Actualitat

Principals novetats sobre el nou sistema de cotització per a Autònoms

2 / 08 / 2022 | Actualitat

El RD Llei 13/2022 estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i millora la protecció per cessament d’activitat, entre altres novetats.

 • El Reial decret llei 13/2022 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023, es desplegarà en un període màxim de 9 anys, amb revisions periòdiques cada tres anys. El període d’implantació inicial és per als anys 2023, 2024 i 2025.
 • Les persones treballadores per compte propi o autònomes cotitzaran en funció dels rendiments nets anuals obtinguts en l’exercici de les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals i podran triar durant els exercicis 2023, 2024 i 2025, entre la base mínima i màxima del seu tram de cotització segons rendiments nets. Les taules es divideixen per trams consecutius en funció dels imports de rendiments nets mensuals.

Com a exemple: la quota mínima en el 2023 per als treballadors per compte propi amb un rendiment net per sota de 670 euros serà 230 euros al mes. La quota màxima dels autònoms que cotitzin per la màxima (més de 6.000 euros de rendiment net), abonaran 500 euros en 2023.

 • Desapareix l’elecció de base de cotització lliure i la limitació d’elecció de base per edat. En conseqüència, les persones de 47 anys o més podran triar sense limitació d’edat la base màxima, venint limitats només per les bases màximes del tram que per rendiments nets els correspongui.
 • Els treballadors per compte propi o autònoms que a 31 de desembre de 2022 vinguessin cotitzant per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments podran mantenir aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol d’elles. (D.T. 6a). (important! a tenir en compte per a aquelles persones que desitgin una base superior a la que per rendiments els correspondria, els canvis que s’efectuïn abans del 30-09-2022 té efecte a partir de 1-10-2022).
 • Els treballadors inclosos en el RETA (i en el grup primer de cotització del Règim Especial dels treballadors del mar) a 31 de desembre de 2022, fins que no exercitin l’opció contemplada en la disposició transitòria primera, continuaran cotitzant durant l’any 2023 sobre la base que els correspondria al gener d’aquest any, aplicant a la base de cotització de desembre de 2022 aquells canvis i increments que, conformement a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 i a la legislació anterior, els poguessin correspondre.
 • La base de cotització mensual es triarà en funció de la previsió de la mitjana mensual dels rendiments nets anuals de la persona autònoma. Aquesta base serà provisional i es regularitzarà a l’any següent una vegada comunicats i obtinguts per part de la AEAT els rendiments nets de la persona autònoma. Si de la regularització efectuada, resulta que, pel rendiment net obtingut per la persona autònoma, hagués correspost un tram superior, la persona treballadora haurà d’ingressar les diferències d’aplicar les quotes corresponents a la base mínima del tram en el qual estiguin compresos els seus rendiments, una vegada declarats, com a molt tard l’últim dia del mes següent al qual se li notifiqui la diferència de la regularització. Si la cotització provisional efectuada resulta haver estat superior a la que hagués correspost d’aplicar la cotització màxima del tram en el qual estiguin compresos els ingressos nets obtinguts i comunicats a la AEAT, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a retornar d’ofici la diferència entre totes dues cotitzacions, abans del 31 de maig de l’exercici següent a aquell en què la AEAT hagi comunicat els rendiments computables a la TGSS.
 • Totes les persones que figurin d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, en qualsevol moment del període impositiu, amb independència dels rendiments obtinguts, vindran obligades a efectuar la declaració de l’IRPF.
 • Els imports econòmics que determinaran les bases de cotització i les quotes mensuals definitives estaran constituïts pels rendiments computables procedents de totes les activitats econòmiques, empresarials o professionals, exercides per la persona treballadora per compte propi o autònoma en cada exercici, a títol individual o com a soci o integrant de qualsevol mena d’entitat en atribució de rendes en la forma que determina el referit RD Llei 13/2022. De forma molt simplificat el càlcul es realitzarà:
  • Autònom persona física: d’acord amb el que es preveu en les normes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per al càlcul del rendiment net de l’activitat com a autònom, més la quota d’autònoms i a aquesta quantitat restar-li el 7%.
  • Autònom societari [art. 305.2.b) de la LGSS]: es computaran la totalitat dels rendiments íntegres, dineraris o en espècie, derivats de la participació en els fons propis d’aquelles entitats en les quals reuneixi, en la data de meritació de l’Impost de societats, una participació igual o superior al 33% del capital social o tenint la condició d’administrador, una participació igual o superior al 25%, així com la totalitat dels rendiments de treball derivats de la seva activitat en aquestes entitats (és a dir no sols es tindran en compte la retribució percebuda en concepte de rendiments del treball sinó també dividends). La deducció en aquest cas serà del 3%.
 • L’RD Llei 13/2022 adapta algunes de les bonificacions al nou sistema, com la de l’alta per primera vegada d’autònom, i s’inclouen altres bonificacions de manera novedosa. No obstant això, els beneficis en la cotització actuals (articles 31, 31 bis, 32 i 32 bis de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom) continuaran aplicant-se, en els mateixos termes, als qui fossin beneficiaris dels mateixos abans de l’1 de gener de 2023 fins que s’esgotin els períodes màxims que tinguin en cada cas establerts per a la seva aplicació (D.T 3a).
 • Es millora la prestació de cessament d’activitats i s’introdueixen noves modalitats.

Per a qualsevol dubte o consulta, no dubtin a posar-se en contacte amb  Gros Monserrat ETL Global al telèfon 93 877 24 13.

Envia'ns un missatge