Actualitat

Pressupostos generals de l’Estat 2022: Novetats tributàries

5 / 01 / 2022 | Actualitat

Aquests pressupostos preveuen un seguit de novetats en matèria tributària, de les quals destaquem les següents:

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 • Primes satisfetes a assegurances exclusives de risc de dependència: minoració del límit de reducció en la base imposable per les primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència, de 2.000 a 1.500 euros anuals.
 • Nou límit pel conjunt de les reduccions per aportacions i contribucions a plans de pensions: es redueix el límit màxim conjunt per a les reduccions previstes. A partir de 1 de gener de 2022 s’aplicarà la menor de les següents reduccions:
  • El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici.
  • 1.500 euros anuals.​

Aquest límit s’incrementarà en 8.500 euros addicionals, sempre que provingui de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador a la respectiva contribució empresarial al mateix instrument de previsió social. Les quantitats aportades per l’empresa que provenen d’una decisió del treballador tindran la consideració d’aportació del treballador.
Les aportacions a plans de pensions que realitzi el propi empresari individual; i que a la vegada sigui el promotor i alhora partícip, es consideraran com a contribucions empresarials a efectes del còmput del límit.

 • Aportacions realitzades per l’empresa per a primes a assegurances col·lectives de dependència per cobrir compromisos per pensions: s’ha establert un límit addicional de 5.000 euros anuals en les primes satisfetes per l’empresa.
 • Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva:
  • En el cas del volum de rendiments íntegres del conjunt d’activitats econòmiques el límit ascendirà a 250.000 i 125.000 euros.
  • Respecte el volum de les compres en béns i serveis el límit serà de 250.000 euros.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 • Tributació mínima: s’estableix una quota líquida mínima del 15% de la base imposable per tots aquells contribuents que l’import net de la xifra del seu negoci sigui almenys de 20 milions d’euros durant els 12 mesos anteriors a la data en que s’inicia el període impositiu o que tributin en el règim de consolidació fiscal regulat en el Capítol VI del Títol VII d’aquesta Llei, amb independència del seu import net de la xifra de negocis.
 • Minoració de la quota líquida:
  • Entitats de nova creació, que tributen al 15%, el percentatge pel càlcul de la quota liquida mínima que se’ls hi aplicarà serà del 10%.
  • Les entitats que es dediquin a l’exploració, recerca i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs, se’ls aplicarà un percentatge mínim del 18%.

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES

S’afegeix un nou grup 863 a l’agrupació 86 de la secció segona de les Tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques: Grup 863. Periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació amb una quota de 115 euros.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

S’incorpora el concepte de la quota liquida mínima de forma equivalent a l’aplicació realitzada a l’Impost sobre societats.

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURIDICS DOCUMENTATS

S’actualitza en un 1% l’escala de gravamen per transmissió del títols nobiliaris.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Es prorroguen els límits per l’aplicació del règim simplificat i del règim especial d’agricultura ramaderia i pesca, en l’Impost del Valor Afegit.

Envia'ns un missatge