Actualitat

Obligacions fiscals segon trimestre de 2022

6 / 07 / 2022 | Actualitat

Els recordem que el pròxim dia 20 de juliol, finalitza el període voluntari de les declaracions tributàries trimestrals corresponents al segon trimestre de 2022 o les corresponents al mes de juny de 2022, pels següents conceptes:

 • Retencions i ingressos a compte.
 • Pagaments fraccionats de la renda i de l’Impost sobre Societats.
 • Impost sobre el Valor Afegit.

No obstant, en cas que es desitgi efectuar la domiciliació bancària dels resultats de les declaracions el termini finalitza el dia 15 de juliol de 2022.

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (I.R.P.F)
  1. PAGAMENTS FRACCIONATS DE L’IRPF
 2. Empresaris i professionals en règim d’estimació objectiva per mòduls (Model 131)

Els empresaris i professionals en règim d’estimació objectiva per mòduls hauran d’aportar abans del dia 20 de juliol de 2022, les factures corresponents a les inversions realitzades durant el període d’abril a juny de 2022.

 • Empresaris, professionals, agricultors i ramaders en Règim d’Estimació Directa Normal i Simplificada (Model 130)

Els empresaris i professionals en règim d’estimació directa normal i simplificada hauran d’aportar abans del dia 20 de juliol de 2022 la liquidació corresponent que inclogui els rendiments obtinguts durant el període d’abril a juny de 2022.

 1. RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE (Model 111)

Els empresaris i professionals que hagin efectuat retencions a treballadors, professionals, agricultors o ramaders, al Consell d’Administració o que satisfacin rendes (dineràries o en espècie), hauran de comunicar la base del pagament i les retencions que hagin efectuat durant el segon trimestre de 2022 o durant el mes de juny de 2022, abans del dia 20 de juliol de 2022.

NOTA: Els recordem que el segon trimestre la retenció per professionals és del 15%, excepte pels professionals de nou inici, que durant l’any d’inici i els dos següents, els serà aplicable el tipus del 7%.

 1. RETENCIONS A LLOGUERS D’IMMOBLES (Model 115)

Les persones o entitats que satisfacin rendes subjectes a retenció o ingressos a compte per rendiments del capital immobiliari o d’activitats econòmiques consistents en l’arrendament o sub arrendament d’immobles urbans, hauran de facilitar abans del dia 20 de juliol de 2022, la base del pagament i les retencions practicades per poder confeccionar el Model 115 corresponent al segon trimestre de 2022 o corresponent al mes de juny de 2022.

NOTA: Els recordem que la base de la retenció inclou tots els conceptes del rebut de lloguer, excepte l’IVA. El tipus de retenció durant l’exercici 2022, és del 19%.

 1. RETENCIONS D’ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Els recordem que determinats sectors estan obligats a practicar les següents retencions:

Activitats agrícoles i ramaderes en generalRetenció del 2%
Activitats d’engreix porcí i aviculturaRetenció del 1%
Activitats forestalsRetenció del 2%
Activitats empresarials en Estimació ObjectivaRetenció del 1%
Cessió del dret d’imatgeRetenció del 24%
Resta de conceptesRetenció del 19%
 • IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
  • EMPRESARIS I PROFESSIONALS SUBJECTES A IVA (Model 303 o 309)

Els empresaris i professionals subjectes a IVA, hauran d’aportar les factures emeses, les factures rebudes i béns d’inversió del segon trimestre de 2022, o de juny de 2022, abans del dia 20 de juliol de 2022.

 • DECLARACIÓ RECAPITULATIVA D’OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES (Model 349)

Si durant el segon trimestre de 2022 s’han realitzat entregues o adquisicions de béns o prestacions de serveis amb altres Estats Membres de la Unió Europea, s’haurà de presentar la Declaració informativa d’Operacions Intracomunitàries abans del 20 de juliol de 2022.

Per presentar la Declaració, és necessari que ens facilitin les següents dades:

 • Nom del client o proveïdor.
 • Número fiscal europeu.
 • Import de les Operacions.

El termini de presentació és trimestral si en el trimestre de referència, o en cadascun dels quatre trimestres naturals anteriors, l’import total de les entregues de béns i de les prestacions de serveis intracomunitaris no ha superat l’import de 50.000 euros. En cas que es superi aquest import, la declaració tindrà una periodicitat mensual.

 • IMPOST SOBRE SOCIETATS (MODEL 200 o 220)

El dia 25 de juliol de 2022, finalitza el termini de presentació de l’Impost sobre Societats 2022 per a aquelles entitats en les quals el període impositiu coincideix amb l’any natural.

Per aquelles entitats en les quals el període impositiu no coincideix amb l’any natural, el període finalitza als 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors al final del període impositiu.

Per presentar la declaració domiciliada, el termini finalitza el dia 20 de juliol de 2022.

 • ALTRES OBLIGACIONS A TENIR EN COMPTE

REGULARITZACIÓ DE LA RETENCIÓ A LA NÒMINA

La regularització consisteix en calcular de nou la quota de retenció, considerant les noves circumstàncies. A opció del treballador, la regularització es podrà realitzar a partir d’1 d’abril, d’1 de juliol o d’1 d’octubre, pel que fa a les variacions produïdes en els trimestres immediatament anteriors.

Es regularitzarà quan:

 1. Es modifiquin les retribucions que es van tenir en compte per determinar el càlcul, a l’inici de l’any o de la relació laboral.
 2. Variïn les circumstàncies personals o familiars.
 3. Es continuen prestant serveis, dins de l’any natural, després de concloure el seu contracte inicial.

INVERSIONS FINANCERES

Si disposa de diners per invertir o té saldos amb una rendibilitat baixa, estem a la seva disposició per aconsellar-li la millor inversió, aprofitant tots els avantatges fiscals disponibles.

 • DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINS TURÍSTICS (MODEL 179)

El dia 1 d’agost de 2022 finalitza el termini per presentar el Model 179 corresponent al segon trimestre de 2022, per a aquelles persones i entitats que facin d’intermediàries entre els cedents i els cessionaris per l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques.

Aquesta Declaració haurà d’incloure les operacions efectuades dins del trimestre natural, que comprèn des del primer dia fins l’últim dia del mes natural posterior a la finalització del trimestre que es tracti.

Per qualsevol dubte o consulta, no dubtin en posar-se en contacte amb Gros Monserrat ETL Global al telèfon 93 877 24 13 o a través del correu electrònic: assessors@grosmonserrat.com

Envia'ns un missatge