Actualitat

Modificacions a les condicions de Treball i de Seguretat Social de les persones treballadores de la llar

13 / 09 / 2022 | Actualitat

El 8 de setembre s’ha publicat el Reial decret-llei 16/2022 amb l’objectiu d’equiparar les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores de la llar familiar a les de la resta de persones treballadores per compte aliena.

En general, aquesta reforma destaca per atribuir unes modificacions en el sistema de cotització de les persones treballadores de la llar que implicarà major cost per als seus ocupadors. I, per a mitigar aquest increment de les contribucions, el Govern s’ha compromès a dissenyar un sistema de bonificacions més favorable.

A continuació, es detallen les principals novetats:

– Cotització per desocupació i Fons de Garantia Salarial

IMPORTANT!

A partir de l’1 d’octubre de 2022 serà obligatòria la cotització per la contingència de desocupació i el Fons de Garantia Salarial.

Els tipus de cotització aplicables per a la contingència de desocupació i per a determinar les aportacions al Fons de Garantia Salarial seran els següents:

  1. El tipus de cotització per desocupació serà del 6,05%, del qual el 5% serà a càrrec de l’ocupador i el 1,05% a càrrec de l’empleat.
  2. El tipus de cotització al Fons de Garantia Salarial serà de 0,2% a càrrec exclusiu de l’ocupador.

Les quotes per desocupació i al Fons de Garantia Salarial exigibles l’any 2022, resultants de l’aplicació de les bases i tipus de cotització, que no puguin ser incloses en les liquidacions mensuals de quotes, seran liquidades sense cap recàrrec, un cop es disposi de les dades, i s’ingressaran mitjançant el sistema de domiciliació en compte.

  • Beneficis en cotització

Les persones que tinguin contractada o contractin sota qualsevol modalitat contractual a una persona treballadora al servei de la llar tindran dret a una reducció del 20% en l’aportació empresarial per contingències comunes. Així mateix, tindran dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials per desocupació i al Fons de Garantia Salarial.

Com a alternativa a la reducció comentada en l’apartat anterior, les persones ocupadores que donin d’alta en el Règim General de la Seguretat Social a una persona treballadora al servei de la llar, a partir de l’entrada en vigor, tindran dret a una bonificació del 45% o del 30% en la cotització per contingències comunes. Això serà possible quan compleixin els requisits de patrimoni i/o renda de la unitat familiar o de convivència de la persona ocupadora en els termes i condicions que es fixin reglamentàriament, els quals encara no estan disponibles.

L’inici del dret a aquesta bonificació de quotes es produirà a partir del mes en què el Servei Públic d’Ocupació Estatal, que li correspon el control dels requisits i condicions establerts, comuniqui a la Tresoreria General de la Seguretat Social els beneficiaris i el percentatge que correspongui aplicar a cadascun d’ells.

Aquestes bonificacions només seran aplicables a una única persona empleada de llar en alta per cada persona ocupadora. Si hi hagués més d’una persona empleada de llar en alta per cada persona ocupadora, la bonificació serà aplicable únicament a aquella que figuri en alta en primer lloc.

Les bonificacions per la contractació de cuidadors en famílies nombroses que s’estiguessin aplicant l’1 d’abril de 2023, mantindran la seva vigència fins a la data d’efectes de la baixa dels cuidadors. Tals bonificacions seran incompatibles amb la reducció en la cotització establerta en els paràgrafs anteriors.

  • Càlcul de les Bases de cotització

Les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran en funció de la retribució percebuda pels empleats de llar. Fins a l’any 2022, s’actualitzaran en idèntica proporció a l’increment que experimenti el salari mínim interprofessional i l’any 2023 les retribucions mensuals i les bases de cotització seran les contingudes en la següent escala:

TramRetribució mensual – Euros/mesBases de cotització Euros/mes
1.°Fins269,00  250,00
2.°Des de269,01Fins418,00357,00
3.°Des de418,01Fins568,00493,00
4.°Des de568,01Fins718,00643,00
5.°Des de718,01Fins869,00794,00
6.°Des de869,01Fins1.017,00943,00
7.°Des de1.017,01Fins1.166,6691.166,70
8.°Des de1.166,67  Retribució mensual

A partir dels pròxims anys la Taula de les bases de cotització estarà prevista anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

  • Assumpció d’obligacions en matèria de cotització

A partir del dia 1 de gener de 2023, les persones ocupadores assumiran les obligacions en matèria de cotització en relació amb les persones treballadores al servei de la llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals i que haguessin acordat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei l’assumpció de les obligacions en matèria de cotització en el Sistema Especial per a Empleats de Llar.

  • Formes de contracte

La forma del contracte de treball que descriu el present Reial decret llei s’ajustarà al que es preveu en l’Estatut dels Treballadors. I, excepte prova en contra, a falta de pacte escrit, el contracte de treball es presumirà concertat per temps indefinit i a jornada completa.

  • Extinció del contracte

La relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar podrà extingir-se per les causes establertes en l’article 49.1 de l’Estatut dels Treballadors, aplicant-se la normativa laboral comuna excepte en el que resulti incompatible amb les peculiaritats derivades del caràcter especial d’aquesta relació.

També, aquesta relació laboral de caràcter especial podrà extingir-se per alguna de les següents causes, sempre que estiguin justificades:

  1. Disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment de les seves despeses per circumstància sobrevinguda.
  2. Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es prescindeixi de la persona treballadora de la llar.
  3. El comportament de la persona treballadora que fonamenti de manera raonable i proporcionada la pèrdua de confiança de la persona ocupadora.

La decisió d’extingir el contracte haurà de comunicar-se per escrit a la persona ocupada de la llar, havent de constar de manera clara i inequívoca la voluntat de la persona ocupadora de donar per finalitzada la relació laboral i la causa per la qual s’adopta aquesta decisió.

Simultàniament a la comunicació de l’extinció, la persona ocupadora haurà de posar a la disposició de la persona treballadora una indemnització, en quantia equivalent al salari corresponent a dotze dies per any de servei amb el límit de sis mensualitats.

Per a qualsevol dubte o consulta no dubtin en contactar-nos al telèfon 93.877.24.13.

Envia'ns un missatge