Actualitat

Principals novetats de la campanya IRPF 2021

16 / 04 / 2022 | Actualitat

Degut a la situació excepcional en la qual ens trobem arrel del COVID – 19, des de GROS MONSERRAT es proposen, en la mesura que sigui possible, les següents mesures:

 • Substituir la documentació física en paper per arxius o documents telemàtics que s’enviaran a través del correu electrònic habitual o al correu assessors@grosmonserrat.com

En cas de no poder enviar la documentació escanejada, la pot deixar a la bústia de les oficines del Carrer Carrió núm. 33 de Manresa.  

 • Substituir les reunions presencials per trucades o videotrucades a través del mòbil o ordinador.
 • De forma excepcional, i quan no sigui possible una reunió telemàtica, es faran reunions presencials, prevenint el contacte en tot cas, a través de l’ús de mascaretes i gels desinfectants que els proporcionarem des del despatx.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

 • El termini es comprèn entre el dia 6 d’abril i el dia 30 de juny de 2022.
 • En cas que es desitgi domiciliar el deute, es pot realitzar fins el 25 de juny de 2022.

OBLIGACIÓ DE DECLARAR

 • Contribuents amb rendiments del treball per import de 22.000 euros anuals, o
 • Contribuents que percebin rendiments del treball per import de 14.000 euros, quan:
  • Procedeixin de més de un pagador (i s’obtingui del segon i restants més de 1.500 euros/any)
  • Pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
  • Pagador no obligat a retenir
  • Rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

EN CAS D’HAVER REBUT PRESTACIONS PER PART DEL SEPE…

Les prestacions es consideren com a rendiments del treball subjectes al IRPF. No estan exemptes. En aquest cas s’ha de considerar que el contribuent ha tingut DOS pagadors (l’empresa i el SEPE) i per tant, si l’import pagat pel SEPE és superior a 1.500 euros i la suma total dels rendiments del treball percebuts supera els 14.000 euros, hi haurà l’obligació de presentar la Declaració de IRPF.

La retenció aplicada pel SEPE és inexistent o mínima i l’Impost haurà de ser abonat mitjançant la Declaració de IRPF.

RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI

Important. En cas que tinguin ALGUN IMMOBLE LLOGAT, és necessari que aportin la següent documentació:

 • Fotocòpia de l’escriptura de compravenda (o d’acceptació d’Herència, en cas d’immobles heretats), així com còpia les despeses de compra/herència.
 • Rebuts Impost sobre Béns Immobles (IBI)
 • Factures de reparació i conservació en les que consti el NIF del professional que ha prestat els serveis.
 • Contracte de lloguer

Novetat els arrendadors que haguessin subscrit un contracte de lloguer per a ús diferent de l’habitatge i els arrendataris que destinin l’immoble al desenvolupament d’una activitat econòmica, podran computar com a despesa deduïble dels rendiments de capital immobiliari la quantia de la rebaixa en la renda arrendatària que voluntàriament haguessin acordat a partir de 14 de març de 2020, corresponents a les mensualitats reportades en els mesos de gener, febrer i març de 2021, quan es tracti de lloguers de locals realitzat a determinats empresaris, sempre que es compleixin els requisits exigits per la norma.

DOMICILI ACTUAL

Important: En cas de canvi de domicili respecte l’exercici anterior, és necessari que ens proporcionin l’adreça del domicili habitual actual (el domicili a dia d’avui) juntament amb la seva referència cadastral, així com ens indiquin el tipus de disposició que tenen sobre el immoble (propietat, de lloguer, usdefruit, o altres situacions). En cas de lloguer, ens hauran de comunicar el NIF del propietari de l’immoble.

GRAVAMEN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL

S’ha modificat l’escala general de gravamen de la base liquidable general de la Llei de l’IRPF per a introduir un nou tram a partir de 300.000 euros amb un tipus de gravamen aplicable del 47%.

GRAVAMEN DE LA BASE LIQUIDABLE DE L’ESTALVI

S’ha modificat l’escala de gravamen de la base liquidable d’estalvi prevista en els articles 66 i 76 de la Llei de l’IRPF per a introduir, tant en l’escala estatal com autonòmica, un nou tram a partir de 200.000 euros amb un tipus de gravamen aplicable del 13%.

DEDUCCIÓ EN PLANS DE PENSIÓ

Es redueix de 8.000 a 2.000 euros anuals el límit general de reducció aplicable en la base imposable per les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, encara que es preveu que el nou límit es pugui incrementar en 8.000 euros més per les contribucions empresarials.

DEDUCCIÓ PER LES MILLORES DELS HABITATGES QUE PROMOGUIN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 • Els contribuents podran deduir-se el 20% fins a un màxim de 5.000 euros per les obres realitzades durant aquest període per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge habitual o de qualsevol altra de la seva titularitat abans de 31 de desembre de 2023.
 • Els contribuents podran deduir-se el 40% fins a un màxim de 7.500 euros per les obres realitzades per a la millora en el consum d’energia primària no renovable del seu habitatge habitual o de qualsevol altra de la seva titularitat abans de 31 de desembre de 2023. La deducció es practicarà en el període en el qual s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica.
 • Els contribuents propietaris d’habitatges d’edificis d’ús residencial, així com, garatges i trasters, en els quals s’hagin dut obres de rehabilitació energètica, podran deduir-se el 60%, fins a un màxim de 5.000 euros. No donaran dret a practicar aquesta deducció per les obres realitzades en la part de l’habitatge que es trobi afecta a una activitat econòmica. La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals.

CRIPTOMONEDES

A causa de l’increment de l’activitat que està tenint l’actiu en forma de criptomonedes, l’Agència Tributària hagi decidit modificar el model de declaració de l’Impost sobre el Patrimoni, facilitant al declarant un espai en el document on pugui indicar aquestes monedes.

En les novetats del model de declaració de l’Impost sobre el Patrimoni, s’introdueix un apartat per a identificar els saldos de monedes virtuals, que fins ara havien d’incloure’s en l’apartat genèric de «Altres béns i drets de contingut econòmic».

Recordi comprovar la valoració dels tots seus actius a 31-12-2021. L’obligació de declarar Impost sobre el Patrimoni esdevé a partir de 500.000€ aquí a Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ

Envia'ns un missatge