Actualitat

Nul·litat d’alguns articles relacionats amb la plusvàlua municipal

28 / 10 / 2021 | Actualitat

El Ple del Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucionals i nuls alguns dels articles del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, els quals estableixen el mètode per calcular el Impost sobre el Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut com a plusvàlua municipal) per assumir que el sòl urbà sempre es revalua.

La Sentència, que a dia d’avui encara no està publicada, declara inconstitucionals i nuls els apartats 1, 2a) i 4 de l’article 107 de la Llei, ja que estableixen un mètode objectiu de determinació de la base imposable de la plusvàlua municipal que determina que sempre ha existit un augment de valor dels terrenys durant el període de imposició, independentment de que hagi existit o no aquest increment i de la quantitat real d’aquest increment.

El Ple del Tribunal Constitucional ha declarat la intangibilitat de les situacions fermes existents abans de la data de l’aprovació de la sentència. En conseqüència, la sentència no té efectes retroactius i no podrà afectar a les resolucions fermes que ja hagi estat adoptades pels Tribunals.

Per qualsevol dubte o consulta, no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 93 877 24 13.

Envia'ns un missatge