Actualitat

Obligacions Fiscals del 3r Trimestre de 2022

30 / 09 / 2022 | Actualitat

IMPORTANT: Els recordem que el proper dia 20 d’octubre de 2022 finalitza el període voluntari de presentació de les declaracions tributàries corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2022.

En el cas que desitgin domiciliar el pagament de les liquidacions descrites a continuació, el termini finalitzarà el proper 15 d’octubre de 2022.

I.V.A.

  • Empresaris i professionals subjectes a l’IVA. Hauran d’aportar les factures emeses, factures rebudes i béns d’inversió del tercer trimestre ABANS DEL DIA 20 D’OCTUBRE.
  • Empresaris en Règim d’Estimació Objectiva per Mòduls. Es poden deduir les quotes suportades per l’adquisició d’actius fixos (no compres corrents) realitzades durant el 3r trimestre o, en altre cas, es poden deduir al final de l’any.

OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES (MODEL 349)

Empresaris i professionals que durant el tercer trimestre han efectuat operacions amb la Unió Europea (lliuraments o adquisicions intracomunitàries de béns o serveis), hauran d’aportar la documentació abans del dia 20 d’octubre. En la documentació hi haurà de constar:

• Nom del client o proveïdor,
• Nº fiscal europeu,
• Import de les operacions.

NOTA: Els recordem que el termini de presentació és trimestral, excepte que l’import total dels lliuraments de béns i prestacions intracomunitàries de serveis no hagi superat el llindar dels 50.000 € ni en el trimestre en curs ni en cada un dels quatre trimestres naturals anteriors. Si el supera, la periodicitat serà mensual.

IMPOST SOCIETATS (MODEL 202)

  • El 20 d’OCTUBRE DE 2022 finalitza el termini per a presentar el segon pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats.
  • El 20 de DESEMBRE DE 2022 finalitza el termini per presentar el tercer pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats.

IRPF PAGAMENT FRACCIONAT (MODEL 130/131)

  • Empresaris, professionals, agricultors i ramaders en Règim d’Estimació directa normal i simplificada. Hauran de presentar ABANS DEL DIA 20 D’OCTUBRE, la liquidació o ingrés, en cas que correspongui, dels rendiments obtinguts durant el període de gener fins a setembre de 2022.
  • Empresaris en règim d’estimació objectiva per mòduls. En tractar-se del tercer trimestre, s’hauran d’aportar les factures corresponents a les inversions realitzades durant el tercer trimestre.
  • Agricultors i ramaders acollits a mòduls. El càlcul es farà sobre la base de les vendes del tercer trimestre.

IRPF RETENCIONS (MODEL 111)

Empresaris i professionals que tinguin efectuades retencions a treballadors, professionals, agricultors, avicultors, forestals, Consell d’Administració, retribucions en espècie, dividends i interessos, hauran d’aportar la base del pagament i les retencions efectuades corresponents al tercer trimestre abans del dia 20 d’octubre.

NOTA: Els recordem que per a l’exercici 2022, la retenció per a professionals segueix essent del 15% (excepte si es tracta d’inici d’activitat que serà del 7% en l’exercici d’inici i en els dos següents).

IRPF RETENCIONS DE L’1% (EMPRESARIS A MÒDULS)

Empresaris acollits al règim de mòduls i que estan obligats a practicar la retenció de l’1% a les factures emeses pels treballs realitzats a altres empresaris i professionals, ens hauran de facilitar les factures emeses amb la retenció de l’1%.

IRPF RETENCIONS LLOGUERS DE BÉNS IMMOBLES (MODEL 115)

Les societats, empresaris i professionals hauran de facilitar-nos abans del dia 20 d’octubre, la base del pagament i les retencions per poder confeccionar el model d’autoliquidació d’Hisenda corresponent.

NOTA: Els recordem que la base de retenció inclou tots els conceptes del rebut de lloguer excepte l’ I.V.A, i que el tipus de retenció, durant tot l’exercici 2022, és del 19%.

SEGON PAGAMENT IRPF 2021

Els recordem que el pròxim 7 de novembre, s’efectuarà l’ingrés del segon termini de la Declaració de IRPF de 2021, en cas que s’optés per la modalitat de fraccionament.

Si els sorgeix qualsevol dubte o qüestió al respecte, no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 93.877.24.13.

Envia'ns un missatge