Actualitat

Possibilitat d’interrompre la recepció de notificacions de l’Agència Tributària durant períodes de vacances

20 / 07 / 2023 | Actualitat

L’Agència Tributària ofereix a tots aquells contribuents inclosos en el Sistema de Notificacions Electròniques Obligatòries (NEO) (és a dir, aquells qui reben les notificacions electròniques ja sigui de forma obligatòria o voluntària) la possibilitat d’establir un període de temps en el qual l’Administració NO pugui efectuar comunicacions ni notificacions. Aquest sistema és usat habitualment en casos de vacances o períodes inhàbils.

Aquest període de temps podrà tenir una durada màxima de 30 dies naturals i s’haurà de sol·licitar amb una antelació mínima de 7 dies naturals respecte del primer dia en que hagi de tenir efectes la suspensió. 

Per tal de sol·licitar aquesta suspensió, s’ha d’accedir al portal “Les meves notificacions” de la Seu Electrònica de la AEAT i prémer l’opció de “Sol·licitud de dies en què no es posaran notificacions” 

Per a una adequada planificació de les absències s’ha de tenir en compte els següents punts:

  • Els dies de cortesia fan efecte en relació amb les notificacions en l’Adreça Electrònica Habilitada única (DEHú) . Durant els transcurs d’aquest dies, l’Agència Tributària no posarà notificacions a la seva disposició. Les notificacions electròniques posades a disposició amb anterioritat a l’inici del període de dies de cortesia s’entendran notificades pel transcurs de 10 dies sense accedir a aquestes.
  • S’han de marcar també els dissabtes i diumenges.

S’ha de prémer l’opció “Modificar” per a iniciar la sol·licitud de dies de cortesia. Només es podrà marcar els dies disponibles. Una vegada seleccionats quedaran marcats en verd. S’ha de clicar a “Validar” i, finalment, a “Signar i Enviar”.

Un cop hagin confirmat els dies de cortesia recordin que poden descarregar l’acusament de presentació en el vincle “Visualitzar l’acusament de presentació”.

 En el cas de voler canviar o anul·lar alguna de les dates assenyalades s’ha d’utilitzar de nou l’opció “Modificar”. Per a poder modificar és necessari trobar-se dins del període de canvi, és a dir, 7 dies abans de l’inici.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Envia'ns un missatge