Actualitat

Nou sistema de cotització per rendiments dels autònoms

12 / 07 / 2022 | Actualitat

El 28 de juny s’ha publicat al BOE el Reial decret 504/2022, el qual entrarà en vigor el 2 de gener de 2023, que procedeix a realitzar les adaptacions normatives previstes en el Reial decret llei 5/2022, de 22 de març. Aquestes permetran ajustar les condicions d’inclusió en la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms els procediments de afiliació i cotització regulats en les normes reglamentàries, reforçant la informació que ha de facilitar aquest col·lectiu de treballadors i permetent-los canviar les seves bases de cotització amb major freqüència dins de cada any.

En tal sentit, les reformes efectuades per aquest reial decret s’emmarquen en la implantació gradual d’un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms, en funció dels seus ingressos reals (rendiment net).

Principals novetats del Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

En la sol·licitud d’alta dels treballadors per compte propi, a part de les dades que se sol·licitaven avui dia, s’hauran d’indicar les següents dades:

 • ¡IMPORTANT! La declaració dels rendiments econòmics nets que el treballador autònom prevegi obtenir durant l’any natural en el qual es produeixi l’alta per la seva activitat econòmica o professional, de manera directa i/o per la seva participació en la societat o comunitat de béns que determini la seva inclusió en el règim especial que correspongui.

Llavors, la novetat més destacada és que en el mateix moment de sol·licitar l’alta en el règim dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, els treballadors hauran d’efectuar una declaració dels rendiments econòmics nets que prevegin obtenir per la seva activitat econòmica o professional durant l’any natural en què aquella es produeixi.

Els treballadors que, en la data d’entrada en vigor d’aquest reial decret (és a dir, 2 de gener de 2023), figurin en alta en el RETA o bé en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar hauran de comunicar per mitjans electrònics a la Tresoreria General de la Seguretat Social, abans del 31 d’octubre de 2023, les dades relacionades en els paràgrafs 1r a 10è de l’art. 30.2. b) del Reial decret 84/1996, de 26 de gener (entre altres, els rendiments nets de l’activitat previstos), quan aquestes dades siguin necessàries per les peculiaritats de la seva inclusió en els seus règims corresponents.


És implícita l’obligació de cotitzar, almenys, sobre la quantia de la base mínima que correspongui a l’interessat, sense perjudici del dret d’aquest a triar una altra base superior, dins dels límits compresos entre les bases mínima i màxima establertes anualment per la respectiva Llei de Pressupostos Generals de l’Estat amb caràcter general, i en particular en atenció a la condició d’edat, condició, activitat, etc…

Les bases es podran canviar fins a sis vegades a l’any amb els següents efectes:

 1. 1 de març, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i l’últim dia natural del mes de febrer.
 2. 1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
 3. 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.
 4. 1 de setembre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
 5. 1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
 6. 1 de gener de l’any següent, si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

També en la sol·licitud d’alta s’haurà d’indicar:

 • Raó social i número d’identificació fiscal de les societats o comunitats de béns de les quals formin part els treballadors per compte propi inclosos en el règim especial.
 • Acompliment del càrrec de conseller o administrador o prestació d’altres serveis per a la societat.
 • Percentatge de participació en el capital social dels treballadors per compte propi inclosos en el règim especial.
 • Nom i cognoms i número del document nacional d’identitat o equivalent dels familiars amb els quals convisqui el treballador autònom quan:
  • la seva participació en el capital social juntament amb la del seu cònjuge i parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins al segon grau amb els quals convisquin abast sigui, almenys, del 50% o,
  • que la meitat del capital de la societat per a la qual presti els seus serveis estigui distribuïda entre socis amb els quals convisqui i als qui es trobi unit per vincle conjugal o de parentiu.
 • Número d’identificació fiscal del client del qual depenguin econòmicament els treballadors autònoms inclosos en el règim especial.
 • Col·legi professional en el qual hagin de figurar incorporats els treballadors autònoms inclosos en el règim especial.
 • Número d’identificació fiscal de l’empresa o empreses per a les quals es prestin les activitats complementàries privades.
 • Nom i cognoms i número del document nacional d’identitat o equivalent del treballador autònom en l’activitat econòmica o professional de la qual treballin els familiars, els quals facin treballs de manera habitual i no tinguin la consideració de treballadors per compte aliena.
 • Declaració dels rendiments econòmics nets que el treballador autònom prevegi obtenir durant l’any natural en el qual es produeixi l’alta per la seva activitat econòmica o professional, de manera directa i/o per la seva participació en la societat o comunitat de béns que determini la seva inclusió en el règim especial que correspongui, excepte en el cas dels membres d’instituts de vida consagrada de l’Església Catòlica inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms i dels treballadors per compte propi inclosos en els grups segon i tercer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

A aquest efecte, la determinació de tals rendiments s’efectuarà mitjançant ordre del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

 • Qualsevol altra dada que suposi una peculiaritat en matèria de cotització i acció protectora respecte al treballador per compte propi.

També, la normativa ressalta que la afiliació, altes, baixes i variacions de dades dels treballadors compresos en el camp d’aplicació del Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms s’efectuaran per mitjans electrònics.

D’altra banda, en referència a la contractació de les mútues col·laboradores, la protecció de la incapacitat temporal derivada de contingències comunes, d’accidents de treball i malalties professionals i del cessament d’activitat per part dels treballadors RETA tindrà caràcter obligatori amb caràcter general (excepte algunes concretes excepcions…). La cobertura de les contingències indicades amb la mútua triada haurà de realitzar-se en el moment de causar alta i els seus efectes coincidiran amb els d’aquesta alta.

Els treballadors autònoms que tinguin coberta la prestació per incapacitat temporal en un altre règim de la Seguretat Social en el qual es trobin en alta podran, mentre es mantingui la seva situació de pluriactivitat, acollir-se voluntàriament a la cobertura d’aquesta prestació en aquest règim especial com renunciar a ella. No obstant això, no serà aplicable als treballadors autònoms que, fins i tot trobant-se en situació de pluriactivitat amb alta en un altre règim, tinguin la condició d’econòmicament dependents, els quals hauran de tenir coberta, obligatòriament, la prestació per incapacitat temporal en aquest règim especial.

El període de vigència de l’adhesió a la mútua finalitzarà el 31 de desembre de cada any, podent prorrogar-se per anys naturals excepte per denúncia del treballador autònom degudament notificada abans de l’1 d’octubre de cada any, amb efectes des de l’1 de gener de l’any següent. En el cas que el treballador es trobés percebent alguna prestació temporal a l’empara d’aquesta cobertura, els efectes es demoraran al dia primer del mes següent a aquell en què es produeixi l’alta mèdica.

Així mateix, la cotització per accidents de treball i malalties professionals dels RETA s’efectuarà mitjançant l’aplicació del tipus de cotització que es determini anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Principals novetats del Règim dels Treballadors per Compte Aliena

S’incorpora en la sol·licitud d’alta d’un treballador per compte aliena les següents dades:

 • el nivell de formació acadèmica.
 • l’ocupació laboral (única o principal).
 • el centre de treball al qual figura adscrit el treballador per compte aliena de la qual es sol·licita la seva alta.

Principals novetats del Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris

S’inclou el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, a conseqüència de la afiliació i l’alta, inicial o successiva, en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, per tant, s’ajustarà al que es disposa en el títol anterior sobre “Principals novetats del Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms”.

No obstant això, la cotització per accidents de treball i malalties, s’efectuarà mitjançant l’aplicació dels tipus de cotització que corresponguin a les activitats econòmiques d’empreses i treballadors, conforme a la tarifa de primes vigent, tal com es realitza per part dels empresaris i dels empleats de llar.

Per qualsevol dubte o consulta, no dubtin a posar-se en contacte amb Gros Monserrat ETL Global al telèfon 93 877 24 13 o al correu laboral@grosmonserrat.com

Envia'ns un missatge