

Aquest tipus de fons es constituiran de la mateixa manera que els fons regulats fins ara en la Llei 1/2002, a partir de prèvia autorització administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda, en escriptura pública atorgada per les entitats promotores, gestora, dipositària i s’inscriuran en el Registre Mercantil i en el Registre especial administratiu. En aquest cas l’entitat promotora serà la Comissió Promotora i de Seguiment dels fons de pensions de promoció pública oberts.

Les inversions dels fons de pensions d’ocupació de promoció pública oberts es regiran pel que es disposa en el Règim financer dels fons de pensions de la Llei 1/2002, l’actual règim el qual es regeixen els altres fons de pensions, encara que, els principis de la política d’inversió seran elaborats per la Comissió de Control Especial amb la participació de les entitats gestores.

Per a qualsevol dubte o consulta, no dubtin a posar-se en contacte amb Gros Monserrat ETL Global al telèfon 93 877 24 13.

Envia'ns un missatge