Actualitat

Presentació del Model 347

2 / 02 / 2022 | Actualitat

Les persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat professional, hauran de presentar el Model 347, de Declaració Anual d’operacions amb terceres persones, quan les operacions realitzades amb una tercera persona o entitat, dins de l’any 2021, superin els 3.005,06 euros (IVA inclòs).

La data límit de presentació del Model 347, és el dia 28 de febrer de 2022.

No obligats a presentar el Model 347

No obstant, NO estan obligats a presentar el Model 347:

  • Obligats al SII: Els obligats a portar els Llibres Registre d’IVA mitjançant el Subministrament Immediat d’Informació (SII) queden exclosos de l’obligació de presentar el Model 347.
  • Persones físiques i entitats en atribució de rendes de l’IRPF: Queden excloses les persones físiques i entitats en atribució de rendes de l’IRPF per aquelles activitats que tributin en aquest impost en règim d’estimació objectiva i, simultàniament, a l’IVA pels règims especials simplificats, o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència. No obstant, s’hauran de declarar les operacions en les quals s’hagi emès una factura i les adquisicions de béns i serveis que s’anotin en el Llibre Registre de factures rebudes, en el supòsit de subjectes acollits al règim simplificat d’IVA.
  • Operacions inferiors a 3.005,06 euros: Els obligats tributaris que no hagin realitzat operacions per un import superior a 3.005,06 euros amb cap altra persona o entitat dins de l’any 2021, o que no superin els 300,51 euros durant el mateix període, en els casos de tasques relatives a cobraments per compte de tercers d’honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial o d’autor per compte de socis o associats, no estaran obligats a presentar el Model 347.
  • Domicili fora del territori espanyol: Queden exonerats del Model 347, els que realitzin activitats empresarials o professionals a Espanya, però no tenen la seu de la seva activitat econòmica, o l’establiment permanent o el domicili fiscal dins del territori espanyol, o en el cas d’entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger, que no tinguin presència en territori espanyol.

Període a tenir en compte en el Model 347

S’hauran de considerar les operacions que s’hagin efectuat dins de l’any 2021. En aquest sentit, atenem al criteri de meritació, és a dir, considerem les operacions en les quals s’hagi registrat la factura a l’exercici 2021 (independentment de si aquesta ja s’ha pagat o cobrat).

Atenent a aquest criteri, es consideren operacions realitzades en l’exercici 2021:

  • Subvencions o ajudes: Les subvencions o ajudes concedides per les Administracions públiques en les quals s’expedís l’ordre de pagament dins de l’any 2021. En cas de no haver-hi ordre de pagament, la subvenció o ajuda s’haurà d’entendre realitzada el dia en que efectivament es produeixi el pagament.
  • Bestretes de clients, proveïdors i altres creditors: Les bestretes de clients, proveïdors i d’altres creditors que es facin amb la mateixa entitat o persona que siguin superiors a 3.005,06 euros s’hauran d’incloure en el Model 347. Posteriorment, quan es declari la totalitat de l’operació, s’haurà de minorar la quantitat de la bestreta anteriorment declarada.

Per qualsevol dubte o qüestió, no dubtin en contactar amb nosaltres al telèfon: 93 877 24 13.

Envia'ns un missatge