Actualitat

Llei 2/2021 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

25 / 01 / 2022 | Actualitat

El 21 de gener s’ha publicat al BOE la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic de la Comunitat Autònoma de Catalunya, per tal del completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici de 2022.

Les novetats que destaquem són les següents:

Modificació de la Llei 6/2017, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, amb efectes de l’1 de gener de 2022.

Sobre els conceptes dels actius que es consideren no productius en l’article 4, fins ara, aquells que es cedien l’ús de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades a aquests, […], tret que utilitzar-los constitueixi rendiment en espècie, d’acord amb el que es disposa per la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aquest concepte d’espècie no s’havia de tributar. En la present llei, especifica que l’actiu no productiu s’haurà de tributar efectivament per aquest concepte d’espècie. S’entén que existeix tributació efectiva quan el contribuent ha presentat la declaració a la retribució en espècie corresponent abans que s’hagi iniciat un procediment de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció.

Es modifica l’apartat b) sobre els conceptes dels actius que es consideren no productius del mateix article: “Si se cedeix el seu ús, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades a aquests, directament o mitjançant entitats participades per qualsevol d’ells, i que els destinin totalment o parcialment a l’ús propi o a l’aprofitament privat, tret que els propietaris, socis, partícips o persones vinculades satisfacin per la cessió del bé el preu de mercat i acreditin capacitat econòmica”. I, s’afegeix: “Per a acreditar el preu de mercat, poden aportar-se, entre altres mitjans de prova, valoracions emeses per professionals competents d’acord amb la naturalesa del bé. En cas que el bé s’utilitzi parcialment per a fins particulars, es considera actiu no productiu solament la part o proporció que es destina a aquests fins.”

Especifica que no es considera actiu no productiu el que, “a) […] si passats dos anys des de la seva adquisició o desafectació, no ha estat efectivament afectat a l’activitat del subjecte passiu, excepte prova en contra o prova de causa de força major. En el cas dels béns immobles, el termini és de cinc anys. I, “b) Quan el subjecte passiu realitzi l’activitat d’arrendament d’immobles sense ser l’activitat principal, aquesta es considera activitat econòmica tot i que no es compleixi el requisit de persona contractada sempre que s’acrediti la ineficiència econòmica del compliment d’aquest requisit”.

També, són subjectes passius de l’impost les persones jurídiques i entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, quan romanguin en situació d’inactivitat, tret que es trobin en procés de liquidació i dissolució.

Modificació de la Llei 14/2015, en relació amb l’impost sobre els habitatges buits, amb efectes de l’1 de gener de 2022.

Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents, en els mateixos termes de l’apartat 1, les persones físiques que siguin titulars d’un dret de propietat, d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge, de més de quinze habitatges.

Ajornament excepcional de l’impost sobre successions i donacions concedit pels òrgans de gestió.

L’ajornament que concedeixin els òrgans de gestió de l’Administració tributària de regulació de l’impost sobre successions i donacions, pot ser de fins a dos anys, amb efectes des de l’entrada en vigor de la present llei i per a fets imposables reportats fins al 31 de desembre de 2022. S’aplica el mateix termini a les sol·licituds d’ajornament que es presentin en relació amb fets imposables reportats abans de l’entrada en vigor de la present llei i que es trobin en període voluntari de presentació i pagament, i en el seu cas, pròrroga, de la corresponent autoliquidació.

En cas que, en la data d’entrada en vigor de la present llei, estigui en tramitació una sol·licitud d’ajornament per un any, aquesta ha de resoldre’s d’acord amb la sol·licitud presentada, tot i això la persona interessada pot sol·licitar, abans del seu venciment, l’ampliació del termini per un any més. També, si s’hagués concedit l’ajornament per un any, i aquest encara no hagi vençut, la persona interessada pot sol·licitar, abans del seu venciment, l’ampliació del termini per un any més, a comptar des de l’últim dia de l’ajornament prèviament concedit.

Modificacions a l’impost de la renda sobre persones físiques.

Es donen més incentius a la famílies monoparentals, amb efecte de 1 de gener de 2022.

Modificació de les deduccions per naixement o adopció d’un fill

S’afegeix en les declaracions del progenitor o progenitora d’una família monoparental una deducció de tres-cents euros.

Modificació de la deducció per lloguer de l’habitatge habitual

Es modifica l’apartat 1.2 de l’article 1 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que queda redactat de la següent manera: “els contribuents poden deduir el 10%, fins a un màxim de sis-cents euros anuals, de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l’habitatge habitual, sempre que en la data de meritació pertanyin a una família nombrosa o monoparental i compleixin els requisits establerts per les lletres b i c de l’apartat 1.1”.

Per qualsevol dubte o consulta poden posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 93 877 24 13.

Envia'ns un missatge