Actualitat

Ampliació límit exempt a 50.000 euros per a aportar garanties als ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris

11 / 04 / 2023 | Actualitat

Ha estat publicat en el BOE l’Ordre HFP/311/2023, de 28 de març, que eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garanties en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 50.000 euros. Amb la nova publicació queda derogada la prèvia Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre, que establia fins ara el límit exempt de l’obligació d’aportar garanties en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament en 30.000 euros. 

La present ordre té com a objecte mantenir la finalitat última de l’exempció prevista, atorgant facilitats a l’obligat al pagament per al compliment de les seves obligacions de dret públic davant les seves dificultats econòmic financeres de caràcter transitori i agilitzant el procediment de gestió d’aquestes sol·licituds mitjançant l’impuls de la seva gestió automatitzada.

Àmbit d’aplicació

Serà aplicable les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament dels deutes derivats de drets de naturalesa pública de la Hisenda Pública Estatal gestionats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i altres òrgans de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes autònoms.

No obstant això, estaran exclosos els següents:

  • Els deutes als quals es refereix el Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableix el codi duaner de la Unió, que es regularan pel que es disposa en aquest Reglament, excepte les quals es contreguin en aplicació de l’article 105, apartat 4, d’aquest.
  • Els deutes i sancions tributàries estatals a les quals es refereix la disposició addicional onzena de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei Concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per a augmentar l’eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, i per la qual es modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlament Europeu i del Consell, sobre determinats aspectes del Dret de societats (Directiva sobre reestructuració i insolvència).

Determinació de l’import del deute

Per a calcular els 50.000 euros, s’acumularan, en el moment de la sol·licitud:

  • Els deutes als quals es refereix la pròpia sol·licitud.
  • Altres deutes del mateix deutor pels quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament.
  • L’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantits.

Per a qualsevol consulta no dubtin en contactar-nos al telèfon 93.877.24.13.

Envia'ns un missatge