Actualitat

Obligacions fiscals del primer trimestre de 2023

3 / 04 / 2023 | Actualitat

Els recordem que el dia 20 d’abril de 2023, finalitza el període voluntari de presentació de les declaracions tributàries corresponents al primer trimestre de 2023, pels conceptes de:

 • Retencions i ingressos a compte.
 • Pagaments fraccionats de la renta i societats.
 • Impost sobre el Valor Afegit.

 NOTES IMPORTANTS

Domiciliació bancària: Per a la domiciliació bancària dels pagaments resultants de les autoliquidacions, és necessari aportar un número de compte.

La data límit per poder presentar autoliquidacions domiciliades, de qualsevol concepte tributari, serà el 15 d’abril de 2023.

AUTOLIQUIDACIONS  I DECLARACIONS DE CARÀCTER ESTATAL

IRPF. PAGAMENT FRACCIONAT.

 • Empresaris, professionals, agricultors i ramaders en Règim d’estimació directa, normal o simplificada.

Les persones físiques que realitzin activitats econòmiques en estimació directa i aquelles que realitzin activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres en estimació directa, en modalitat normal o simplificada, han de presentar el Model 130 abans del 20 d’abril de 2023, pels rendiments obtinguts entre gener i març de 2023.

 • Empresaris, professionals, agricultors i ramaders en Règim d’estimació objectiva per mòduls.

Les persones físiques que realitzin activitats econòmiques en estimació objectiva i les que es dediquin a activitats agrícoles, ramaderes, pesqueres i forestals en estimació objectiva, hauran de presentar el Model 131 abans del dia 20 d’abril de 2023, pels rendiments obtinguts entre gener i març de 2023. S’hauran d’aportar les factures corresponents a les inversions que s’hagin realitzat dins d’aquest període.  

DECLARACIÓ DE LA RENDA – PATRIMONI DE L’EXERCICI 2022

El termini de presentació de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’Impost sobre el Patrimoni es comprèn entre el dia 6 d’abril i el 30 de juny de 2023.

En cas que el resultat sigui a ingressar, i es vulgui fer la domiciliació bancària, el termini es redueix fins el 25 de juny de 2023.

Els detalls i novetats de la Declaració de IRPF de l’exercici 2022, els hi seran comunicades en les properes setmanes mitjançant una Circular dedicada exclusivament a la Declaració de IRPF de 2022 i a l’Impost sobre el Patrimoni de 2022.

IVA

 • Empresaris i professionals subjectes a IVA.

El dia 20 d’abril de 2023 s’acaba el termini per presentar l’autoliquidació del IVA relativa al primer trimestre de 2023. Caldrà aportar totes les factures emeses, rebudes i dels béns de inversió, pel període comprès entre gener i març de 2023.

 • Empresaris en règim d’estimació objectiva per mòduls.

Els empresaris subjectes a IVA pel Règim de Mòduls, podran deduir-se les quotes suportades per l’adquisició d’actius fixes (no compres corrents) realitzades durant el primer trimestre de l’any 2023. Aquestes també podran ser objecte de deducció a final d’any. 

RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE DEL IRPF

Els empresaris i professionals que hagin efectuat retencions a treballadors, professionals, agricultors, ramaders, retribucions en espècie, dividends i interessos, hauran de presentar el Model 111, de Retencions i Ingressos a Compte del IRPF, fins el 20 d’abril de 2023.

Hauran d’aportar la base del pagament i les retencions efectuades que corresponguin al primer trimestre de 2023.

NOTA: Per l’exercici 2023, la retenció per a activitats professionals es manté en el 15%, excepte que es tracti de professionals de nou inici, que aplicaran en l’any d’inici i en els dos següents una retenció del 7%.

RETENCIONS PER ACTIVITATS EN ESTIMACIÓ OBJECTIVA 

Els empresaris acollits al règim de mòduls (estimació objectiva) estan obligats a practicar una retenció de l’1% en les factures, pels treballs que realitzin a d’altres empresaris o professionals. Hauran d’aportar les factures emeses que continguin una retenció de l’1%.

RETENCIONS PEL LLOGUER DE BÉNS IMMOBLES

Els empresaris i professionals que satisfacin rendes subjectes a retenció per l’arrendament o subarrendament d’immobles, hauran de presentar el Model 115 corresponent al primer trimestre de 2023, fins el dia 20 d’abril de 2023. 

Abans d’aquesta data, ens haurien de facilitar la base del pagament i les retencions que s’hagin practicat durant el període comprès entre gener i març de 2023.

NOTA: Els recordem que la base de la retenció ha d’incloure tots els conceptes del rebut del lloguer, excepte l’IVA, i que el tipus de retenció aplicable durant l’exercici 2023, és del 19%. 

OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

Els empresaris i les empreses que hagin adquirit o entregat béns o serveis a d’altres empreses o professionals ubicats en algun dels Estats Membres de la Unió Europea, han de presentar el Model 349, relatiu al primer trimestre, fins el dia 20 d’abril de 2023.

Per presentar la Declaració cal que ens aportin el nom del client o del proveïdor, el número fiscal europeu i l’import de cadascuna de les operacions. 

NOTA: El termini de presentació del Model 349 és trimestral sempre i quan l’import de les entregues de béns o de prestacions de serveis no superi els 50.000 euros durant el trimestre. En canvi, la presentació serà mensual si el total de les operacions intracomunitàries durant el trimestre supera els 50.000 euros. 

MODEL 179 DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES 

El dia 30 d’abril de 2023, finalitza el termini de presentació del Model 179, relatiu a la Cessió d’Ús d’Habitatges amb Finalitats Turístiques, pel període comprès al 1 de gener de 2023 a 31 de març de 2023.

Aquesta Declaració l’hauran de presentar totes les persones i entitats que facin d’intermediàries entre els arrendadors i els arrendataris d’habitatges amb finalitats turístiques. 

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Les empreses a les que s’apliqui la modalitat prevista en l’article 40.3 LIS (base imposable de l’any en curs) ens hauran de facilitar el resultat del compte d’explotació obtingut durant el primer trimestre de 2023.

IMPOST SOBRE ENVASOS DE PLÀSTIC NO REUTILITZABLES

El dia 20 d’abril de 2023 finalitza el termini per presentar el model 592 corresponent al primer trimestre de 2023. Correspon presentar aquest model als subjectes passius que siguin fabricants o adquirents intracomunitaris dels següents tipus d’envasos:

 • Envasos no reutilitzables que continguin plàstic.
 • Productes semielaborats destinats a l’obtenció d’envasos de plàstic, com ara les preformes o les làmines de termoplàstic.
 • Els productes que continguin plàstic destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables.

Prèviament, tant per a fabricants com per a adquirents, s’haurà de sol·licitar la inscripció en el registre territorial de l’Oficina Gestora de la AEAT on radiqui l’establiment en el qual exerceixin la seva activitat.

ALTRES OBLIGACIONS A TENIR EN COMPTE

IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

L’impost sobre les emissions de diòxid de Carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya que busca gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Vehicles que tributen:

Els vehicles que l’últim dia de l’exercici constessin a nom d’una persona amb domicili fiscal a Catalunya i que siguin de les següents categories:

 • Turismes (categoria M1), fins a un màxim de 9 places
 • Furgonetes (categoria N1), fins a un màxim de 3,5 tones
 • Motocicletes i similars (categories L3e, L4e, L5e i L7e)

Es notificarà en el domicili fiscal amb l’import a pagar i els terminis d’ingrés. També pot optar per accedir al padró amb identificació digital abans de rebre aquesta notificació i efectuar el pagament.

A partir del mes d’octubre es notificaran en els domicilis fiscals, l’import a pagar i els terminis d’ingrés. També pot optar per accedir al padró amb identificació digital abans de rebre aquesta notificació i efectuar el pagament.

Per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 del mes, la data límit de pagament serà el dia 20 del mes següent (si no fos hàbil, l’immediat hàbil posterior). Les notificades entre els dies 16 i últim del mes han d’ingressar-se fins al dia 5 del segon mes posterior (si no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil posterior). No computen dissabtes, diumenges ni festius.

IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES (IBEE)

Es tracta d’un Impost de caràcter autonòmic, exigit per l’Agència Tributària de Catalunya, que grava el consum de begudes ensucrades envasades i és exigible a tot el territori de Catalunya, independentment del seu lloc de fabricació. 

Hem d’entendre que les begudes ensucrades són els refrescos o sodes, sucs de fruites, begudes esportives, te i cafè, begudes energètiques, batuts, begudes vegetals i aigües amb sabors.

El CONTRIBUENT és la persona física o jurídica que subministra la beguda al consumidor final. El SUBSTITUT DEL CONTRIBUENT és el distribuïdor resident a l’Estat Espanyol que subministra les begudes al contribuent que les posa a disposició del consumidor.

A aquests efectes, l’obligat a presentar la Declaració de l’IBEE serà:
1) Substitut del contribuent: quan aquest substitut sigui resident a l’Estat Espanyol.

2) Contribuent: quan el substitut no és resident a l’Estat Espanyol.

3) Contribuent: quan el contribuent i substitut són la mateixa persona, és a dir, ell mateix és qui fa la distribució als seus punts de venda.

El termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost i el termini per efectuar-ne l’ingrés és entre els dies 1 i 20 d’abril de 2023.

IMPOST SOBRE ESTADES EN ESTABLIMENTS TÚRÍSTICS (IEET)

El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET) corresponents al període comprès entre 1 d’octubre de 2022 i 31 de març de 2023, es comprèn entre els dies 1 i 20 d’abril de 2023.

Es tracta d’un Impost de caràcter autonòmic, exigit per l’Agència Tributària de Catalunya, que grava les estades en allotjaments turístics, albergs, càmpings, o en qualsevol establiment que presti serveis turístics d’allotjament.

El CONTRIBUENT és la persona física que fa una estada en qualsevol dels establiments subjectes a l’Impost. El SUBSTITUT DEL CONTRIBUENT és la persona física o jurídica que siguin titulars de qualsevol dels establiments subjectes a l’Impost. En la factura que aquest emeti als seus clients s’ha de consignar l’import de la quota de l’Impost, el qual es tractarà del subjecte passiu que ha de presentar la Declaració de l’IEET.

Per qualsevol dubte o consulta no dubtin en contactar-nos al telèfon 93.877.24.13.

Envia'ns un missatge