Actualitat

Nou capital social mínim per a la creació de societats limitades entre altres modificacions legislatives

7 / 10 / 2022 | Actualitat

El passat 29 de setembre es va publicar la llei 18/2022 amb l’objectiu d’eliminar les barreres a l’entrada i sortida d’empreses, així com, facilitar millores reguladores de l’entorn empresarial per a millorar l’inici i creació dels negocis i impulsar la competitivitat entre les empreses.

La present llei entrarà en vigor el pròxim dia 19 de novembre de 2022.

A continuació, destaquem les novetats mercantils més importants:

Nou capital social mínim

Amb l’entrada en vigor de la present llei, el capital de la societat de responsabilitat limitada no podrà ser inferior a 1 euro. A més, mentre el capital no aconsegueixi la xifra de 3.000 euros, s’aplicaran les següents regles:

  1. Haurà de destinar-se a la reserva legal una xifra almenys igual al 20% del benefici fins que aquesta reserva juntament amb el capital social aconsegueixi l’import de 3.000 euros.
  2. En cas de liquidació, voluntària o forçosa, si el patrimoni de la societat fos insuficient per a atendre el pagament de les obligacions socials, els socis respondran solidàriament de la diferència entre l’import de 3.000 euros i la xifra del capital subscrit.

Juntament amb aquests nous límits, se suprimeix les Societats en règim de formació successiva, les quals eren aquelles que no aconseguien la xifra de capital social mínim fixada en 3.000 euros.

Limitació de Responsabilitat Limitada

S’amplien el nombre de béns per a que l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada pugui beneficiar-se de la limitació de responsabilitat:

  • L’habitatge habitual del deutor sempre que el seu valor no superi els 300.000 euros i valorada conforme al que es disposa en la base imposable de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en el moment de la inscripció en el Registre Mercantil (vigent anterior a la present llei).
  • Els béns d’equip productiu afectes a l’explotació i els que els reemplacin degudament identificats en el Registre de Béns Mobles i amb el límit del volum de facturació agregat dels dos últims exercicis.

Constitució de S.L mitjançant escriptura pública i estatuts tipus

A part de les mesures establertes fins ara, les persones fundadores d’una societat podran utilitzar models simplificats d’apoderaments en el format estandarditzat, el qual el seu contingut amb facultats estandarditzades i codificades es desenvoluparà en totes les llengües oficials de totes les Comunitats Autònomes.

També, la publicació de la inscripció de la societat en el “Butlletí Oficial del Registre Mercantil” estarà exempta del pagament de taxes.

A més, es descriu que el Ministeri de Justícia regularà mitjançant ordre ministerial l’escriptura de constitució de les societats de responsabilitat limitada amb un format estandarditzat i amb camps codificats per a les societats de responsabilitat limitada que es constitueixin mitjançant el Document Únic Electrònic (DUE) i que adoptin la fórmula de consell d’administració com a sistema d’administració.

Constitució de S.L mitjançant escriptura pública amb format estandarditzat sense estatuts tipus

Les novetats més destacades són que l’escriptura de constitució s’inscriurà de manera definitiva en els termes del seu atorgament dins del termini de 5 dies comptats des del següent al de la data de la presentació o, en el seu cas, al de la data de devolució del document retirat. Si la inscripció definitiva es practica vigent la presentació, els efectes es retrotrauran a aquesta data.

Per a acreditar la correcta inscripció en el registre de les societats, bastarà la certificació electrònica que expedeixi el mateix dia de la inscripció. Aquest mateix dia es remetrà al notari la notificació que s’ha procedit a la inscripció amb les corresponents dades registrals, que s’uniran al protocol notarial.

Òrgan de la cooperació entre administracions

Amb la present llei, es crea la Conferència Sectorial per a la Millora Reguladora i el Clima de Negocis, l’òrgan de cooperació administratiu encarregat del seguiment de l’aplicació del contingut de la llei 20/2013, de garantia de la unitat de mercat. Així doncs, l’antic òrgan responsable, el Consell per a la Unitat de Mercat, desapareix amb l’actualització de la nova llei.

A més, destaca per ampliar els principis d’actuació amb l’esment de la simplificació de càrregues i transparència.

Actuacions que limiten la llibertat d’establiment i la llibertat de circulació

Aquesta llei modifica les actuacions que poden adoptar les autoritats competents sobre les mesures, límits o requisits en les decisions i ordenacions que poden instruir, amb la finalitat que no siguin un obstacle o barrera a la unitat de mercat.

D’una banda, afegeixen actuacions que limiten el lliure establiment i la lliure circulació que les autoritats no podran realitzar. Són aquestes que contenen o apliquin:

  • Requisits per a l’obtenció d’avantatges econòmics que siguin discriminatoris excepte que existeixi una raó imperiosa d’interès general que ho justifiqui i sigui proporcionat.
  • Requisits d’assegurances de responsabilitat civil o garanties equivalents o comparables en l’essencial quant a la seva finalitat i a la cobertura que ofereixi en termes de risc assegurat o que l’obligació que la constitució o el dipòsit de garanties financeres o la subscripció d’una assegurança hagin de realitzar-se amb un prestador o organisme del territori de l’autoritat competent.

I, d’altra banda, se suprimeixen les actuacions que contemplin les següents característiques, per tant, les autoritats podran aplicar:

  • Requisits per a l’obtenció d’avantatges econòmics, exigència de requisits d’obtenció d’una autorització, homologació, acreditació, qualificació, certificació, qualificació o reconeixement, amb els requisits exigits per a la concessió d’aquests avantatges econòmics.
  • Qualsevol altre requisit que no guardi relació directa amb l’objecte de l’activitat econòmica o amb el seu exercici.

Per a qualsevol dubte o consulta no dubtin en contactar-nos al telèfon 93 877 24 13

Envia'ns un missatge