Actualitat

Períodes de presentació sobre el nou Impost Especial sobre els Envasos de Plàstic No Reutilitzables

10 / 02 / 2023 | Actualitat

L’1 de gener de 2023 va entrar en vigor el nou Impost Especial sobre els Envasos de Plàstic No Reutilitzables, que la seva declaració es realitza mitjançant el model 592 d’Autoliquidació. L’impost es configura com un instrument econòmic per a protegir el medi ambient i incentivar comportaments respectuosos amb l’entorn natural.

La presentació d’aquest model, així mateix, el pagament del deute tributari s’haurà d’efectuar dins dels 20 dies naturals següents o 15, en cas de domiciliació bancària, al mes en què finalitza el període de liquidació que correspongui. En general, la presentació serà trimestral, llavors, en el moment de finalització del període de liquidació que correspongui, coincidint aquest amb el trimestre natural. Així doncs, en els mesos d’abril, juliol, octubre del mateix any de gener del següent any.

  • En el cas que la liquidació de l’IVA fos mensual, la periodicitat de la presentació del model 592 també serà mensual, sent el primer venciment el 20 de febrer de 2023, en el qual es liquiden els fets imposables dels quals la meritació s’ha produït durant el mes de gener. En el cas que la periodicitat fos trimestral, el venciment de la primera liquidació coincidirà amb la data de venciment de l’IVA, és a dir a 20 d’abril de 2023.
  • Estan obligats a presentar el model 592 els adquirents intracomunitaris que en el mes de meritació hagin adquirit més de 5kgs en envasos de plàstic no reutilitzable i no reciclat.

Prèviament, tant per a fabricants com per a adquirents, s’haurà de sol·licitar la inscripció en el registre territorial de l’Oficina Gestora de la AEAT on radiqui l’establiment en el qual exerceixin la seva activitat.

A tot això, les empreses hauran de garantir una sèrie d’obligacions:

  • En el cas de fabricants: hauran de portar una comptabilitat dels productes objecte de l’impost, conforme al format electrònic que figura en l’annex V de l’ordre HFP/1314/2022 de 28 de desembre.

El compliment d’aquesta obligació es realitzarà mitjançant un sistema comptable en suport informàtic, a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb el subministrament electrònic dels assentaments comptables dins del mes següent al període de liquidació al qual es refereixi.

  • En el cas d’adquirents: hauran de portar un llibre registre d’existències, conforme al format electrònic que figura en l’annex V de l’ordre HFP/1314/2022 de 28 de desembre.

El compliment d’aquesta obligació es realitzarà a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària dins del mes següent al període de liquidació al qual es refereixi.

A aquest efecte, per a totes dues obligacions el mes d’agost es considera inhàbil.


Per a qualsevol consulta no dubtin en contactar-nos al telèfon 93.877.24.13.

Envia'ns un missatge