Actualitat

Presentació de l’impost sobre envasos de plàstics no reutilitzables

6 / 04 / 2023 | Actualitat

L’impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables encara genera nombrosos dubtes sobre el contingut de la Llei malgrat l’escàs temps transcorregut des de la seva publicació.

Així doncs, els resumim a continuació aspectes importants a tenir en consideració per a la seva presentació.

Pels adquirents intracomunitaris. 

  • Els adquirents intracomunitaris d’envasos objecte de l’impost estan obligats a inscriure’s en el registre territorial de l’oficina gestora d’impostos especials on radiqui el seu domicili fiscal. S’exceptuen d’aquesta obligació els que realitzin adquisicions intracomunitàries en les quals el pes total de plàstic no reciclat no excedeixi de 5 quilograms en un mes natural.
  • Els adquirents intracomunitaris que estiguin registrats estan obligats a presentar autoliquidació (model 592) fins i tot en els períodes de liquidació en els quals no resulti quota a ingressar.
  • Se’ls exigeix una única autoliquidació per aquesta activitat fins i tot si la desenvolupen en diversos establiments.
  • Estan obligats a portar i presentar un llibre d’existències. No obstant això, queden exceptuats de presentar aquest llibre en els períodes de liquidació en els quals no resulti quota a ingressar (aquesta excepció no afecta a l’obligació de gestió del llibre del registre d’existències).
  • Hauran de consignar en factura o certificat annex, l’import de l’impost corresponent als productes adquirits de forma intracomunitària que siguin objecte de venda o lliurament en territori espanyol, sempre que aquesta informació sigui requerida per part del client.
  • L’import de l’impost reportat en l’adquisició intracomunitària forma part de la base imposable de l’IVA. Com a conseqüència, la manera de comptabilitzar les factures d’adquisicions intracomunitàries de béns queda alterada a partir de l’entrada en vigor de l’impost. En aquest sentit, s’han de tenir en compte les repercussions d’aquest impost en el llibre d’IVA (o SII), model 303 i el model 349.
  • Els contribuents adquirents intracomunitaris no establerts en territori espanyol han de nomenar un representant per al compliment de les seves obligacions.

Per als representants dels contribuents no establerts en territori espanyol.

Si el contribuent no establert és un adquirent intracomunitari que disposa d’un NIF admès per la AEAT per a efectuar gestions, resulta exigible la inscripció del contribuent i del representant. En aquest supòsit, per al compliment de les obligacions derivades de l’impost, el representant ha d’emprar el NIF i CIP del contribuent.

En cas de qualsevol dubte o per a rebre més informació sobre la nova normativa no dubtin a posar-se en contacte amb el nostre despatx a través del telèfon General de ADBISIO 93.877.24.13

Envia'ns un missatge