Actualitat

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

9 / 06 / 2022 | Actualitat

Recordem que des del 13 de maig de 2017 amb l’entrada en vigor de la Llei 6/2017, es crea un nou tribut propi de la Generalitat de Catalunya: l’Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, que haurà de liquidar-se anualment a través del Model 540 de l’Agència Tributària de Catalunya, si es compleixen els requisits descrits a continuació.

El període de presentació i ingrés de l’autoliquidació és de l’1 al 30 de juny següent a la data de meritació.

Qui està obligat a presentar l’Impost?

Estan obligats a presentar l’impost les persones jurídiques o entitats que constitueixen una unitat econòmica.

Què grava l’impost?

L’impost grava la tinença d’actius no productius que estiguin situats a Catalunya a la data de la meritació de l’Impost. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre els actius no productius la tinença del subjecte passiu, en la data de la meritació de l’impost, dels següents actius:

 • Béns immobles
 • Vehicles a motor amb una potència igual o superior a 200 cavalls
 • Embarcacions de lleure
 • Aeronaus
 • Objectes d’art i antiguitats
 • Joies.

Què és un actiu no productiu? 

Es considera que són no productius aquells béns que es trobin amb alguna de les següents situacions:

 • Si es cedeix l’ús de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades i que els destinen totalment o parcialment a l’ús propi o a l’aprofitament privat, tret que utilitzar-los constitueixi rendiment en espècie, i hagi tributat efectivament per aquest concepte. S’entén que hi ha tributació efectiva quan el contribuent ha presentat la declaració corresponent a la retribució en espècie corresponent abans que s’hagi iniciat un procediment de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció. En cas que el bé s’utilitzi parcialment per a fins particulars, només es considera actiu no productiu la part que es destina a aquests fins.
 • Si es cedeix l’ús, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades a aquests i que els destinen totalment o parcialment a l’ús propi o a l’aprofitament privat, llevat que satisfacin per la cessió del bé el preu de mercat i acreditin capacitat econòmica. Es consideren actius productius els que són arrendats a preu de mercat i que es destinen a l’exercici d’una activitat econòmica. Per a acreditar el preu de mercat, es pot aportar valoracions emeses per professionals competents. En el cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a finalitats particulars, es considera actiu no productiu només la part o proporció que es destina a aquestes finalitats.
 • Si no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic. Són actius afectes a una activitat econòmica els que s’utilitzen en l’explotació de l’activitat econòmica del subjecte passiu. A aquests efectes:
  • No es considera actiu no productiu el que roman temporalment no afecte. Així doncs, resta subjecte a l’impost si passats dos anys des de la seva adquisició o desafectació, no ha estat efectivament afectat a l’activitat del subjecte passiu, llevat de prova en contra o de prova de causa de força major. En el cas dels béns immobles, el termini és de cinc anys.
  • Quan el subjecte passiu realitzi l’activitat d’arrendament d’immobles sense ser-ne l’activitat principal.

La tinença dels actius és determinada per:

 • La titularitat d’un dret real de superfície, d’usdefruit, d’ús o de propietat.
 • L’ús de la cessió derivada de la realització d’una operació d’arrendament financer o com a conseqüència de l’adquisició del bé amb reserva de domini.
 • L’ús derivat de qualsevol acord que permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte de l’acord.

Com determinar la Base imposable:

Els actius s’han de valorar d’acord amb les regles següents:

a) El dret real de superfície, d’usdefruit i de propietat sobre béns immobles s’han de valorar pel valor cadastral actualitzat del bé immoble.

b) Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus s’han de valorar pel valor de mercat.

c) Els objectes d’art, antiguitats i joies, s’han de valorar pel valor de mercat en la data de meritació de l’impost.

d) Els béns de l’ús d’arrendament financer, es valorarà pel valor determinat per les normes aplicables als arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

e) Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s’han de valorar pel valor de mercat.

Quota tributària a satisfer:

La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala següent:

Base liquidable fins a (euros)Quota íntegra (euros)Resta base liquidable fins a (euros)Tipus aplicable (%)
0,00 €0,00 €167.129,45 €0,210
167.129,45 €350,97 €167.123,43 €0,315
334.252,88 €877,41 €334.246,87 €0,525
668.499,75 €2.632,21 €668.500,00 €0,945
1.336.999,75 €8.949,54 €1.336.999,26 €1,365
2.673.999,01 €27.199,58 €2.673.999,02 €1,785
5.347.998,03 €74.930,46 €5.347.998,03 €2,205
10.695.996,06 €192.853,82 €En endavant2,750

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte o consulta que els pugui sorgir al telèfon 93.877.24.13.

Envia'ns un missatge