Actualitat

Adopció i pròrroga de determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

5 / 07 / 2022 | Actualitat

El 26 de juny s’ha publicat el Reial Decret 11/2022 pel qual s’aproven mesures urgents per a donar resposta a l’actual escenari social i econòmic. El Real Decret té la fi d’adoptar noves mesures i ampliar els terminis d’algunes mesures ja adoptades, davant l’immediat venciment d’aquestes.

A continuació, descrivim les mesures més destacades:

 • Ajudes en transports de mercaderies per carretera

S’estableix l’obligació que en totes les factures referides a transports per carretera realitzades entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2022 que tinguin per objecte un únic enviament, es reflecteixi de manera desglossada el cost del combustible necessari per a la realització del transport.

 • Per a determinar el cost del combustible es prendrà com a referència el preu mig setmanal del gasoil d’automoció amb impostos que es reculli en el “Oil Bulletin” de la UE per a Espanya.

També, es modifica la fórmula aplicable per a la revisió obligatòria del preu del transport per carretera en funció per la variació del preu del combustible. Busca la finalitat de que es reculli el pes real del cost del combustible en l’estructura de costos de les empreses, en funció del vehicle, en el context actual.

 • Pròrroga bonificació carburants

Es prorroga la bonificació extraordinària i temporal de 20 cèntims per litre en el preu de venda al públic de determinats productes energètics i additius (gasolina, gasoil, bioetanol, biodièsel…), fins al 31 de desembre de 2022.

 • Pròrroga de la rebaixa de l’IVA en las mascaretes

Es prorroga la rebaixa del tipus impositiu del 4% sobre l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d’un sol ús, fins al 31 de desembre de 2022.

No s’ha prorrogat la rebaixa de l’IVA 0% dels productes sanitaris relacionats amb el COVID-19 destinats a entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris, per tant, aquesta mesura ha finalitzat el dia 30 de juny de 2022.

 • Ajornament dels pagaments de quotes de la Seguretat Social per a diferents empreses

Es contempla la pròrroga de l’ajornament del pagament de quotes a la Seguretat Social previst en diverses normes per a les empreses que compleixin les següents característiques:

 1. Ajornaments en el pagament de les quotes de les quals la meritació tingui lloc en els mesos d’agost a octubre de 2022, en el cas d’empreses, i entre els mesos de setembre a novembre de 2022, en el cas de treballadors autònoms que, en tots dos casos, desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942) i es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social.
 2. Ajornaments en el pagament de les quotes la meritació de les quals tingui lloc entre els mesos de juliol a setembre de 2022, en el cas d’empreses incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliena Agraris i entre els mesos d’agost a octubre de 2022, per als treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris.
 3. Ajornaments en el pagament de les quotes que podran sol·licitar les empreses incloses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar i els treballadors per compte propi inclosos en el mateix règim, dels quals la meritació tingui lloc entre els mesos de juliol a setembre de 2022.
 • Lloguer d’habitatges

S’estén l’aplicació de les mesures de limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge, a fi d’evitar en un mateix contracte un excessiu impacte en les persones i llars arrendatàries de l’habitatge.

La persona arrendatària d’un contracte de lloguer d’habitatge del qual la renda hagi de ser actualitzada podrà negociar amb l’arrendador l’increment que s’aplicarà en aquesta actualització anual de la renda, amb subjecció a les següents condicions:

 1. En el cas que l’arrendador sigui una persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m² d’ús residencial, excloent en tot cas garatges i trasters, l’increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts, sense que pugui excedir del resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat a data d’aquesta actualització, prenent com a mes de referència per a l’actualització el que correspongui a l’últim índex que estigués publicat en la data d’actualització del contracte.

En absència d’aquest nou pacte entre les parts, l’increment de la renda quedarà subjecte a aquesta mateixa limitació.

 • En el cas que l’arrendador no sigui una persona física o jurídica descrita en el punt 1, l’increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts.
  En absència d’aquest nou pacte entre les parts, l’increment de la renda no podrà excedir del resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat
  a data d’aquesta actualització, prenent com a mes de referència per a l’actualització el que correspongui a l’últim índex que estigués publicat en la data d’actualització del contracte.
 • Mesures de recolzament al sector agrari

Entre les diferents mesures descrites en el Reial decret, destaquen els crèdits extraordinaris en el pressupost vigent del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

En primer lloc, s’ha augmentat la dotació pressupostària destinada a subvencionar les assegurances agràries, en un import de 60 milions d’euros. Aquesta mesura incrementarà la dotació pressupostària necessària per a augmentar la subvenció base en les assegurances agràries en 10 punts percentuals. L’ajuda serà aplicable per a totes aquelles línies que iniciïn la seva contractació entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 d’agost de 2023.

També, s’adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera, destinant 6 milions d’euros per a ajudes en tota la seva globalitat. El termini per a resoldre la convocatòria de les subvencions establertes serà de 6 mesos a comptar des del final del termini de sol·licitud de les ajudes presentades a l’empara d’aquesta ampliació de la línia.

 • Aplicació del 5% d’IVA de la llum

S’aplicarà el 5% d’IVA en els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica efectuades per:

 1. Titulars de contractes de subministrament d’electricitat, de la qual la potència contractada sigui inferior o igual a 10 kW, quan el preu mig aritmètic del mercat diari corresponent a l’últim mes natural anterior al de l’últim dia del període de facturació hagi superat els 45 €/MWh.
 2. Titulars de contractes de subministrament d’electricitat que siguin perceptors del “bo” social d’electricitat i tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d’exclusió social.
 • Ajudes a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni

S’ha aprovat una línia directa d’ajudes a persones físiques amb baix nivell d’ingressos, de 200 euros, en un pagament únic. Podran tenir la condició de beneficiaris si en 2021 s’hagués percebut ingressos inferiors a 14.000 euros anuals, i tinguessin un patrimoni inferior a 43.196,40 euros anuals.

El còmput d’ingressos i de patrimoni s’efectuarà de manera conjunta, considerant totes les persones que resideixin amb el beneficiari en un mateix domicili a data 1 de gener de 2022 i estiguin units entre si per matrimoni o anàloga relació d’afectivitat a la conjugal amb almenys dos anys d’antelació o per parentiu, fins al tercer grau.

Per qualsevol dubte o consulta no dubtin a posar-se en contacte amb Gros Monserrat ETL Global al telèfon 93 877 24 13

Envia'ns un missatge