Actualitat

Ajudes del Programa Moves Flota

31 / 01 / 2022 | Actualitat

El 19 de gener es va publicar al BOE la Resolució per la que s’estableix la convocatòria del Programa MOVES Flota d’incentius a projectes d’electrificació de flotes de vehicles, però no només per l’adquisició, sinó també per la infraestructura de recarrega necessària per la nova flota en les instal·lacions de l’empresa. També, inclou l’adquisició o adaptació de sistemes de gestió de flotes, per digitalitzar el control de rutes, així com, la formació de personal de l’empresa, a fi de realitzar una transició de la flota cap a l’electrificació.

A qui es destina aquesta ajuda?
Tot tipus d’empreses amb personalitat jurídica pròpia (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa).
El sector publico institucional.

Terminis d’inscripció
El termini finalitza el 20 de març de 2022.

Accions subvencionables

1. Adquisició de vehicles elèctrics i de pila combustible

Adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per leasing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del beneficiari de l’ajuda, excepte en els casos de rènting en els quals podrà estar matriculat a nom de l’empresa de rènting. Els vehicles que entren en aquesta acció són els següents:

 • Turismes M1.
 • Furgonetes o camions lleugers N1.
 • Quadricicles lleugers L6e.
 • Quadricicles pesats L7e.
 • Motocicletes L3e, L4e, L5e.
 • Ciclomotors L1e i L2e.

Les descripcions detallades dels vehicles es troben detallades a l’Annex I de les Bases de la convocatòria.

2. Punts de recarrega

Sempre que s’inclogui en la sol·licitud d’ajuda l’Acció 1, seran addicionalment actuacions subvencionables els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en la modalitat d’adquisició directa.

3. Costos de transformació de la flota cap a la electrificació.

Es preveu que es subvencionin tots aquells costos derivats del desenvolupament de la flota elèctrica. Sempre que s’inclogui en la sol·licitud l’Acció 1, seran subvencionables les següents actuacions:

 • El cost d’adquisició i implantació de sistema de gestió de la flota o adaptació de l’existent, que permeti digitalitzar el control de rutes o gestionar la recàrrega dels vehicles elèctrics. La gestió de flotes és el procés d’organització i control dels vehicles de l’empresa per tal de millorar l’eficiència operativa del control de rutes, així com, promoure la seguretat dels vehicles i la dels conductors. També, es preveu subvencionar les accions que puguin derivar d’aquesta implementació, per exemple, la formació del personal de l’empresa.
 • El cost de cursos de formació de conductors de l’empresa sol·licitant, per a una conducció eficient de la flota elèctrica.

Quantia de les ajudes

Acció 1

La Resolució estableix les següents quanties individuals d’ajuda fixe que s’abonarà sempre que es compleixin els requisits establerts. S’entén com a preu per a determinar aquest límit, el preu de venda al client en el moment de sol·licitar l’ajuda o, en el cas d’inversions directes, el preu resultant de l’adjudicació corresponent, abans d’IVA o IGIC:

En el cas d’adquisició de vehicles de categories M1, N1 i L, es podrà incrementar l’import de l’ajuda si el destinatari últim acredita la baixa definitiva en circulació d’un vehicle matriculat a Espanya. En aquest cas, el destinatari últim de l’ajuda, que serà adquirent titular del vehicle subvencionable o l’arrendatari del vehicle en el cas de les operacions de rènting o leasing operatiu, podrà acreditar la baixa definitiva en circulació del vehicle que s’haurà de destruir en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit. El vehicle a destruir haurà de ser, indistintament, de categoria M1 o N1, per al cas d’adquisicions de vehicles M1 o N1, o M1, N1 o L per al cas d’adquisicions de vehicles de categoria L, i estar matriculat a Espanya almenys set anys abans de data de registre de sol·licitud.

D’altra banda, les adquisicions de vehicles per mitjà d’operacions de finançament per rènting només podran ser objecte d’ajuda a condició que:

 • El corresponent contracte d’arrendament estableixi una durada mínima de dos anys.
 • El contracte d’arrendament haurà d’establir que l’arrendatari és el destinatari últim de l’ajuda i que, una vegada l’empresa de rènting rebi el pagament de l’import de la mateixa en aquesta data, aplicarà el total d’aquesta ajuda a la reducció de les quotes de pagament que quedin per satisfer per part de l’arrendatari.
 • El contracte recollirà que, en cas que l’import de la suma de les quotes pendents per abonar fos inferior a l’import de l’ajuda, l’excedent d’ajuda pendent d’abonar haurà de ser abonat per la companyia de rènting al destinatari últim a la finalització del contracte d’arrendament.

Acció 2 i 3

La intensitat de l’ajuda serà del 40% dels costos subvencionables, que podrà incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a mitjanes empreses i en 20 punts percentuals si les ajudes van destinades a micro i petites empreses.

La convocatòria podrà establir límits d’ajuda per beneficiari.

Límits de les accions subvencionables

 • Acció 1: El límit màxim de vehicles serà de 500 per sol·licitud, així como 25 vehicles mínim per sol·licitud.
 • Acció 2: El nombre de punts de recàrrega incentivats no podrà ser superior a nombre de vehicles.
 • Acció 3: s’estableix un màxim equivalent al 20% de l’ajuda total sol·licitada.

Altres dades d’interès

Les ajudes atorgades es percebran una vegada es verifiqui l’execució del projecte i se certifiquin les despeses o costos elegibles incorreguts. El IDAE, podrà concedir bestretes de les ajudes als beneficiaris que ho sol·licitin.

Les ajudes d’aquest programa d’incentius, són incompatibles amb altres subvencions o ajudes que poguessin concedir-se per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Així mateix, en la convocatòria s’assenyala que un mateix beneficiari podrà presentar diverses sol·licituds en el cas que gestioni diferents flotes, però la màxima ajuda per beneficiari no podrà superar els 2,5 M€.

Envia'ns un missatge