Actualitat

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables

14 / 11 / 2022 | Actualitat

Amb la finalitat d’incentivar l’economia circular i reduir la generació de residus, entrarà en vigor l’1 de gener de 2023 l’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

No obstant això, encara no s’ha desenvolupat el reglament específic que descriu amb exactitud les obligacions de l’impost, remetent-se a desenvolupar abans de finalitzar l’any. Una vegada aprovat el desenvolupament reglamentari en el BOE, es divulgarà una circular amb aquest contingut.

A continuació, descrivim les novetats més significatives:

És un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic en territori espanyol, ja siguin envasos buits, amb contingut, protegits, manipulats i presentats en mercaderies.

IMPORTANT! Estaran subjectes a l’impost la fabricació, la importació o l’adquisició intracomunitària dels productes i la introducció irregular en el territori dels següents tipus d’envasos:

  • Envasos no reutilitzables que continguin plàstic.
  • Productes semielaborats destinats a l’obtenció d’envasos, com ara les preformes o les làmines de termoplàstic.
  • Els productes que continguin plàstic destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables.

La quota de l’impost és de 0,45cts per quilogram de plàstic.

Els fabricants i resta de contribuents hauran d’informar en les seves factures la quantitat de plàstic no reciclatge contingut en els productes objecte de lliurament, i la quota de l’impost que ha estat pagada per aquests envasos, així com les exempcions que els siguin aplicades i la quota de l’impost que haurà de ser repercutida al client.

No estaran subjectes a l’impost:

  • La fabricació dels productes quan, amb anterioritat a la meritació de l’impost, hagin deixat de ser adequats per a la seva utilització o hagin estat destruïts.
  • La fabricació d’aquells productes que es destinin a ser enviats directament pel fabricant a un territori diferent al d’aplicació de l’impost.
  • La fabricació, importació o adquisició intracomunitària de les pintures, les tintes, les laques i els adhesius, concebuts per a ser incorporats als productes.
  • La fabricació, importació o adquisició intracomunitària de productes que no estan dissenyats per a ser lliurats conjuntament amb aquestes mercaderies.

S’introdueix la creació un cens de contribuents de l’impost que es regularà mitjançant ordre ministerial. Els períodes de liquidació de l’impost coincideixen amb els períodes de liquidació de l’IVA que tingui el contribuent.

Per a qualsevol dubte o consulta no dubtin en contactar-nos al telèfon 93 877 24 13.

Envia'ns un missatge