Actualitat

Tributació en IRPF dels endarreriments del complement de maternitat reconegut judicialment a l’home

22 / 09 / 2023 | Actualitat

Ens complau informar-los sobre la recent consulta vinculant (V1868-23) de la DGT emesa el 28 de juny de 2023, que aborda qüestions relacionades amb la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) dels endarreriments del complement de maternitat per aportació demogràfica atorgats judicialment a un jubilat, després d’una prèvia denegació per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)

En el context d’aquesta consulta, és important destacar que s’emmarca en un escenari legal complex, influenciat per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de data 12 de desembre de 2019, assumpte núm. C-450/18.

Aquesta sentència va comportar la modificació de l’article 60 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) a través del Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer. Aquesta modificació va implicar un canvi significatiu en reemplaçar el complement de maternitat per aportació demogràfica per un complement destinat a reduir la bretxa de gènere, considerant el nombre de fills com a criteri objectiu.

Posteriorment, el Tribunal Suprem va emetre una sentència (núm. 487/2022, de 30 de maig) que va establir els efectes retroactius del reconeixement del complement de maternitat per aportació demogràfica als homes jubilats, establint que aquests efectes es produirien des de la data del fet causant de la pensió de jubilació, sempre que es complissin els requisits originals de l’article 60 de la LGSS.

La consulta aborda la qüestió de com han de tributar els endarreriments del complement de maternitat atorgats per l’INSS en l’IRPF dels beneficiaris.

Imputació temporal dels endarreriments en l’IRPF

S’analitza la imputació temporal dels endarreriments del complement de maternitat en l’IRPF, destacant que s’han d’imputar en el període impositiu en el qual la resolució judicial que els reconeix adquireixi fermesa.

Envia'ns un missatge