Actualitat

Nou Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes

16 / 01 / 2023 | Actualitat

Amb la publicació de la Llei 38/2022, de 27 de desembre, s’ha aprovat el nou Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes, de caràcter estatal el qual no podrà ser objecte de cessió a les Comunitats Autònomes i la seva finalitat principal és ajudar la recaptació per a finançar polítiques de suport als més vulnerables. És un tribut de caràcter directe, de naturalesa personal i complementari a l’Impost sobre el Patrimoni.

Obligats

Les persones físiques residents, per obligació personal, i les persones físiques no residents, per obligació real, que el seu patrimoni net sigui superior a 3.000.000 d’euros a la data de meritació de l’impost.

Data de Meritació

L’impost es meritarà el 31 de desembre de cada any.

Base imposable

Patrimoni net per la diferència del valor dels béns i drets, menys les càrregues i gravàmens de naturalesa real, i els deutes i obligacions personals. Es contemplen les mateixes exempcions que en l’impost sobre el patrimoni (habitatge habitual, activitat econòmica, béns de patrimoni històric, objectes d’art i antiguitats,..).

En el supòsit d’obligació personal, la base imposable es reduirà en 700.000 euros. És a dir, no tindran aquest mínim exempt els qui tributin per obligació real (no residents).

Quota íntegra

La quota íntegra a ingressar serà la que resulti segons els següents trams:

Base liquidable Fins eurosQuota EurosResto Base liquidable Fins eurosTipo aplicable Percentatge
0,000,003.000.000,000,00
3.000.000,000,002.347.998,031,7
5.347.998,0339.915,975.347.998,032,1
10.695.996,06152.223,93En endavant3,5

Límit

Es podrà aplicar un límit conjunt similar al ja existent per a les quotes d’IRPF i de l’Impost sobre el patrimoni.

En concret, la suma de les quotes integres de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l’Impost sobre el Patrimoni i de l’Impost de Solidaritat, no podrà excedir el 60% de la base imposable de l’IRPF. Quan aquesta suma superi el límit, l’Impost de solidaritat es reduirà fins a aquest límit, sense que la reducció pugui superar el 80% de la quota de l’Impost de Solidaritat prèvia aquesta reducció.

Per al càlcul d’aquestes magnituds es realitzarà una remissió plena a la normativa de l’Impost sobre el Patrimoni.

Deduccions

Serà deduïble la quota de l’Impost sobre el Patrimoni de l’exercici efectivament satisfeta.

I, en el cas d’obligació personal, els impostos satisfets a l’estranger en els termes de la normativa de l’Impost sobre el Patrimoni (sense perjudici del que estableixin els tractats o convenis internacionals).

Vigència

Aquest impost és temporal, així doncs, serà aplicable en els dos primers exercicis en els quals es reporti a partir de la data de la seva entrada en vigor, per la qual cosa afectarà els exercicis 2022 i 2023.

Per a qualsevol dubte o consulta, no dubtin a posar-se en contacte amb Gros Monserrat ETL Global al telèfon 93 877 24 13.

Envia'ns un missatge