Actualitat

Obligacions tributàries del 4t trimestre de 2022

4 / 01 / 2023 | Actualitat

IMPORTANT: Els recordem que el pròxim dia 20 de gener de 2023 finalitza el període voluntari de presentació de les declaracions tributàries corresponents al mes de desembre de 2022 o al quart trimestre d’aquest mateix exercici, en concepte d’ingressos i retencions a compte.

1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 1. Règim d’estimació directa. Modalitat normal o simplificada (Model 130)

a) Persones físiques que realitzin activitats econòmiques en estimació directa.

· Persones físiques que realitzin activitats agrícoles, ramaderes, forestals  o pesqueres en estimació directa.

· La liquidació o ingrés dels rendiments obtinguts durant el quart trimestre de 2022, es presenten mitjançant el Model 130, abans del dia 30 de gener de 2023.

b) Règim d’estimació objectiva (Model 131)

· Persones físiques que realitzin activitats econòmiques en estimació objectiva.

· Persones físiques que realitzin activitats agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres en estimació objectiva.

Amb l’objectiu d’efectuar la regularització del mòdul, s’hauran d’aportar, abans del dia 30 de gener de 2023, les dades anuals específiques de la seva activitat, tals com: plantilla mitja de personal, consums de llum, m2 del local, número de taules…

S’haurà de comunicar si el titular de l’activitat a 31 de desembre de 2022 està de baixa per malaltia, o si ho ha estat durant algun període de l’exercici de 2022.

NOTA. PRÒRROGA MÒDULS: La Llei 31/2022, de 23 de desembre, de PGE DE 2023, manté les magnituds de l’exercici 2022 a l’hora d’aplicar el mètode d’estimació objectiva i preveu que per l’exercici 2023 pugui aplicar-se aquest mètode si el volum de rendiments íntegres de l’any immediatament anterior no supera els 250.000 euros anuals, o si els ingressos procedents de factures emeses a altres empresaris o professionals, que actuïn com a tals, no superen els 125.000 euros.

RESUM ANUAL DE IRPF (MODEL 190)

El termini de presentació del Model 190, que correspon al Resum anual de IRPF, finalitza el dia 31 de gener de 2023.

Aquest resum ha d’incloure les indemnitzacions meritades als treballadors i també les dietes produïdes durant l’exercici 2022.

RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE. RENDIMENTS D’ARRENDAMENTS DE IMMOBLES URBANS (MODEL 115)

Les persones jurídiques o entitats que estiguin obligades a retenir o a ingressar a compte el IRPF, Impost de Societats o Impost sobre la Renta de no Residents, i satisfacin rendes subjectes a retenció per rendiments del capital immobiliari i activitats econòmiques que provinguin de l’arrendament o subarrendament de immobles urbans hauran de presentar, mitjançant el Model 115, les retencions i ingressos a compte pels rendiments dels arrendaments de Immobles Urbans.

Les factures de lloguer requerides per a l’elaboració d’aquest impost i les retencions practicades, correspondran al mes de desembre de 2022, o al quart trimestre de 2022, i s’hauran d’aportar abans del dia 20 de gener de 2023.

RESUM ANUAL DE RENDIMENTS D’ARRENDAMENTS DE IMMOBLES URBANS (MODEL 180)

El resum anual de l’any 2022 per aquest concepte es presentarà, mitjançant el Model 180, abans del dia 31 de gener de 2023, i és necessari que s’aportin les dades complertes dels propietaris dels immobles:

 • Nom complert.
 • Direcció.
 • NIF
 • Base anual de la retenció
 • Tipus de retenció.
 • Referència cadastral dels immobles arrendats.

RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE. DETERMINATS RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI I DETERMINADES RENDES (MODEL 123 i/o MODEL 216, en supòsits de No residents sense establiment permanent)

El Model 123 i/o el Model 216 (en el supòsit de rendes obtingudes per No residents a Espanya), de retencions i ingressos a compte per determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes, haurà de ser presentat per les persones físiques, jurídiques i entitats que estiguin obligades a retenir o a ingressar a compte de l’IRPF, de l’Impost de Societats o de l’Impost sobre la Renda de no Residents, i que satisfacin alguna de les rendes no subjectes a retenció o ingrés a compte per rendiments del capital mobiliari (incloent els rendiments exempts).

La documentació requerida per a l’elaboració d’aquest impost, correspondrà a desembre de 2022, o al quart trimestre de 2022, i s’haurà d’aportar abans del dia 20 de gener de 2023.

RESUM ANUAL DE DETERMINATS RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI I DETERMINADES RENDES (MODEL 193 i/o MODEL 296, en supòsit de No residents sense establiment permanent)

El resum anual de l’any 2022 pels rendiments del capital mobiliari i de determinades rendes, es presentarà a través del Model 193 i/o del Model 296 (en el supòsit de rendes obtingudes per no residents a Espanya) abans del dia 31 de gener de 2023.

2. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

a) Empresaris i professionals subjectes a IVA (MODEL 303)

Els empresaris i professionals subjectes a IVA hauran d’aportar les factures emeses, les factures rebudes i els béns d’inversió que corresponguin al quart trimestre de 2022, o al mes de desembre de 2022, s’hauran d’aportar abans del dia 30 de gener de 2023.

b) Empresaris en règim d’estimació objectiva per mòduls

Els empresaris subjectes a IVA pel règim de Mòduls, hauran de realitzar la regularització corresponent a tot l’exercici de 2022. Per tal de fer-ho, abans del dia 30 de gener de 2023, hauran d’aportar els següents llibres amb les factures registrades de l’exercici 2022:

 1. Llibre registre de factures rebudes.
 2. Llibre Registre de Béns de Inversió.

Els llibres registre s’hauran d’aportar degudament llegibles, sumats i comprovats.

Al tractar-se també del quart trimestre, per regularitzar l’exercici, s’haurien d’aportar les factures corresponents a  les inversions que s’hagin realitzat de 1 d’octubre a 31 de desembre de 2022.

RESUM ANUAL DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (MODEL 390)

Juntament amb la Declaració de l’IVA del quart trimestre, s’ha de confeccionar el Resum Anual d’IVA de 2022. El termini de presentació del Model 390 finalitza el 30 de gener de 2023.

No obstant, no estaran obligats a presentar la declaració – resum anual de l’Impost sobre el Valor Afegit els obligats a la presentació d’autoliquidacions trimestrals, que només tributin a Espanya i que facin les següents activitats:

 • Activitats que tributin en règim simplificat (directe) de l’IVA i/o
 • Activitat d’arrendament de béns immobles urbans.

L’exoneració no s’aplicarà a aquells subjectes que no tinguin l’obligació de presentar l’autoliquidació corresponent a l’últim període de liquidació del 2022.

3. ALTRES

DECLARACIÓ D’OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES (MODEL 349)

La declaració d’operacions intracomunitàries es formalitza a través del Model 349, en el qual els empresaris individuals i les empreses que realitzin operacions intracomunitàries hauran de detallar aquestes operacions.

Aquest model es presentarà trimestralment quan ni en el trimestre de referència, ni en cap dels quatre trimestres naturals anteriors, l’import total de les entregues dels béns i serveis intracomunitaris sigui superior a 50.000 euros (sense IVA).

En tot cas, tant si s’ha de presentar trimestralment (quart trimestre 2022) com mensualment (desembre 2022), el termini de presentació finalitza el 30 de gener de 2023.

Serà necessari que s’aporti:

 • Nom del client o proveïdors.
 • Número fiscal europeu.
 • Import de les operacions.

DECLARACIÓ DE DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES (MODEL 182)

Les entitats perceptores de donatius, donacions o aportacions, que donin el dret a deducció per l’IRPF, per l’Impost de Societats o per l’Impost sobre la Renta de no Residents hauran de presentar, a través del Model 182, la Declaració Informativa en la que es relacionen els donatius, les donacions i les aportacions rebudes. El termini màxim per presentar-lo és el dia 31 de gener de 2023.

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS (MODEL 347)

Els empresaris als quals haguem comprat o venut béns o serveis per un valor superior a 3.005,06 euros durant tot l’exercici anterior hauran de realitzar, a través del Model 347, la Declaració Anual d’Operacions amb Tercers. El termini de presentació finalitza el pròxim 28 de febrer de 2023.

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM ATRIBUCIÓ DE RENDES (MODEL 184)

Les entitats en règim d’atribució de rendes, tant si han estat constituïdes a Espanya com a l’estranger, que exerceixin una activitat de renda a Espanya o que les seves rendes superin els 3.000 euros presentaran, mitjançant el Model 184, la Declaració Informativa d’Entitats en Règim d’Atribució de Rendes. És necessari que les entitats constituïdes en l’estranger obtinguin rendes en territori espanyol i que desenvolupin una activitat en aquest territori.

El termini per presentar aquesta declaració relativa a l’any 2022, finalitza el 31 de gener de 2023.

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTICEPS D’ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ (MODEL 165)

Les entitats constituïdes dins l’exercici 2022 que compleixin els requisits per aplicar les deduccions establertes en l’article 68.1 de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, han de presentar la declaració informativa sobre les aportacions realitzades pels socis. El termini per presentar aquesta declaració relativa  a l’exercici 2022, finalitza el 31 de gener de 2023.

DECLARACIÓ INFORMATIVA PER DESPESES EN LLARS D’INFANTS O CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZATS (MODEL 233)

Els centres educatius han de remetre la informació de les despeses de custòdia realitzades per les mares contribuents de l’IRPF que tenen dret a aplicar l’increment de la deducció per maternitat. El termini per presentar aquesta declaració relativa  a l’exercici 2022, finalitza el 31 de gener de 2023.

ESPECIAL REFERÈNCIA AL MODEL D-6

El Model D-6 és la Declaració que han de presentar les persones físiques i jurídiques titulars de valors negociables dipositats a l’estranger, ja siguin valors espanyols o estrangers, a la “Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones”. Aquest Model en cap cas substitueix el Model 720, de Declaració sobre béns i drets situats a l’estranger, sinó que són complementaris.

En el Model D-6  es preveuen dues modalitats:

 1. Declaració de dipòsits: només estan obligats a presentar-la quan la participació de l’inversor sigui igual o superior al 10% del capital, o dels drets de vot, de la societat en què es manté la inversió. El Model D-6 és de caràcter anual i s’ha  de presentar durant al mes de gener de cada any, reflectint la situació del o dels dipòsits o comptes de valors a 31 de desembre de l’any anterior,  per tant, durant el gener de 2023 haurem de presentar el D-6 corresponent a l’any 2022.
 2. Declaració de fluxos: en aquest cas l’obligació resideix per cada inversió o liquidació que es realitzi, en el supòsit en que l’inversor tingui una participació de, com a mínim, un 10% en el capital o formi part del seu òrgan d’administració, o quan la inversió superi 1.502.530,26 euros. El termini per declarar-ho és d’un mes des de la data que es realitza cada operació.

El D-6 no inclourà els valors dipositats en una entitats espanyola, encara que els valors siguin estrangers, ja que l’entitat espanyola ja els haurà declarat. Sí que s’hauran de declarar els valors de societats espanyoles que estiguin dipositats a l’estranger.

La presentació d’aquest Model és obligatòria i pot comportar sancions de fins el 25% de l’import que no s’hagi declarat, establint un mínim de 3.000 euros. En cas que es liquidi fora del termini indicat, la sanció serà de 300 euros durant els sis primers mesos i de 600 euros, quan ja hagin transcorregut els sis mesos.

La documentació addicional obligatòria que s’haurà de presentar amb el Model D6 és:

 • Fotocòpia del DNI/NIE, targeta del NIF del titular de la inversió, per la primera inversió a l’exterior que es declari.
 • Fotocòpia dels extractes del compte o comptes de valors a l’exterior per totes les declaracions.

REFERÈNCIA AL FORMULARI ETE DEL BANC D’ESPANYA

El Formulari ETE és la Declaració que han de presentar, tant les persones físiques com les jurídiques, per tal d’informar sobre els saldos financers i transaccions econòmiques que es mantinguin a l’estranger. Estaran obligats a presentar el Formulari ETE, aquells qui hagin de declarar actius i transaccions econòmiques a l’estranger, sempre i quan al final de l’exercici sobrepassin un milió d’euros.

La data límit per presentar el Formulari ETE anual és el 20 de gener de 2023.

Si els sorgeix qualsevol consulta, no dubtin en contactar-nos al telèfon 93.877.24.13

DESCARGAR CIRCULAR

Envia'ns un missatge