Actualitat

Nou sistema intern de denúncies per a les empreses amb 50 o més treballadors

14 / 03 / 2023 | Actualitat

El dia 13 de març de 2023 ha entrat en vigor la LLEI 2/2023, de 20 de febrer, de transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 coneguda com “Directiva Whistleblowing”, aquesta norma obliga a les empreses amb 50 o més treballadors a comptar amb un sistema intern de denúncies i preveu multes que poden arribar fins a 1.000.000 d’euros.

La Llei 2/2023 te com a objectiu garantir la protecció adequada, davant les represàlies que puguin patir les persones que informin sobre les infraccions que la Llei recull (infraccions del dret de la Unió Europea, infraccions penals o administratives greus o molt greus, entre d’altres ), i fixa l’obligació dels òrgans d’administració o govern de les empreses i entitats afectades per la norma d’implantar el canal d’informació, prèvia la consulta als representants dels treballadors.

1. A qui obliga la norma?

Estaran obligats a disposar d’un sistema intern d’informació en els termes que regula la llei, entre d’altres subjectes, les persones físiques i jurídiques del sector privat que tinguin contractats 50 o més treballadors.

També estan obligats els partits polítics, els sindicats, les organitzacions empresarials i les fundacions creades pels uns i els altres, sempre que rebin o gestionin fons públics.

En el cas de grups de societats, la societat dominant aprovarà una política general relativa al sistema intern d’informació i la defensa de l’informant i assegurarà l’aplicació dels seus principis en totes les entitats que l’integrin. 

2. Quan s’haurà de tenir establert el canal d’informació?

El termini màxim per a tenir implantats els canals d’informació és:

 • Per a les empreses amb més de 249 persones treballadores en plantilla, en termini màxim de 3 mesos a comptar des de l’entrada en vigor de la Llei, és a dir el 13 de juny de 2023.
 • Per a empreses amb plantilles d’entre 50 i 249 persones treballadores, hauran de tenir implantat el canal com a molt tard l’1 de desembre de 2023.

3.- A qui protegeix la Llei? 

La Llei protegeix els informants, en particular: persones treballadores; persones autònomes; accionistes, partícips, membres de l’òrgan d’administració, direcció o supervisió d’una empresa; plantilla de contractistes, subcontractistes i proveïdors amb relació finalitzada o per iniciar en els casos en què la informació sobre les infraccions s’hagi obtingut durant el procés de selecció o de negociació precontractual; voluntaris; becaris i; treballadors en períodes de formació amb o sense retribució.

A més dels informants, la protecció de la Llei s’estén a:

 • Les persones físiques que, en el marc de l’organització en la qual presti serveis l’informant, donin assistència a l’informant en el procés.
 • Les persones físiques que estiguin relacionades amb l’informant i que puguin patir represàlies, com a companys de treball o familiars de l’informant.
 • Les persones jurídiques per a les quals l’informant treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa.

4.- Prohibició de represàlies i protecció al informant

La norma prohibeix expressament els actes constitutius de represàlia contra les persones que presentin una comunicació conforme al que es preveu en la llei.

A l’efecte del que es preveu en la llei, i a títol enunciatiu, es consideren represàlies les que s’adoptin en forma de: 

 • suspensió del contracte de treball, 
 • acomiadament o extinció de la relació laboral (incloent la no renovació o la terminació anticipada d’un contracte de treball temporal una vegada superat el període de prova), 
 • imposició de qualsevol mesura disciplinària, 
 • degradació o denegació d’ascensos, 
 • modificació substancial de les condicions de treball i 
 • la no conversió d’un contracte de treball temporal en un indefinit, en cas que el treballador tingués expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit, entre altres.

Com a mesures de protecció a l’informant la norma estableix que:

 • Durant dos anys, l’informant estarà protegit enfront de les mesures que poguessin adoptar-se com a represàlia per la informació comunicada.
 • Quan l’informant hagi demostrat raonablement que ha comunicat o ha fet una revelació pública i que ha sofert un perjudici, es presumirà en els procediments judicials que el perjudici s’ha produït com a represàlia, i correspondrà a la persona que hagi pres la mesura perjudicial provar que aquesta mesura es va basar en motius justificats aliens a la comunicació o revelació pública.
 • Els actes constitutius de represàlia seran nuls i donaran lloc a mesures disciplinàries o de responsabilitat, incloent-hi una indemnització de danys i perjudicis.
 • Els informants —inclosos els representants legals dels treballadors— no infringiran les restriccions de revelació d’informació quan efectuïn la comunicació, sempre que existeixin motius raonables per a pensar que la comunicació o revelació pública d’una informació era necessària.

5.- Del Sistema d’Informació

El sistema haurà de comptar amb un responsable, que serà un directiu de l’empresa

nomenat per l’òrgan d’administració, havent d’exercir el seu càrrec amb independència.

Podrà assumir la funció de responsable del sistema el “compliance officer” o responsable de compliment normatiu.

Les comunicacions o informacions de les infraccions o irregularitats es podran canalitzar a través de:

 • El canal intern de l’empresa.
 • canal extern o Autoritat Independent de Protecció a l’Informant.
 • Revelació pública en plataformes web, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc. quan els canals interns o extern no hagin funcionat; existeixi una amenaça imminent per a interès públic; o existeixi un risc de represàlies o de no tractament efectiu.

Les empreses estaran obligades a donar informació i publicitat sobre l’ús del canal intern i sobre els principis essencials del seu procediment de gestió.

En cas de tenir l’empresa pàgina web, el canal haurà d’aparèixer en la pàgina d’inici, en secció separada fàcilment identificable.

Les empreses hauran de registrar les informacions rebudes i les seves investigacions internes. Aquest registre no és públic; únicament a petició raonada de l’Autoritat judicial competent podrà accedir-se totalment o parcialment al contingut del registre.

6.- Sancions

La llei preveu un règim d’infraccions i sancions considerant infracció molt greu l’incompliment de l’obligació de disposar d’un sistema intern d’informació, per al que estableix com a sanció multes que van des de 600.001 a 1.000.000 d’euros, en el cas de les persones jurídiques i de 30.001 a 300.000 d’euros per a les persones físiques.

En cas de qualsevol dubte o per rebre més informació sobre la nova normativa no dubteu en posar-vos en contacte amb el nostre despatx a través del telèfon General d’ADBISIO 93.877.24.13

Envia'ns un missatge